Gammelholm  Kirkevej 23

 

 

Gammelholm.

gammelholm

Det samlede areal er på 147 tdl.

Jorden er samlet omkring gården. Stuehuset er opført i 1860, kostald i 1935, der er fodermester hus til gården. Gammelholm drives med stor kvægbesætning og svinehold.

Gammelholm ejedes gennem flere generationer af slægten Bering.

Ejer af Gården Gammelholm Hørby sogn
Henrik Bering var oprindelig militærmand, og avancerede hurtigt til løjtnant ved Jydske Infanteriregiments forstærkningsbataljon ca. 1822 forlod han imidlertid hæren og i 1824 nævnes han som forpagter på Albæk Præstegård Allerede på det tidspunkt var hans tilkommende hustru husholderske for ham., og samme år fødte hun ham en søn der døbes Jens Peter.
Få år efter flytter Henrik Bering med husholdersken og sønnen til Hørby sogn, hvor han af Landvæsens kommissær Høver til Seilstrup købte den store gård Gammelholm af hartkorn 11 tdr. 4 skpr. 2 fjdk. Formentlig for en sum på 5000 rd. Sølv. Kort efter indgik Henrik Bering omsider ægteskab med sin husholderske og 1. maj 1829 fødte hun endnu en søn der døbes Witus
Henrik Bering drev gården Gammelholm indtil 1853. Ved Matrikuleringen i 1844 blev gårdens jorder i øvrigt skyldsat for et nyt hartkorn på 8 tdr. 7 skpr. 1 fjdkr. 1½ alb. I årene 1849-1851 optog han i øvrigt 3 forskellige lån på i alt 1100 rdr. Og disse lån eksisterede endnu i 1853 da han solgte gården til sin yngste søn Vitus. Og den 12. dec. 1853 ses der at han havde udstedt skøde til den yngste søn. Den reelle overtagelse skete imidlertid allerede den 13. dec. 1851 da nedenstående købekontrakt udfærdiges.


Jeg underskrevne Henrik Bering Leuntnant og ejer af gaarden Gammelholm i Hørby sogn sælger og overdrager herved til min søn Witus Bering ovennævnte mig iflg. Skjøde af 13. aug. 1828 tilhørene gaard med sammens paastaaende bygninger og tilliggende jordejendomme, der maticuleret for gammel hartkorn 11 tdr. 4 skpr. 2 fjdkr. Men den nye matricul ansat for nyt hartkorn 8 tdr. 7 skpr. 1 fjdk. 1½ alb. Og gammel skat 79 rdr. Saavel som alt mit ind og udbo, besætning, gaards og avlsredskaber, avl, afgrøde og sæd, intet undtaget paa følgene vilkaar.
1.  Min søn tager gaarden og det ved samme solgte strax i besiddelse og er den og dette fra dato af i alle henseender for hans regning og risico og præsterer han fra sidst afvigte 1. juli at regne og fremdeles alle kongelige skatter, offentlige afgifter, reelle og personelle onera af gaardens og dens hartkorn ligesom tienderne for 1850 og folkelønningerne fra sidst afvigte 1. nov.                                                                                                                                                           2.  Forsyner min søn mig og min hustru med god og forsvarlig husly, lys og varme, mad og drikke, alt saaledes som vi hidtil har nydt det og desuden betaler os til smaafornødenheder maanedlig 2 rigsdaler, der udlægges første gang 1. januar 1852 og siden den første dag i hver maaned. I sygdom og svaghedstilstand besørger min søn os god og omhyggelig pleje og dersom vi ved døden afgaar hos ham, bekoster han enhver af os en for os en for vor stand passene hæderlig jordefærd. Fremdeles er han pligtig at give os befordring, naar og hvorhen vi forlanger det, men som dog ikke skal kunne affordres ham i sædetiden eller i korn og høhøsten og endelig er det en usvigelig pligt for ham, at vise os en kjærlig og med hensyn til hans forhold til os, hans forældre passene omgængelse, saalænge vi lever og nyder ophold hos bemeldte min søn, forbeholder vi os fri og uindskrænket brug og afbenyttelse af de møbler , senge og husgeraad, som vi hidtil har afbenyttet som og selvfølgeligen vores gangklæder.
3.  Dersom jeg og min hustru i tidens længde ikke maatte finde os tilfredse med at nye foranførte i post 2 ommeldte forsørgelse i forenning med eller hos min søn, da skal han i samme fald være pligtig aarlig at betale os i stedet derfor 200 skriver to hundrede rigsbankdaler som han erlægger til os med 50 rdr. Den første dag i hvert kvartal af aarets 4 kvartaler, stedse forud, og er vi i dette tilfælde berettiget til at henflyttehvor vi vil og medtage til brug og afbenyttelse, saa længe vi lever. Møbelment til en stue et sengested med sengeklæder og lagener samt vores gangklæder og linned, efter vort eget valg , men hvilke ting ved vores dødlige afgang tilhøre min søn. Når en af os, enten jeg eller min hustru ved døden afgaar , bortfalder intet af de betingede 200 rdr.
4.  Foruden den foranførte aftægt der beregnet paa anordnet maade udgør en capitalværdi paa 1000 rdr. Erlægger min søn i kjøbesum for den ham herved solgte gaard m.v. 1600 rdr. Som berigtiges saaledes at han ved contant betalling eller nye foreskrivninger, alt ligesom han med mine creditorer der over kan komme overens indfrier 1100 rdr. Og til hans bror Jens Peter Bering i Øster Hørby betaler han 500 rdr. Men hvilken han ikke er pligtig at udbetale ham før efter et aar s forløb efter den længst levende af os, jeg og min hustru, ved døden er afgået, og indtil hvilken tid disse 500 rdr ej heller forrentes af ham. Derimod forrenter min søn Witus Bering de fornævnte 1100 rdr. Fra sidst afvigte juni termin og fremdeles saalænge de hos ham er indestaaende.
5.  For den mig og min hustru efter denne contract tilkommende aftægt skal vi så længe vi leverforblive prioriteret i den min søn solgte gaard ind og udbo, besætning, gaards og avlsredskaber , avl, afgrøder og sæd næstefter 1100 rdr. Og min søn Jens Peter Bering prioriteret i samme gaard m.v. for sine 500 rdr. Næstefter 1100 rdr. Og aftægten. <når min søn har berigtiget gælden 1100 rdr. m-v- og meddelt sin bror lovlig forskriving for de ham tilkommene 500 rdr. og sikret os aftægten medeler jeg ham kjøberen skjøde paa det herved solgte. Omkostningerne ved denne contract betaler jeg dem, hvorimod min søn alene udreder bekostningerne som flyder af skjødets og de øvrige dokumenters udstedelse tinglæsning m.v.

Jeg underskrevne Witus Bering, tilstaar herved at have kjøbt min kjære fader Leutnant Henrik Bering fornævnte hans gaard Gammelholm kaldet m.v. som meddelt er, paa de wilkaar og for den kjøbesum som anført er i denne kjøbecontract, hvilket jeg forpligter mig til nøjagtig og i alle måder at opfylde.

Til bekræftelse havde vi, jeg H. Bering og jeg W. Bering tillige med af øvrigheden beskikkede curator Landvæsenscommissær og godsforvalter Theilmann egenhændigt underskrevet denne contract.
Skrevet på Sæbygaard den 13. December. 1851.

 

 Efter Henrik Bering fulgte i 1853 sønnen Vitus Bering og efter hans død drev enken den videre i nogle år, hvorefter den i 1898 overgik til sønnen Carl Albert Bering. Denne solgte i 1932 Gammelholm til N. Nielsen Overby, som allerede to år senere solgte til Aksel Iversen. Som solgte til Johannes Jensen, som solgte ejendommen til Thomas Andersen i 1949, han havde tidligere drevet Thorsmark ved Brønderslev. Thomas Andersen solgte igen i 1959.

Senere ejes gården af Kjeldsen, der i 1970 solgte til Erik Black som solgte i 1984 til Jørgen Bisgård. Nuværende ejer Hans Madsen.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Albert Bering 1863 E Hørby husfader landmand
Dagmar Bering 1904 u Hørby datter
Ellen Bering 1925 u Hørby barnebarn
Martin Sørensen 1911 u Skagen tjenestekarl
Anton Jensen Nielsen 1912 u Torslev tjenestekarl
Poul Chr. Hougård 1908 u Vadum tjenestekarl
Oda Pouline Albertsen 1914 u Volstrup tjenestepige
Holger Richardt Nielsen 1907 u Tårs på ophold kontrolass.
Jens Nørgård Kristoffersen 1898 g Torslev tjeneste fodermester
Anne Marie Kristoffersen 1903 g Torslev husmoder
Svend Kristoffersen 1922 u Tolne søn
Jørgen Kristoffersen 1924 u Horne søn
Bjarne Kristoffersen 1927 u Tårs søn
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Albert Bering 1863 E Hørby husfader landmand
Laura Bering 1893 u Torslev datter
Ejner Bering 1919 u Hørby søn
Alfred Bering 1894 u Torslev søn
Agnes Bering 1908 u Hørby datter
Anna Bering 1898 u Hørby datter
Kristine Bering 1903 u Hørby datter
Dagmar Bering 1904 u Hørby datter
Niels  Nielsen 1902 u Torslev tjenestekarl
Edvard Nielsen 1903 u Hørby tjenestekarl
Kristian Sørensen 1900 u Volstrup tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Carl Albert Bering 1864 g Hørby husfader gårdejer
Ellen Lise Bering 1864 g Gærum husmoder
Vitus August Bering 1889 u Torslev søn
Jensine Marie Bering 1890 u Torslev datter
Astrid Bering 1892 u Torslev datter
Laura Elmine Bering 1893 u Torslev datter
Alfred Ejner Bering 1894 u Torslev søn
Anna Emilie Bering 1898 u Torslev datter
Olga Andrea Bering 1901 u Hørby datter
Marie Cecilie Bering 1903 u Hørby datter
Kristine Johanne Bering 1904 u Hørby datter
Dagmar Dusine Bering 1905 u Hørby datter
Agnes Elise Bering 1908 u Hørby datter
Kristian Marinus Knudsen 1889 u Flade tjenestekarl fodermester
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Carl Albert Bering 90164 g Hørby husfader gårdejer
Ellen Lise Larsen 80864 g Gærum husmoder
Vitus August Bering 220489 u Torslev søn
Jensine Marie Bering 260990 u do datter
Astrid Bering 220392 u do datter
Laura Elmine Bering 280493 u do datter
Alfred Ejnar Bering 40994 u do søn
Christian Johannes Bering 250496 u do søn
Anna Emilie Bering 90298 u do datter
Olga Andrea Bering 121200 u do datter
Sørgine Jensen 210582 u Taars tjenestepige
Dagmar Andrea Kristensen 40982 u Hørby tjenestepige
Johanne Alfride Nielsen 210886 u do tjenestepige
Anders Chr. Andersen 240975 u Hallund tjenestekarl
Jens Peter Jensen 220332 u Torslev tjenestekarl
Jens Martinus Jensen 290963 u do tjenestekarl
Vilhelm Frederiksen 111087 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Vitus Bering 61 g Hørby husfader gårdmand
Jensine Marie Larsen 55 g Hørby husmoder
Vilhelmine Petrine Bering 23 u Hørby datter
Berta Petrine Pedersen 11 u Hørby datters datter
Inger Marie Jensen 23 u Tranum tjenestepige
Berta Marie Thomsen 17 u Torslev tjenestepige
Kristiane Jensen 16 u Torslev tjenestepige
Larsenius Jensen 19 u Torslev tjenestekarl
Jens Nicolaj Hansen 20 u Tårs tjenestekarl
Anton Jensen 21 u Lendum tjenestekarl
Mikkel Kristian Nielsen 14 u Hørby tjenestedreng
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Vitus Bering 50 g Hørby husfader gårdejer
Jensine Marie Larsen 45 g Hørby husmoder
Henriette Bering 20 g Hørby datter
Helmine Petrine Bering 13 u Hørby datter
Carl Albert Bering 16 u Hørby søn
Harald August Bering 10 u Hørby søn
Bertha Petrine Pedersen 2 u Hørby datters datter
Anton Marinus Pedersen 1 u Hørby datters søn
Jens Chr. Pedersen 21 g Hørby datters mand
  Anton Nielsen 27 u Hørby tjenestekarl
Jens Nielsen 16 u Torslev tjenestekarl
Mette Kirstine Jensen 20 u Volstrup tjenestepige
Jensine Jensen 16 u Volstrup tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Vitus Bering 40 g Hørby husfader jordbruger
Jensine Marie Larsen 36 g Hørby husmoder
Henriette Bering 9 u Hørby datter
Carl Albert Bering 6 u Hørby søn
Helmine Petrine Bering 3 u Hørby datter
Harald August Bering 1 u Hørby søn
Mette Dusine Pedersen 30 u Torslev tjenestepige
Hansine Andersen 19 u Torslev tjenestepige
Petrine Christensen 20 u Torslev tjenestepige
Maren Hansen 16 u Torslev tjenestepige
Niels Chr. Larsen 20 u Skæve tjenestekarl
Poul Chr. Nielsen 20 u Hørby tjenestekarl
Christian Peter Pedersen 15 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Henrik Bering 62 g Kolind husfader gårdejer, aftakket løjtnant
Anne Cathrine Pedersen 62 g Flade husmoder
Vitus Bering 21 u Hørby søn
Niels H. Weinweg Møller 15 u Hellevad almisselem på kost på fattigvæsnet
Anne Cathrine Christensdatter 28 u Torslev tjenestepige
Christen Andersen 24 u Volstrup fraværende indkaldt til krigstjeneste
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Henrik Bering 53 g Kolind husfader gårdejer, løjtnant
Anne Cathrine Pedersdatter 54 g Flade husmoder
Jens Peter Bering 21 u Albæk søn
Vitus Bering 16 u Hørby søn
Niels Chr. Sørensen 21 u Skæve tjenestekarl
Peder Chr. Jensen 20 u Skærum tjenestekarl
Niels Chr. Christensen 16 u Skæve tjenestekarl
Anne Marie Christensdatter 21 u Torslev tjenestepige
Mette Kirstine Larsdatter 25 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Henrik Bering 48 g Kolind husfader gårdejer, løjtnant
Anne Cathrine Pedersdatter 49 g Flade husmoder
Jens Peter Bering 15 u Albæk søn
Vitus Bering 11 u Hørby søn
Jens Chr. Meiling 30 enkem ? tjenestekarl
Niels Heiliesen 39 enkem do tjenestekarl
Frederik Chr. Jensen 17 u do tjenestekarl
Christen Andersen 17 u do tjenestekarl
Kirsten Pedersdatter 21 u do tjenestepige
Inger Andersdatter 23 u do tjenestepige
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Henrik Bering 42 g Kolind husfader gårdejer, løjtnant
Anne Cathrine Pedersdatter 43 g Flade husmoder
Jens Peter bering 9 u Albæk søn
Vitus Bering 5 u Hørby søn
Niels Chr. Meiling 51 g ? avlskarl
Jens Jensen Snevre 19 u do arbejdskarl
Anders Larsen 17 u do røgter
Jens Christensen 15 u do hyrde
Marie Christensdatter 18 u do tjenestepige
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Larsen 60 g1 ? husfader gårdmand
Anne Marie Villadsdatter 51 g2 do husmoder
Christen Jensen 26 u do søn af husmor 1.ægtes. indkaldt dragon
Birthe Jensdatter 25 u do datter af husmor 1.ægt
Christen Larsen 25 u do tjenestekarl
Mads Jensen 18 u do tjenestekarl
Ingeborg Nielsdatter 14 u do tjenestepige
Anne Sørensdatter 12 u do tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Larsen 46 g ? husfader gårdbeboer
Anne Marie Villadsdatter 32 g2 do husmoder
Christen Jensen 12 u do søn af husmoder
Birthe Jensen 11 u do datter af husmoder
Peder Jensen 29 u do tjenestekarl
Anders Jensen 29 u do tjenestekarl soldat
Maren Poulsdatter 25 u do tjenestepige
Anne Marie Poulsdatter 16 u do tjenestepige