Broens Mølle.

 

 

BROENSMØLLE.
matr. nr. l mfl. Syd lige del
Navnet Broensmølle, eller Broens møllegård, menes at stamme fra den for længst nedlagte vandmølle der lå ved broen der førte fra den ret store landsby Estrup, over Hørby å til Hørby Kirke m. m.
Broensmølle var fæstegård under Haven gods og ifølge gårdens fæsteprotokol, blev gården den 14. september 1754 fæstet af Christen Mortensen, der var født i Sørå by. Den forrige fæster er imod sædvane ikke nævnt. Broensmølle stod da i hartkorn til 4 td. 3 skp. o fjk, o alb, og 1 skp. o fjk. 1 alb. i skovskyld, men ingen mølleskyld.
Ifølge folketællingslisten fra 1. juli 1787 var gården da fæstet af Niels Jørgensen og hans kone Ane Marie Nielsdatter. Omkring århundrede skiftet var gården fæstet af Christen Olesen, der var gift med Ane Thomasdatter. Deres datter Karen Christensdatter, der var født på gården den 1. januar 18o4, blev gift med Jens Christian Christensen, der købte gården til selveje den 31. august 1836, skødet tinglyst 8. september s. å. Christen Olesen døde den 6. september 184o, som aftægtsmand, 75 år gammel.
Karen Christensdatter blev efterhånden sindssyg og ægteskabet med Jens Christian Christensen endte i 1854 med skilsmisse og fra deling af boet har vi følgende:


Extract:


Af skifteslutningen den 21. juni 1854 i gårdmand af Broensmølle Jens Christian Christensen og sindsvage hustru Karen Christens datters skilsmisse bo.
Efter udgiften er fra trukket indtægten, igen 3.005 rd. 5 mark 1 sk hvoraf manden, Jens Christian Christensen af Broensmølle, tilkommer det halve med 1.502 rd. 5 mark 14 sk., for hvilken andel boets faste ejendom straks udlagdes ham til ejendom i overensstemmelse med det foran førte, og således den sindssvage Karen Christensdatter ligeledes som hendes boeslod får 15o2 rd. 5 mark 1 sk., sammenlagt foran førte  3.005 rd. 5 mark 1 sk.,
at konen Karen Christensdatter tilkommende 15o2 rd. 5 mark 14 der inddrages under Dronninglund Herreds Overformynderi, hvilken med prioritet næstefter den på boet hvilende tinglyst og utinglyst gæld 5.00 rd., i den mandens efter skøde af 31. august 1836, tinglyst 8. september s. å., tilhørende gård Broensmølle i Hørby sogn, med tilliggende af hartkorn ager og eng under matr.nr.1 i Hørby sogns sydlige del 3 td. 4 skp. 2 fjk. 0 alb.. gårdens avl og afgrøde, dens besætning og inventar, Jens Chr. Christensens indbo og det øvrige løsere som han overtog, i hvilken anledning en exsract af denne skiftesamling bliver at tinglæse som pantebrev.
Jens Christian Christensen er fritaget for at forrente kapitalen, så længe han udreder til Karen Christensdatter, hvad der tilkommer hende efter den af Amtet approberede aftægtsforskrivning, tinglæst 22 forrige måned, hvorved er givet hende panteret i gården, som ved nærværende skifteforhandling er endvidere pantsat 15o2 rd. 5 mark 14 sk, og bliver denne sum indestående for Jens Christian Christensen, så længe hans fra skilte hustru er i live og han prompte opfylder aftægtsforskrivningens indhold.
 Skulle Karen Christensdatter imidlertid komme til at behøve mere end det akkorderede samt ved aftægt forskrivningen tillagte, så afskrives dette på hovedsummen af hendes boeslod.
I søgsmålstilfælde er Jens Christian Christensen af Broensmølle underkastet den hurtige retsforfølgning ifølge forordningen af 28. januar 1828 og derom deling af fællesboets formue uagtet om Jens Chr. Christensen, at han alene påtager sig forpligtelse hendes livs forsørgelse og en stramt forbindende beskyttelse.

 
Busch.                   J. C. Christensen.                               Jens Christensen
                                               Jensen.                                       Hansen.
Extractens rigtighed bevidner.
                                                             Gad.


Jens Christian Christensen erhvervede den 27. april 1854 kongelig bevilling til at indlade sig i nyt ægteskab og hermed er ægteskabet med sindssyge Karen Christensdatter ophævet og den 8. august s. å. blev Jens Chr. Christensen 46 år, gift med Anne Marie Simondsdatter, 35 år og husholderske i Broensmølle.
Karen Christensdatter døde den 25. februar 1875, 72 år gammel og hendes og Jens Chr. Christensens fællesbarn Mariane Jensdatter arvede den 3.januar 1875 moderens før omtalte kapital, men hun havde tilsyneladende arvet moderens svaghed og den 6. marts 1875 var hun blevet umyndiggjort og fik sognerådsmedlem Christen Andersen fra Svenstrup i Tårs sogn beskikket som værge.
Jens Chr. Christensen solgte den 5. august 1858, skødet tinglyst 6. marts 1852, parcellen lb, med et hus på til Christen Carl Thomsen1 Kæret, der i hartkorn stod til 3 skp. o fjk. 3/4 alb. og den 24. april 1887, skødet tinglæst 5. maj s. å., solgte han gården til sin svigersøn Christian Andreas Nielsen Skjølstrup, ved følgende skøde


Skøde.


Jeg underskrevne Jens Christian Christensen af “Broens Mølle” sælger, skøder og herved overdrager til min svigersøn Christian Andreas Nielsen Skjølstrup den mig ifølge skøde af 31. august 1835k tinglæst 18. september s. å. tilhørende ejendom “Broensmølle” kaldet i Hørby sogn, under matr.nr.la sognets sydlige del, ansat for hartkorn 3 td, i skp. I fjk. 2 1/4 alb., gammelskat 27 rd. 9 sk1 tilligemed påstående bygninger, disses mur og nagelfaste tilbehør, avl, afgrøde og gødning, besætning, ind og udbo, dog at jeg og min hustru for livstid forbeholder os brugen af det bohave vi have udtaget på vor aftægtsbolig og jeg tillige brugen af de på stedet værende håndværksredskaber.
Købesummen akkorderet således:
1) overtager køberen til forrentning og indfrielse den på ejendommen hæftende prioritetsgæld efter stinglæst skifteextrakt stor 1449 kr. 64+ øre, eller afrundet til 1450 kr.
2) udreder han livsvarig aftægt til mig og hustru efter
derom dags dato på l.kl. stemplet papir efter aftægttens kapitalværdi 3.l00 kr.
3) udreder han ifølge aftægtskontraktens til mine øvrige børn 4.000 kr.
4) tilsvaret uprioriteret gæld 4.000 kr.
 
Og da jeg således herved for overdragelsen er fyldestgjort, skal den over betegnede ejendom, som køberen nu tager i besiddelse og brug og hvoraf han fremtidig svarer skatter og afgifter, samt ti ende, herefter tilhøre ham med de samme rettigheder, almindelige byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig og hjemler jeg ejendommen ved lovligt og anmærknings frit skøde.
Det bemærkes, at der er tinglæst forening om kvægtiende og små— renten samt konstatering om præstekorntiende.
Den faste ejendom ansættes efter bedste skøn til værdi 10.000 kr. skriver ti tusinde kroner, derunder købesummen. Løsøret ansættes til værdi 25oo kr.
Til bekræftelse med min underskrift i overværelse af 2 vitterlighedsvidner.
Broensmølle den 24. april 1887.

 
                                                    Jens Chr. Christensen
Til vitterlighed:
                           D. P. Kristiansen.          Niels Andersen

 


Aftægtskontrakt.


I anledning af, at jeg underskrevne Christian Andreas Nielsen Skjølstrup dags dato af min svigerfader Jens Christian Christensen har erholdt tilskødet og overdraget den under pantsatte ejendom, forpligter jeg herved mig og følgende ejere af ejendommen til at yde ham og hustru Anne Marie Simonsdatter så længe de lever. Følgende aftægt:

Til bolig er der forbeholdt aftægtstager 6 fag hus, indrettet til beboelse, køkken og tørverum, tilligemed loftspladsen derover og uhindret adgang til og afbenyttelse af gårdens brønd, færdsel i og omkring gården og dertil og fra.
Så længe aftægtstager dermed finde sig tilfredse, nyde de sammen med mig og familie deres fuldstændige livsophold af føde, klæder, belysning og varme m. u., men dersom de finde sig utilfredse med og denne måde at nyde deres livsophold, de er jeg forpligtet til på anfordring at levere dem i stedet årlig følgende naturalier, hvilket af hensyn til forbrug af stemplet papir ansættes til de vedføjede værdier:
4 tønder rug, 3 byg, 50 pund malt, 3 tønder kartofler, 4 skæppe ærter, 1o4 pund smør, 32 pund ost,
4 snese æg, 36 pund flæsk, 36 pund lammekød, 25 pund klipfisk.

År 19o7 den 3o december meldtes, at gårdejer Christian Nielsen Skjølstrup af Broensmølle den 28. s. m. var afgået ved døden efter at have hensiddet i uskiftet bo efter sin den 2o. april s. å. ved døden afgået hustru Semine Jensen.
Ægtefællernes eneste barn Carl Alfred Nielsen Skjølstrup af Broensmølle, der er mindreårig, og hvis kurator er gårdejer Hans Peter Nielsen Skjølstrup af Kuer, har if1ge sin til skifteretten indgivne og af kurator tiltrådte skriftlige erklæring som eneste arving overtaget boet.
Udskriftens rigtighed bekræftes. Dronninglund Herreds Skifteret.
Sæby den 24. februar l908.


Jacobæus.


Bedes tinglæst som adkomst fra afdøde Christian Andreas Nielsen Skjøldstrup til hans fornævnte søn Carl Alfred Nielsen Skjølstrup afdødes ejendom “ Broens Mølle “ matr. nr. la Hørby sogns sydlige del af hartkorn 3 td. i skp. 1 fjk. 2 1/4 alb. På ejendommen, hvoraf svaredes tiende, hæfter alene l0.000 kr. til kreditforeningen med solidarisk ansvar på statutmæssige vilkår. Sidste købesum 7.5oo kr.


Sæby den 24. februar l908.


P. I. I.
Bolwig, Herredsfuldmægtig


Adkomsten blev tinglyst den 27. februar l908. Carl Alfred Nielsen Skjølstrup var født den 28. juli 1887 og var således kun 2o år gammel da han overtog gården. hans kurator, gårdejer Hans Peter Nielsen Skjølstrup, Kuhr, var hans farbroder og den 5. marts 19o8 lånte han 2.000 kr., af sin onkel gårdejer Lars Peter Sørensen, Estrup.
Carl Alfred Nielsen Skjølstrup solgte den 27. januar 19o9, skødet tinglyst 4. februar 5.å. til kontrolassistent Søren Peter Bjørnkilde, Karup og købte derefter Tranekær ved Stenhøj, men nogle år senere nedsatte han sig i Stenhøj som slagter og kreaturhandler.

 


Skøde.

 
Undertegnede Carl Alfred Nielsen Skjølstrup af Broens mølle med kurator gårdejer Hans Peter Nielsen Skjeldstrup af Kuhr sælger, skøder og endelig overdrager herved fra mig og arvinger til kontrolassistent Søren Peter Bjørnkilde af Karup den mig ifølge adkomst tinglæst 27. februar forrige år, tilhørende ejendom Broens Mølle “ kaldet, beliggende i den sydlige del af Hørby sogn, betegnet ved matr. nr. 1a skyldsat for hartkorn 3 tdr., i skp. 1 fjk. 2 1/4 alb, med påstående bygninger, disses mur og nagelfaste genstande, besætning og inventar, avl, afgrøde og gødning.
De nærmere vilkår er:
Købesummen er fastsat til 28.25o kr., skriver otte og tyve tusinde to hundrede og femti kroner, hvoraf 7.25o kr. er vederlag for det
i handlen medfulgte løsøre, og afgøres således:
1) køberen overtager at forrente fra 11 f.m. at regne og at indfri den på ejendommen med solidarisk ansvar og statutmæssig forpligtelse hvilende gæld til Kreditforeningen i Viborg
1) 1’ priotet.                                         10.000 kr.
2) kontant har han i dag betalt                5.25o —
3) og meddelt mig panteobligation for 13.ooo
I alt                                                        28.25o kr.


Overtagelsen finder sted straks i dag og det solgte står således fra nu af for køberens regning og risiko i enhver henseende.
Køberen udreder alle af ejendommen fremtidig forfalden skatter og afgifter.
Omkostningerne ved udstedelse og stempling samt tinglæsning af nærværende skøde udredes af parterne hver med halvdelen, hvorimod køberen alene bærer omkostningerne ved den i post 3 ommeldte panteobligation
I henhold til ovenanførte og da købesummen som nævnt er berigtiget, skal den solgte ejendom fra nu af tilhøre Søren Peter Bjørnkilde som dennes lovlige ejendom med de samme almindelige herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har ejet samme, og hjemler jeg ham ejendommen på lovlig måde hvor. ved bemærkes, at der er tinglæst forening om kvægtienden og smårenten.
Ti]. bekræftelse underskriver såvel køber som sælger i vitterlighedsvidners overvær, idet bemærkes, at overskuddet i Andelsmejeriet Risgaard fra 1. november forrige år medfølger, hvilket også gælder andelen i nævnte mejeri.
p.t. Sæby den 27. januar 1909 Karl Alfred Nielsen Skjølstrup Hans Peter Nielsen Skjølstrup


Søren Peter Bjørnkilde


Til vitterlighed:
C. Nielsen E. Hansen


Søren Peter Bjørnkilde købet den 28. september 1916, skødet tinglyst 5. oktober sk. en lille ejendom i Torslev sogn, der blev kaldt Grønlandshus og jorden herfra blev tilsyneladende siden lagt til Broensmølle.

 

 


Skøde.


Undertegnede husejer Anders Christensen af Tamstrup sælger, skøder og endelig overdrager herved fra mig og arvinger til gårdejer Søren Bjørnkilde af Broens Mølle den mig ifølge skøde, tinglæst 1. marts 1894, tilhørende ejendom matr.nr.4f af Gydeje og Tamstrup
i Torslev sogn, skyldsat for hartkorn o td. 1 skp. I fjk. 1 alb. med kirkekorn og kvægtiende, påstående bygninger, disses murog nagelfaste genstande, besætning og inventar, derunder andel i en radrenser, ringtromle, roesåmaskine, ajletønde og mælkevogn med svinehæk, avl, afgrøde og gødning, alt som aftalt og påvist. Sælgeren forbeholder sig andel og overskud i mejeri og slagteri til, dato.
Købesummen er fastsat til 8.300 kr.


Søren Peter Bjørnkilde solgte den 12. august 1917, skødet tinglyst 23. august s. å. begge ejendomme til ejendomshandler L. C. Winther fra Århus, men ved 2 forskellige skøder, så sammenlægningen havde altså ikke fundet sted på daværende tidspunkt.


Skøde.


Gårdejer Søren Peter Bjørnkilde af Broens Mølle sælger, skøder og endelig overdrager herved til ejendomshandler L.C. Winther af Århus den mig ifølge skøde tinglæst 4. februar 19o9 tilhørende ejendom “ Broens Mølle kaldet, betegnet ved matr. nr. la af Hørby sogns sydlige del og skyldsat for hartkorn 3 td. I skp. 1 fjk. 2 1/4 alb. med påstående bygninger, disses mur og nagelfaste genstande, inventar, maskiner og avls redskaber, bryggers- og mejeriinventar, avl, afgrøde og gødning samt ildebrændsel, så og andel og overskud i mejeri og andel i slagteri, derunder ingen levende besætning.

Søren Peter Bjørnkilde solgte samtidig ejendommen matr. nr. 4f Gydeje og Tamstrup til L. C. Winther for 6.000 kr., men det skulde hurtigt vise sig at L. C. Winther havde mere gæld end penge med sig til Broens Mølle:
Herredsfogden i Dronninglund Herred
Gør vitterligt:
År 1917 den 21. september, formmiddag. blev Dronninglund Herreds Fogedret sat og holdt i fogedens embedsforfald af fuldmægtig A. Jensen med undertegnede vidner på den ejendomshandler L. C. Winther tilhørende ejendom “Broens Mølle” matr. nr. la af Hørby sogns sydlige del, hvor da foretoges udlæg for 1.453,86 kr.

Rekvisitus blev ikke antruffet personlig, hvorimod hans broder, Emil Winther. var til stede, men han erklærede sig ude af stand til at betale beløbet.
Derefter foretages udlæg for det opgjorte beløb.


Derefter registreredes den rekvisitus tilhørende faste ejendom Broens 1a1lecård, matr. nr. la af Hørby sogns sydlige del, af hartkorn 3 td. 1 skp. 1 fjk. 2 1/4 alb., med værende og kommende bygninger, disses mur og nagelfaste, derunder 4 kakkelovne, i komfur, og indmurede kedler, en tilhørende vindmotor, avl, afgrøde i strå, hø og utærsket sæd, gødning, leje og anden interesse, hvilket alt af vidnerne vurderes til 42.ooo kr.
 

Kort tid efter blev der gjort udlæg igen i de samme genstande og har som sådan ingen interesse. L. C. Winther solgte den 16. oktober 1917, skødet tinglyst 8. november s. å. til købmand A. F. Asmussen, Rønnebjerg, ved følgende skøde:

 

 

Skøde.


Underskreven ejendomshandler L. C. Winther, Århus, skøder og endelig overdrager herved til købmand A. F. Asmussen, Rønnebjerg, min ejendom “Broens Mø1le” og “Grønlandshus” kaldet, i Hørby og Torslev sogne: matr.nr.1a af Hørby sogns sydl. del 3 td. 1 skp. 1 fjk. 2 1/4 alb.
                                             — — 4f af Gydeje.                         1 — 1 — 1+ —
tilligemed påstående bygninger med mur og nagelfast tilbehør, avl, afgrøde, gødning, ranetømmer, 1 radsår, 1 ringtromle, 1 dobbelt plov, 1 ukrudtsharve, 1 arbejdsvogn, 1 hesterive, I roesåer, 1 radrenser, 1 ajletønde, 2 kvier med kalv, 3 kvier(1 år) og 5 røde kalve(ca.½ år). Folkesengene og de redskaber der ikke foran er anført beholder sælgeren, hvilke ejendomme med tilbehør hjemles køberen med de samme rettigheder og byrder, hvormed jeg har ejet dem.
Overtagelsen sker straks og det solgte står i fremtiden for køberens regning og risiko i enhver henseende.
Køberen udreder de skatter og afgifter af det solgte der forfalder til betaling den l. d. s. og i fremtiden.
Den besætning, der ikke medfølger i handlen, må fodres ved ejendommen som hidtil indtil den l. n. m., men så længe der er heste på ejendommen må Asmussen bruge dem
Købesummen 56.300 kr., skriver femtiseks tusinde tre hundrede kroner, er berigtiget, dels ved kontant betaling, dels ved overdrages af anden ejendom.

A. F. Asmussen solgte den 14. september 1918, skødet tinglyst 26. s. m til søstrene Julie, Blondine og Olga Jensen ved følgende skøde og købte derefter Korsvang ved Lønstrup.


Skøde.


Undertegnede proprietær. A. F. Asmussen, Broens Mølle, skøder og endelig overdrager herved fra mig og arvinger til frk. Julie Jensen, frk. Blondine Jensen og frk. Olga Jensen, alle af Nilstrup, til lige sameje den mig ifølge tinglæst adkomst tilhørende ejendom “Broens Mølle” kaldet i Hørby sogns sydlige del og Gydeje ejerlav i Torslev sogn, skyldsat jfr. Landbrugsministeriets skrivelse af 23.april 1918
med påstående bygninger med mur og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne, komfurer og indmurede kedler, besætning, bestående af 7 heste, 36 kreaturer, 6 svin, 8 får, avl og afgrøde, derunder i hus Ca. 8 læs hø, og. 3o traver byg, og. 4o traver rug, og. 1oo traver havre og ca. 3o traver blandsæd (en jysk trave= 6o neg) og det på marken værende, avls og mejeriredskaber og maskiner, indbo og inventar, ranetømmer, gødning og brændsel, I folkeseng med klæder, bord og bænke i folkestuen. Fra handlen er undtaget et køretøj med islandsk hest, 3 seler, 1 hest, 1 charabanc, 1 får, 1 lam samt l5ooo stk. tørv i engen og sælgerens private indbo og køkkentøj og halvdelen af fjerkræet.
Overtagelsen har fundet sted og det overdragne står således i fremtiden far køberens regning og risiko i enhver henseende.
Køberen betaler alle af ejendommen gående offentlige skatter og afgifter, der forfalder fra og med iste oktober d. å.
Købesummen 115,000 kr. skriver et hundrede og femten tusinde kroner er berigtiget.
Omkostningerne ved skødning deles. Eventuelle andele i slagteri og mejeri medfølger i handlen, men sælgeren forbeholder sig overskuddene til 1. oktober d.å.

 

Ejendommen er i øvrigt overdraget køberne med de samme rettigheder og byrder, hvormed sælgeren har ejet den, hvorved bemærkes, at matr. nr. 1a udgør en hovedparcel kl. III, ar der er læst forening om kvægtiende og smårente, at tiendevederlag udredes.
p.t. Hjørring den 14. september 1918


Som sælger: Som køber:
                   A. F. Asmussen.                                   Julie Jensen.     Blondine Jensen
                                                                                Olga Jensen.      H. F. Lystager
Til vitterlighed:
                        Asschenfeldt. Hansen.      Chr. Bundgård.


Kuratorbeskikkelse.
Skifteforvalteren for Børglum Herred gør vitterligt: at mejeri ejer H. F. Lystager. Hjørring, herved beskikkes til kurator for den mindreårige Olga Magdalene Jensen, Koldbro. født den 22. juli l894 hvilket kuratel han vil have at forestå efter de gældende love og forskrifter, hvorefter kurator ved sin vejledning bør sørge for den mindreåriges arvemidlers udsættelse på rente, ligesom også de derfor udstedende obligationer af kurator bør påtegnes, at de ikke uden hans samtykke må sælges, transporteres, kvitteres eller på anden måde afhændes.
Børglum Herred den 16. oktober 1918
Juhl (L. S.)
Skødet viser en iøjnefaldende mangel på oplysninger om hvorledes købesummen l15.000 kr. skulde berigtiges, men søstrene Jensen udstedte en panteobligation på 60.000 kr. til A. F. Asmussen til 5 % rente pa og med l. prioritets panteret i gården. A. F. Asmussen benyttede den i krigsårene ret almindelige fremgangsmåde blandt ejendomshandlere, at udbetale de lavt forrentede kreditforenings lån, der tilmed var overtaget til hovedstolen og erstattede det med et højere forrentede lån af en eller anden art. Der er ingen tvivl om at en del af søstrenes i kuratorbeskikkelsen omtalte arvemidler gik til køb af gården. Søstrene Jensen solgte med det samme et mindre jordstykke til Christian Bruun, Estrup, ved Følgende skøde: 

Skøde.


Undertegnede frk. Julie Jensen, frk. Blondine Jensen og frk. Olga Jensen alle af Broens Mølle skøder og endelig overdrager herved fra os og arvinger til gårdejer Christian Bruun, Estrup, den os i lige sameje ifølge samtidig hermed tinglyst adkomst jfr. Landbrugsministeriets skrivelse af 23.april d.å. tilhørende parcel matr. nr. 1c Hørby sogns sydlige del af hartkorn 3 fjk. 1/4 alb., hvilken parcel hjemles køberen med de samme rettigheder og byrder, hvormed vi ejer den, hvorved bemærkes, at der er læst forening om kvægtiende og smårente, at tiendevederlag udredes.
Overtagelsen har fundet sted og køberen til svarer skatter og afgifter af parcellen fra l. april d.å. at regne.
Købesummen 505 kr. skriver fem hundrede og fem kroner, hvortil parcellens værdi på tro og lave ansættes er berigtiget.
Omkostningerne ved skødning er sælgerne uvedkommende.
Det bemærkes, at sælgerne og efterfølgende ejere af matr. nr. la skal have vejret over det solgte til landevejen ad den vej, der fører fra den nuværende jernbaneoverkørsel over det solgte, men køberen har ret til at flytte vejen vest for sne volden, såfremt banen ikke har noget imod at overkørselen sker der.
Til bekræftelse vidnefast.
p.t. Hjørring den 14. september 1918.


Som køber:                                     Som sælgere:
                            Chr. Bruun.                              Julie Jensen.            Blondine Jensen
                                                                             Olga Jensen.            H. F. Lystager


Julie, Blondine og Olga Jensen gav den 16. marts 1922 proprietær Chr. Andersen, Vester Thorup l. prioritets panteret i deres indbo m. m for et lån på 5.000 kr.

 

Frøknerne Jensen havde tilsyneladende betalt for meget for gården og efter 1.ste verdenskrig faldt priserne på ejendomme ret kraftig og den 3. maj 1923, skødet tinglyst 17. s. m. måtte de sælge til Bering Jørgensen, Hjelmkærgård i Tårs for 68.500 kr. og havde formentlig sat deres formue over styr.


Skøde.


Undertegnede frøknerne Julie Jensen, Blondine Jensen og Olga Jensen sælger, skøder og endelig overdrager herved til hr. proprietær Bering Jørgensen af Hjelmkærgård i Tårs, den os tilhørende ejendom “Broens Mølle” kaldet, beliggende i Hørby og skyldsat og matrikuleret således:
matr. nr. la Hørby sogns sydlige del af hartk. 3 td. o skp. 2 fjk.2
— — 4f Gydeje og Tamstrup, Torslev sogn o — 1 -     1 — 1

Knud Bering Jørgensen solgte allerede den 2. november s. å., skødet tinglyst 8. s. m., til Jens Sørensen, Vestermarken ved Sindal og købte derefter Stubben i Lendum, men kort tid efter købte han ½- parten af Riistoft i Thorshøj og tog ophold der et års tid.


Skøde.


Gårdejer K. V. Bering Jørgensen af Broens Mølle sælger, skøder og endelig overdrager herved fra mig og arvinger til proprietær Jens Chr. Sørensen, Vestermarken, den mig ifølge skøde tinglæst 17. maj d.. tilhørende ejendom Broens Mølle Hørby og Torslev sogne, betegnet og skyldsat.
Under overdragelsen er indbefattet de på ejendommen værende byg finger og disses mur og Nagels faste genstande, herunder kakkelovne, komfurer og indmurede kedler, besætning, inventar, avls redskaber og maskiner, avl, afgrøde og gødning samt ildebrændsel, 2 opredte karlekammersenge, 1 opredt pigekammerseng, samt sælgerens andel i Risgård andelsmejeri og i Østvendsyssel andelssvineslagteri, for så vidt sådanne andele tilhører sælgeren, medens denne forbeholder sig overskud i begge virksomheder indtil l. d. s.
Sælgeren forbeholder sig foruden sit indbo, bryggers og køkken inventar samt 1 køretøj, 1 vogn og 1 sele.
Købesummen er aftalt til 79.000 kr. skiver syvti ni tusinde kroner. Jens Sørensen optog i forbindelse med handlen et lån i A/S Sæby Bank på l0.000 kr. til 6 % rente p.a. Banken fik foruden pant i Broens Mølle også pant i hans andel af hjemmet ”Lille Røllen” i Volstrup i de mig ifølge adkomst den 15.juni 1822 tinglæste skifteudskrift tilhørende tredjedel af Ejendommen “Lille Røllen” i Volstrup by, Volstrup sogn sydvestlige del, betegnet og skyldsat.
Jens Christian Sørensen var født den 3. august 1882 i Volstrup, søn af Peter Kristian Sørensen og dennes hustru Karen Marie Olesen og gift den 21. december 19o9 med Maren Christine Andreasen, der var født den 8. oktober 1882, datter af Carl Christian Andreasen, Vandkjær ved Sæby og dennes hustru Petrine Amalie Petersen, efter gifte målet købte han gården Volbro i Voer sogn og i 1918 købte han Store Vestermark ved Sindal.
Jens Sørensen solgte under 2. den verdenskrig til Berthel Jensen og købte et hus i Dybvad. Berthel Jensen solgte, i 1947 til Carl Sørensen, der den 17. april 1951 solgte til Adolf Kraglund Jensen.

 

Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Julie Jensen 1896 u Torslev
Blondie Jensen 1890 u Torslev
Olga Jensen 1895 u Tårs
Ejnar Olesen 1900 u Torslev tjenestekarl
Karl Andersen 1902 u Volstrup tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Bjørnkilde 1880 g Gærum husfader gårdejer
Anna Bjørnkilde 1880 g Torslev husmoder
Mathilde Bjørnkilde 1909 u Torslev datter
Dreng 1911 u Hørby søn
Anna Pedersen 1889 u Hørby tjenestepige
Valdemar Kristensen 1895 u Torslev tjenestekarl
Valdemar Jensen 1885 u Torslev tjenestekarl
Alma Pedersen 1885 u Torslev tjenestepige
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Andreas Skølstrup 40762 g Volstrup husfader gårdejer
Semine Jensen 241262 g Hørby husmoder
Karl Alfred Skølstrup 280787 u do søn
Jens Chr. Christensen 70508 g Taars aftægt husmors far i 1854 skilt fra den sindsyge
Karen Christensdatter
Ane Marie Simonsdatter 61219 g Hørmested aftægt husmors mor
Jens Peter Christensen 80284 u Torslev tjenestekarl
Sigvard Theodor Jensen 260489 u Skæve tjenestedreng
Christine Rasmine Rasmussen 90583 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Andreas Skjølstrup 27 g Volstrup husfader gårdejer
Simine Jensen 27 g Hørby husmoder
Karl Alfred Skjølstrup 2 u Hørby søn
Jens Christian Christensen 82 g Tårs aftægtsmand
Ane Marie Simonsen 71 g Hørmested aftægtskone konens forældre
Theodor Pedersen 18 u Skæve tjenestekarl
Niels Johan Frederiksen 14 u Skæve tjenestekarl
Jensine Claudine Kristensen 17 u Læsø tjenestepige
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Christian Christensen 71 g Tårs husfader gårdejer
Ane Marie Simonsen 60 g Lendum husmoder
Marianne Christensen 39 u Hørby hans datter
Simine Jensen 17 u Hørby deres datter
Anders Christian Andersen 21 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Christian Christensen 61 g Tårs husfader gårdejer
Anne Marie Simonsdatter 50 g Hørmested husmoder
Elfine Marie Jensen 14 u Hørby datter
Mathilde Jensen 12 u Hørby datter
Marie Jensen 9 u Hørby datter
Simine Jensen 7 u Hørby datter
Marianne Jensen 28 u Hørby husfaders datter
Niels Christian Olesen 17 u Hørmested tjenestekarl
Jens Peter Hansen 14 u Hørby tjenestekarl
Karen Christensdatter 66 F Hørby indsidder husfaders fraskilte kone
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Christensen 42 g Taars husfader gårdmand
Karen Christensdatter 47 g Hørby husmoder forstanden mistet
Christen Jensen 14 u do søn
Marianne Jensen 9 u do datter
Jens Christensen 56 enkem do tjenestekarl
Anders Pedersen 29 u Jerslev tjenestekarl hjem permiteret soldat
Maren Larsdatter 28 u Hørby tjenestepige
Christiane larsdatter 17 u Torslev tjenestepige
Jens Larsen 13 u do tjenestedreng
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Christensen 37 g Taars husfader gårdejer, budfoged
Karen Christensdatter 42 g Hørby husmoder afsindig
Christen Jensen 9 u do søn
Marianne Jensen 4 u do datter
Anne Marie Thomsdatter 77 enkem Torslev husmoders moder bestyrer husholdningen
Jens Christensen 51 enkem Hørby tjenestekarl
Inger Marie Nielsdatter 20 u Taars tjenestepige
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Christensen 32 g Taars husfader gårdmand
Karen Christensdatter 37 g Hørby husmoder
Christen Jensen 4 u Hørby søn
Christen Olesen 76 g ? husmoders fader aftægt
Anne Marie Thomsdatter 74 g Torslev husmoders moder aftægt
Christen Steffensen 20 u Hørby tjenestekarl
Maren Axeldatter 16 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Olesen 70 g ? husfader gårdejer 
Anne Marie Thomsdatter 67 g Torslev husmoder
Karen Christensdatter 31 u Hørby datter
Christen Madsen 40 g ? tjenestekarl
Christen Nielsen 19 u - tjenestekarl
Christen Axelsen 13 u Hørby hyrdedreng
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Jørgensen 57 g ? husfader gårdbeboer
Anne Marie Nielsdatter 49 g - husmoder
Johanne Nielsdatter 20 u - datter
Jørgen Nielsen 13 u - søn
Maren Nielsdatter 11 u - datter
Anne ;argrethe Nielsdatter 8 u - datter
Christen Jensen 21 u - tjenestekarl
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Jørgensen 41 g ? husfader gårdbeboer
Ane ;Marie Nielsdatter 34 g - husmoder
Johanne Nielsdatter 6 u . datter
Ane Nielsdatter 3 u - datter
Jens Nielsen 25 u - tjenestekarl
Maren Nielsdatter 27 u - tjenestepige