Hørbylund Hgd. Hørbylundvej 95

 

Hlundhgd

 

HØRBYLUND HOVEDGÅRD
matr. nr. la H.-H. mfl.
Hørbylund Hovedgård er en gammel gård, som nævnes allerede i 1319, og var da ejet af Peder Nielsen, men herefter er ejerforholdene usikre i mange år, men efter midten af 1.400 tallet var gården kommet i den i iendsysse1 ret udbredte adelsslægt Vognsens besiddelse.
Jens Vognsens muligvis fra l45o, og senere ejes gården af Jep. Vognsen, Jesper Tordsen Vognsen, efter hvis død enken Matte Hansdatter Viffert, der døde 1566, havde overdraget gården til sønnen Mads Jespersen Vognsen, der allerede i 1536 skulle havde overdraget gården til moderens brodersøn Mads Jonsen der var gift med Karen Markorsdatter (Rodsten), deres datter Mette Madsdatter Viffert, der var enke efter Morten Krabbe til Bøgsted, blev siden ejer og døde i 1597.
Derefter nævnes Palle Hadsten til Lundsgård, og senere Otte Kaas til Søgård, hvis sen Erik Kaas synes at blive ejer i 1626. Erik Kaas farbroder Mogens Kaae til Tidemansholm og Ås, gjorde indførelse i gården, som han i 1625 pantsatte til Adolph Philip v. d. Wisch til Krabbesholm, hvis fader Henrik v.d.Wisch til Glasau, på sønnens vegne fik gården udlagt som brugelig pant, men straks derefter over drog pantet til Malte Schested til Boller
Erik Kaas solgte i 1632 til jomfru Kirsten Juul, efter hvis død i 1674 gården deltes mellem 2 af hendes søskendebørn. Den ene halvdel tilfaldt hendes brodersøn Niels Axelsen Juul til Bjørnholm og kom ved indførelse til hans svigermoder Elisabeth Friis til Gundetved, enke efter Axel Iversen Juul til Kvistrup, der solgte til herredsfoged Mattias Petersen, der døde i 1689 og gården blev derefter udlagt til Fru Helvig Krabbe, Vrejlev Kloster, der var enke efter Peder Juul. Hun solgte i 1691 gården med 11 td. hartkorn og noget fæstegods til Holger Pachs, Sæbygård.
Den anden halvdel af gården arvedes af Kirsten Juuls søstersøn Gjord Galt til Viumgård og blev efter hans død i 1684 overtaget af hans enke Eva Unger, som i 1692 solgte til Holger Pachs, Sæbygård, der således samlede hele gården, der efter opmålingen til den såkaldte landmåler matrikel i 1682 blev sat i hartkorn til 19.59 td, og havde l97 tønde land under plov.
Efter Holger Pachs død i 1693 ejede enken Elisabeth Bille, Hørbylund til sin død 1 1723 og gården arvedes derefter af svigersønnerne, Cancelliråd Lage Beck Arenfeldt til Knivholt og Bangsbo, og kaptajn Niels Rosenkrantz til Brugsgård. Sidstnævnte solgte straks sin andel til svogeren, Lage Beck Arenfeldt, efter hvis død i 1735, enken Anne Sophie Pachs i 1739, skødet dog først udstedt i 174o, solgte Hørbylund med 22 td. hartkorn og 102 td. hartkorn fæstegods til forpagter på Stenshede (nu Ottestrup) Anders Christensen Brønnum. Anders Christensen Brønnum fik Hørbylund oprettet til en skattefri Hovedgård, idet han købte så meget bønderfæstegods, at han kom op over de obligatoriske 2oo td. fæstegods, der tilmed skulle ligge inden for 2 mil fra Hovedgården.
Hørbylund Hovedgårds fæstegods bestod af de ejendomme i Hørby Sogn der lå nord for åen, og nu ved køb af hele Karup Sogns 72 td. hartkorn og en del i Gærum Sogn.
Efter købet af Karup 5ogn og Kirken, fik Anders Christensen Brønnum gennemført den ordning med præsten i Understed—Karup, at denne ikke længere skulle have sin korntiende i kærven, men den samme kornmængde i aftærsket korn. En ordning der også kom til at gælde for Under sted Sogn. Tidligere havde præsten skulle hente sin tilkommende præstekorn tiende, altså hver tiende neg, på marken hos bønderne. Ordningen var blevet lettet noget ved indførelse af begrebet trave, eller præstetrave. En jysk trave var lig med 6o neg, og bestod af 10 kærve a 6 neg, og præsten skulle således have hver 1o kærv.
Ulempen ved den gamle ordning bestod for bøndernes vedkommen. i, at når de efter i de bedste høstdage havde kørt korn i hus på hovedgården, så endelig fik en ordentlig høstdag til at ordne deres egen - avl, viste det sig ofte at præsten ikke havde været der efter sin andel og før da måtte bønderne ikke køre korn i hus,
Ordningen blev i. 1852 forandret derhen, at præsten for fremtiden skulle have den samme kornmængde betalt i rede penge, der blev beregnet efter kapiteltaksten For det pågældende stift,
Efter Anders Christensen Brønnums død i 1774 solgte gården ved auktion med 22 td. hartkorn hovedgårdstakst, 23 td. tiendehartkorn og 215 td. hartkorn bønderfæstegods for 16,ooo rd. til cand., theol. Søren Pedersen Bering, der i 18o4 for 36.700 rd. solgte til et konsortium bestående af, byfoged og justitsråd Michael Brandt, Hjørring, kammerråd Arendt Hassel Rasmussen, Bratskov (herregårdsslagteren), overkrigskommisær Johs. Chr. Brønnum, Tidemandsholm og Niels Fr. Hillerup, Børglum Kloster, der frasolgte alt fæstegodset og gården blev ukomplet, samt udstykkede hovedparcellen ned til 14 td. hartkorn, hvilket resulterede i oprettelse af Øster og Vester Nyholm m.m. og solgte derefter gården til Frederik Joachim Abel, Boller.
Frederik Joachim Abel var født den 14.oktober 1775 i Hillerød, søn af kgl. fiskemester ved Frederiksborg Slot, Albert Abel og dennes hustru, Anne Marie Ebbesen. Efter at være bleven cand., theol., fik han plads som huslærer på Boller ved Tårs hos Christen Schaarups enke Anne Cathrine Bering i l803 og kort tid efter gift med hende og blev derved ejer af Boller, der dengang var en anseelig gård med over l000 tønder land til selve hovedgården, og dertil kom 224½ td. hartkorn bønderfæstegods.
Anne Cathrine Bering var datter af godsejer cand.theol. Søren Pedersen Bering, Hørbylund Hovedgård, der som vi foran har set i lBo4 havde solgt, men muligvis aldrig fraflyttet Hørbylund, for i 18o5 solgte Frederik Joachim Abel gården til svigerfaderen for 3ooo rd., der så i 18o6 solgte tilbage til Frederik Joachim Abel med Gærum Kirke m. m, for 16,ooo rd.
Frederik Joachim Abel solgte samtidig hermed Boller og tog ophold på Hørbylund Hovedgård, men forpagtede kort tid efter Dronninglund Hovedgård som var under udstykning, og i 18o9 købte han hvad der var tilbage af Dronninglund og solgte i 1812 Hørbylund med Gærum Kirke m.m. til P. Chr. Nissen for 17,ooo rd.
Frederik Joachim Abel havde købt Dronninglund Hovedgård i de glade sorgløse dage under Napoleonskrigen, hvor alting kunde gå, men krigen fik jo en ende, ende på en for Danmark uheldig måde, med tabet af Norge og statsbankerotten i 1813, der blev efterfulgt af den værste økonomiske krise vort land har oplevet, men inden landbrugskrisen for alvor slog igennem, måtte Abel i 1816 give op. Han endte sine dage som aftægtsmand hos en søn der havde den lille ejendom Jørgensted i Understed. Her døde Abel den 15. januar 1850, men blev begravet på Dronninglund Kirkegård, hvor hans gravsten endnu ses uden for Kirkens indgangsdør,
Peter Chr. Nissen solgte straks halvdelen af gården til Anton Hverring, hvorefter de sammen året efter solgte til Arendt Hassel Rasmussen for 3.750 rd.sølvværdi., og her har de få historiker der har beskæftiget sig med Hørbylund Hovedgård begået den fejl at antage, at køberen var den samme rent Hassel Rasmussen, der tidligere stod som medejer af gården.
Således kan man læse i forstander J. J. Hansens fortrinlige værk: Større Danske Landbrug: at køberen var kammerråd og medlem af det fornævnte konsortium, der udstykkede gården, men det var netop hvad han ikke var. Det er 2 forskellige mænd der er tale om og-indrømmes skal det, at det lyder mere end usandsynligt at 2 mænd med dette sjældne navn, der tilmed var født det samme år  1767, skulle blive ejer af den samme gård, men det var 2 forskellige personer, den ene født på Fyn og den anden i Frederikshavn.
Arendt Hassel Rasmussen var den 20. februar 18o5 bleven gift med Johanne Marie Rafn, datter af provst Rafn i Volstrup, og står i kirkebogen der betegnet som velædle og kystbestyre, samt ejer af Abildgård i Jerslev sogn.
Arendt Hassel Rasmussen måtte give op under den hårde landbrugskrise og gården blev i 1826 overtaget af statskassen på grund af skatterestancer, der den 18. august 1827, skødet tinglyst 2o. september s. å. ved Sæby købstads aktionsret solgte til løjtnant, krigsråd og landmåler, Niels Riis Lassen for 7oo rbd. sølvværdi, men på skødet står 1056 rbd. sølv, og kan sikkert forklares som forfaldne renter og andre omkostninger, der blev ført på.


Niels Riis Lassen, der var 3o år gammel, blev den 26. marts 1828 gift i Understed Kirke med sognepræsten der, pastor Abels kun l7 år gammel plejedatter Jacobine Oline Bruun.
Efter 1844 matriklen blev Hørbylund hartkorn sat til 16 td. 1 skp. o fJk. 3/4 alb. og gammel skatten var 72 rd. 87 sk. og af arealet var, 351 tønde land ager, 26 td. land eng og 100 td. land hede. Der blev i 1835 frasolgt parcellen matr.nr.lb til oprettelse af gården Korsagerholt. og senere blev parcellen 1c solgt til Lille Gundestrup, men den 18. marts 1852 købtes parcellen rnatr.nr.2c fra Hørbylund Møllegård, som blev lagt til.
Niels Riis Lassen købte den 17. september 1859 lystejendommen “Sophienlyst” ved Aalborg, hvortil han og hustruen flyttede og sønnen Anton Gregers Lassen fik gården i forpagtning. Efter hustruens død skrev Niels Riis Lassen testamente den 5. december 1859 og døde den 18. december s. å. 73 år gammel.

 

Anthon Gregers Lassen var født på gården den 23. august 1832. Han blev en meget respekteret og agtet mand. Han var således sognerådsformand, amtsrådsmedlem, vurderingsmand til kreditforeningen, Dannebrogsmand og Ridder af Dannebrog m.m., men han forblev ugift, Han begyndte i 1876 at opføre del af den nuværende hovedbygning og fuldførte det i 1893. Indtil da havde hovedbygningen været en meget gammel trefløjede bindingsværks bygning.
Anthon Gregers Lassen døde den 8. juni 1911 og ifølge hans testamente skulde gården til falde hans brodersøn, Niels Riis Lassen. Han havde ved testamente af 21. februar l9l0 stiftet et legat på 10.000 kr. under navnet “Proprietær. A. G. Lassens Legat til fordel for trængende
i Hørby Sogn, Dronninglund Herred”, hvilket legat ifølge testamentet og den Kongelige konfirmerede Fundats af 19. august 1912 bestyres af den til enhver tid værende ejer af Hovedgården Hørbylund, mand eller kvinde, og bestyrelsen for ”Hjælpekassen i Hørby Sogn”.
Efter A. G. Lassens død solgte boet den 7. december 1911 nogle leje huse på Tornshede, og den 2. april 1914 fik Niels Riis Lassen arveudlægsskøde på gården.

Niels Riis Lassen var født den 17. december l880 i Hjørring, søn af bryggeri ejer Riis Lassen, og blev gift med komtesse Charlotte Juliane Aleksandrine Ahlefeldt-Laurvigen, der var født den 11. marts 1884 på gården Store Rugtved i Albæk Sogn, datter af forpagter, greve Carl Johan Ahlefeldt—Laurvigen og dennes hustru Inger Marie Hansen. Efter hustruens død i 1928 giftede Niels Riis Lassen sig med Olga Mathilde Pedersen, der var født den 23. september 1894 i Korsør.
Niels Riis Lassen måtte give op under landbrugskrisen i begyndelsen af 30verne, hvor gården i 1932 blev overtaget af Sæby Sank, der samme år solgte til Anders Peter Soelbjerg Voetmann for 149.800 kr. Der var da solgt jord fra til oprettelse af de første af den række ejendomme der ligger langs landevejen der fører til Sæby. Niels Riis Lassen flyttede til Sæby, og boede på Meldalsvej 22, hvor han døde i 1965, 85 år gammel. Hustruen døde samme sted den 4. oktober 1967.
Anders Peter Soelbjerg Voetmenn solgte den 15. december 1944 til Hans Peter Hasselbach Flensted, der var født den 13. juni 1914 i Hjørring, søn af Hans Flensted, og gift med Rigmor Flensted, født Mortensen, Født den 16. september 1917 på gården Lykkesholm i Skæve Sogn, datter af Alfred Mortensen.
Da Flensted overtog gården var der en besætning på 9 heste, 33 køer, 33 ungkreaturer og 2o svin, men i løbet af får havde han fordoblet besætningen, og solgte den 2o. februar 1978 til sønnen Hans Erik Flensted, der den 3. april 1987 solgte til Peter Lunden.

 

 

 

1945.

Hans Peter Hasselbalch Flensted, født 13. jun. 1914 i Hjørring, søn af Hans Flensted. Gift med Rigmor f. Mortensen, 16. sep. 1917 i Skæve, datter af A. Mortensen. Flensted overtog Hovedgaarden 1944, med et areal paa 200 tdl. Besætning ved overtagelsen 9 heste, 33 køer, 33 ungkreaturer, 20 svin, den er nu 14 heste, 70 køer, 70 ungkreatuer, 100 svin. Bygningerne er opført 1860. Ejendomsskyld 94.000,-. Flensted har været paa Dalum Landsbrugsskole 1935- 36. Paa gaarden dyrkes fremavlkorn og græsfrø.

 

 

Folketælling 1. februar 1930            
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Riis Lassen 1880 E Hjørring husfader gårdejer
Signe Pedersen 1894 E Bodum husbestyrerinde
Anne Marie Pedersen 1918 u Gundestrup hendes datter
Mathilde Sørensen 1910 u Torslev husass.
Agnes Jeppesen 1909 u Hjørring tjenestepige
Frode Jensen 1905 u Hørby tjenestekarl
Ejner Jensen 1908 u Hørby tjenestekarl
Reinhardt Assentoft 1894 u Odense tjenestekarl
Otto Sørensen 1898 g Voer husfader fodermester
Anna Sørensen 1899 g Sct. Hans husmoder
Knud Ejner Sørensen 1914 u Sct. Hans søn
Harald Søren Sørensen 1922 u Sct. Hans søn
Elly Sørensen 1925 u Sct. Hans datter
Ketty Kristine Sørensen 1927 u Sct. Hans datter
Ejner Ingvalt Sørensen 1928 u Sct. Hans søn
Folketælling 1. februar 1921            
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
 Niels Riis Lassen 1880 g Sct. Olai husfader gårdejer
Charlotte Lassen 1885 g Albæk husmoder
Marinus Sørensen 1897 u Torslev tjenestekarl
Kristian Kristensen 1898 u Volstrup tjenestekarl
Ahlmann Senius Olesen 1896 u Torslev tjenestekarl
Ludvig Chr. Olesen 1893 u Torslev tjenestekarl
Karl Emil Jensen 1899 u Torslev tjenestekarl
Harald Ejner Jensen 1903 u Torslev tjenestekarl
Jensine Jensen 1896 u Torslev tjenestepige
Marie Kristensen 1896 u Volstrup tjenestepige
Elise Marie Jensen 1892 u Lendum tjenestepige
Gerda Petra Madsen 1905 u Bindslev tjenestepige
Folketælling 1. februar 1911            
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anton Gregers Lassen 1832 u Hørby husfader Godsejer
Agnes Pedersen 1854 E Jerslev husbestyrerinde
Agnes Pedersen 1892 u Aasted tjenestepige
Laura Kristensen 1890 u Gærum tjenestepige
Juliane Kristine Kristensen 1888 u Aasted tjenestepige
Birgitte Marie Knudsen 1890 u Elling tjenestepige
Nielsine Marie Kristensen 1892 u Torslev tjenestepige
Marinus Knudsen 1875 g Karup Fodermester
Marie Knudsen 1878 g Aasted husmoder
Jens Knudsen 1905 u Hørby deres søn
Jens Marinus Knudsen 1894 u Karup tjenestekarl
Niels Peter Jensen 1895 u Lendum tjenestekarl
Niels Kr. Olsen 1879 u Hørby tjenestekarl
Jens Frederiksen 1888 u Bjergby tjenestekarl
Karl Peter Kristiansen 1891 u Lendum tjenestekarl
Oluf Kr. Pedersen 1896 u Aasted tjenestekarl
Mariane Andersdatter 1822 E Hørmested alderdomsunderstøtt.
Kristine Karlsen 1874 E Hørby alderdomsunderstøtt. Sæby købstad
Folketælling d. 1.febuar 1901            
Navn alder/født G/U Fødested Bemærkninger  
Anton Gregers Lassen 230832 u Hørby husfader godsejer
Agnes Lassen 51054 u Jerslev husbestyrerinde
Anne Mathilde Andreassen 30572 u Hørby stuepige
Else Marie Nielsen 140880 u Horne kokkepige
Dorothea Andersen 31185 u Albæk udgangspige
Grete Marie Hansen 60576 u Hørby mejeripige
Harald Nicolaj Christensen Skovsgård 191179 u Haverslev fodermester
Carl Chr. Andreas Nielsen 60863 e86 Voer staldkarl
Jens Marinus Jensen 201078 u Lendum karl
Hans Chr. Pedersen 110384 u Understed karl
Christen Peter Larsen 201077 u Torslev karl
Karl Emil Mortensen 20284 u Hørby karl
Ole Christian Jensen 230885 u Gærum kreaturpasser
Jens Peter Nielsen 60772 g99 Torslev forkarl
Agnes Nielsen 220380 g99 Skærum husmor
Jens Alfred Nielsen 80200 u Lendum deres barn
Folketælling 1. februar 1890            
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anton Gregers Lassen 57 u Hørby husfader landmand
Abbelone Storm 50 u Odense husbestyrerinde
Frederikke Christine Madsen 25 u Skallerup mejerist
Jørgen Albretsen 33 g Skæve forkarl
Emma Frederikke Rasmussen 26 g Maribo Håndarbejde
Helga Frederikke Albrectsen 1 u Hørby deres datter
Jens Jørgen Olesen 26 u Albæk staldkarl
Jeppe Jeppesen 20 u Dr. Lund tjenestekarl
Peter Lars Pedersen 20 u Torslev tjenestekarl
Søren Chr. Sørensen 17 u Hørby tjenestekarl
Jens Martin Christiansen 15 u Hørby tjenestedreng
Jacob Chr. Sørensen 14 u Hørby rygterdreng
Martin Christoffersen 36 g Norge kreaturpasser
Kristine Pedersen 32 u Skærum kokkepige
Clara Nielsine Pedersen 23 u Hørby malkepige
Petrine Amalie Pedersen 25 u Skærum malkepige
Folketælling 1. februar 1880            
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anton Gregers Lassen 47 u Hørby husfader Godsejer
Anne Elisabeth Pallesen 50 u Sæby husbestyrerinde
Mathilde Elenore Andersen 23 u Hørby Tjenestetyende mejerske
Kirstine Jensine E. Andersen 15 u Hørby Tjenestetyende mejerskelære
Ane Kirstine Sørensen 20 u Lendum Tjenestetyende pige
Maren Kathrine Jørgensen 22 u Skærum Tjenestetyende pige
Maren Kirstine Pespersen 22 u Volstrup Tjenestetyende pige
Karoline Jensine Jensen 23 u Hørby Tjenestetyende pige
Carl Vilhjelm Johansen 21 u Hørby Tjenestetyende karl
Albinus Pedersen 20 u Tversted Tjenestetyende karl
Niels Chr. Nielsen 17 u Dr. Lund Tjenestetyende karl
Peter Thomsen 19 u Hørby Tjenestetyende karl
Jørgen Chr. Jensen 24 u Jerslev Tjenestetyende karl
Chr. Peter Jensen 14 u Hørby Tjenestetyende dreng
Johannes Nielsen 20 u Torslev Tjenestetyende karl
Christen Olsen 62 u Hørby Tjenestetyende karl
Niels Chr. Larsen 30 g Skærum Husfader fodermester
Ane Kirstine Jensen 34 g Torslev husmoder
Jens Marinus Larsen 11 u Torslev søn
Lars Holm Larsen 8 u Hørby søn
Ane Marie Larsen 5 u Torslev datter
Folketælling 1. februar 1870            
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anton Gregers Lassen 37 u Hørby husfader landmand
Christian Sørensen 32 u Torslev Tjenestefolk karl
Anton Thomsen 33 u Torslev Tjenestefolk karl
Hans Peter Hansen 24 u Torslev Tjenestefolk karl
Mads Chr. Nielsen 20 u Karup Tjenestefolk karl
Lars Peter Sørensen 20 u Torslev Tjenestefolk karl
Chr. Carl Larsen 18 u Gærum Tjenestefolk karl
Jørgen Peter Larsen 15 u Hørby Tjenestefolk dreng
Magnus Jens Pedersen 15 u Skærum Tjenestefolk dreng
Frederikke Riuer 33 u Holsten Tjenestefolk husholder og mejerske
Johanne Olsen 23 u Aasted Tjenestefolk mejeripige
Cathrine Severine Pedersen 18 u Hørby Tjenestefolk mejeripige
Ane Marie Thomsen 26 u Torslev Tjenestefolk kokkepige
Folketælling d. 1.febuar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Riis Lassen 54 g Mou sogn ejer af gården, aftakket løjtnant
Jacobine Oline f. Bruun 40 g m.malene hans kone
Laura Frederikke Lassen 21 u her i sognet datter
Anton Gregers Lassen 18 u her i sognet søn
Henriette Marie Lassen 8 u her i sognet datter
Lars August Lassen 10 u her i sognet søn
Lauritz Jordhøj Lassen 3 u her i sognet søn
Maren Kirstine Pedersdatter 20 u Elling tjenstefolk
Johanne Kristensdatter 20 u her i sognet tjenstefolk
Johanne Marie Pedersdatter 25 g Torslev tjenstefolk ægtefolk
Jens Chr. Sørensen 31 g Voer tjenstefolk ægtefolk, hjemsendt soldat
Jens Chr. Jensen 30 u Ø. Svenstrup tjenstefolk
Thor Jacob Chr. Torsen 19 u Norge tjenstefolk
Hans Jensen 49 enk.m Gærum tjenstefolk
Jens Sørensen 18 u Jerslev tjenstefolk
Niels Peter Sørensen 24 u Lendum tjenstefolk hjemsendt soldat
Folketælling d. 1.febuar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Riis Lassen 49 g Mou sogn ejer af gården, aftakket løjntant
Jacobine Oline f. Bruun 35 g m.malene hans kone
Laura Frederikke Lassen 16 u her i sognet datter
Annine Marie Lassen 8 u her i sognet datter
Henriette Marie Lassen 3 u her i sognet datter
Lars August Lassen 6 u her i sognet søn
Laura Adelaide Mørch 23 u Mosbjerg lærerinde
Karen Marie Christensdatter 23 u Aasted tjenstefolk
Anne Marie Jensdatter 29 u Flade tjenstefolk
Inger Kristine Hansdatter 19 u Gærum tjenstefolk
Anne Cathrine Marie Jensdat. 23 u Læsø tjenstefolk
Peder Nielsen 26 u Hellevad tjenstefolk
Søren Chr. Christensen 25 u Ø.Brøndslv- tjenstefolk
Christen Andersen 19 u Volstrup tjenstefolk
Jens Peter Thomsen 24 u Elling tjenstefolk
Niels Thomsen 40 g Hallund tjenstefolk
Carl Chr. Christensen 20 u Albæk tjenstefolk
Jens Chr. Nielsen 23 u Taars tjenstefolk
Jacob Peder Chr. Møller 14 u her i sognet tjenstefolk
Folketælling d. 1.febuar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Riis Lassen 44 g Mou sogn ejer af gården, aftakket løjntant
Jacobine Oline f. Bruun 30 g m.malene hans kone
Laura Frederikke Lassen 11 u her i sognet datter
Anton Gregers Lassen 8 u her i sognet søn
Annine Marie Lassen 3 u her i sognet datter
Lars August Lassen 1 u her i sognet søn
Anne Cathrine Thomsdatter 22 u ? tjenstepige
Marianne Thomsdatter 31 u - tjenstepige
Johanne Marie Christensdatter 48 u - tjenstepige
Peder Christensen 25 u - tjenstefolk
Jens Andersen 30 u - tjenstefolk
Niels Chr. Andersen 20 u - tjenstefolk
Niels Chr. Sørensen 16 u - tjenstefolk
Erik Christeian Christiansen 17 u - tjenstefolk
Wilhjelm Frederich Franck 54 enk.m ? mejeriforpagter
Sophie Louise Franck 21 u - datter
Adolf Ferdinant Franck 15 u - søn
Johanne Marie Franck 13 u - datter
Marie Sophie Franck 11 u - datter
Anton Johs. Matzen Franck 9 u - søn
Sophie Pauline Franck 7 u - datter
Folketælling d. 1.febuar 1834            
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger  
Niels Riis Lassen 38 g Mou sogn ejer af gården,
Jacobine Oline f. Bruun 24 g m.malene hans kone
Laura Frederikke Lassen 5 u her i sognet datter
Anton Gregers Lassen 2 u her i sognet søn
Christiane Hansdatter 27 u ? bryggerspige
Marie Nielsdatter 19 u - kokkepige
Maren Jensdatter 16 u - barnepige
Lars Christensen 29 g - avlskarl
Christen Nielsen 25 u - kusk
Hans Heilesen 30 g - avlskarl
Peder Chr. Jørgensen 22 u - avlskarl
Niels Peter Jensen 17 u - røgter
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Bering 54 g ? ejer af gården, godsejer
Margrethe Brønnum 49 g - hans kone
Peder Severin Bering 21 u - søn
Anne Cathrine Bering 19 u - datter
Christiane Bering 12 u ? datter
Johanne Malene Bering 8 u - datter
Mads Christensen 20 u - tjenstekarl
Christen Svendsen 35 u - tjenstekarl
Lars Christensen 38 u - tjenstekarl
Jens Nielsen 22 u - tjenstekarl
Christen Hansen 55 u - tjenstekarl
Christen Madsen 17 u - tjenstekarl
Christens Thomsen 15 u - tjenstekarl
Peder Nielsen 14 u - tjenstekarl
Gjertrud Christensdatter 23 u - tjenestepige
Anne Jørgensdatter 31 u - tjenestepige
Karen Pedersdatter 22 u - tjenestepige
Mette Jensdatter 59 u - almisselem
Maren Christensdatter 6 u - tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Bering 54 g ? ejer af gården, godsejer
Margrethe Brønnum 49 g - hans kone
Peder Severin Bering 7 u - søn
Anne Cathrine Bering 5 u - datter
Niels Nielsen 15 u ? tjenstekarl
Poul Larsen 30 u - tjenstekarl
Lars Jensen 27 u - tjenstekarl
Christen Larsen 40 u - tjenstekarl
Christen Svendsen 20 u - tjenstekarl
Søren Svendsen 18 u - tjenstekarl
Peder Svendsen 14 u - tjenstekarl
Jens Christensen 19 u - tjenstekarl
Maren Sørensdatter 46 enke - tjenestepige
Maren Seigen 25 u - tjenestepige
Inger Svendsdatter 12 u - tjenestepige