L. Gundestrup.


matr.nr.6a m.fl. Hale Gundestrup
Ejendommen, der oprindelig hed Gundestruphus, blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 3 skp. i fjk. 24 alb. og gammel skatten var 5 rd. 17 sk., men inden matriklen trådte i kraft den i januar 1844 var der købt jord til fra Hørbylund Hovedgårds hovedparcel, matr. nr.lc, der i hartkorn var sat til 4 skp. fjk. 2 3/4 db., men her var gammel skatten kun 2 rd. 79 sk.
Ejendommen havde medens den var fæsteejendom under Hørbylund Hovedgård haft overdrevs græsnings ret på Tornshede og fik ved udskiftning— gen af jordfællesskabet der i 1805 tildelt et jordstykke på 6 tønder land, der sammen med en parcel tilhørende den nordfor liggende ejendom, den 4. maj 1848 blev given i arvefæste til Eskild Larsens enke Sidsel Nielsdatter for 50 år, og er siden bleven solgt fra.
Gundestruphus var som nævnt fæsteejendom under Hørbylund Hovedgård og købt til selveje derfra i 1805 af Niels Nielsen. Han udstedte den 9. juli 1807, tinglyst 3. september s. å., en panteobligation på 80. rd., med l’ prioritets panteret i ejendommen, til kammerråd. Arendt Hassel Rasmussen (herregårds slagteren), der tilsyneladende var penne fører for det konsortium der frasolgte bøndergodset fra Hørbylund Hovedgård.
Dette pantebrev er det eneste håndgribelige vidnesbyrd jeg har set vedrørende salget af bøndergodset fra Hørbylund Hovedgård og er interessant, idet det rent faktisk forti1er os, at det slet ikke gik så hurtigt med salget af bøndergodset som historikerne har fortalt os. ifølge alle de historiker der har behandlet dette emne, skulde frasalget af bøndergodset være til ende bragt allerede i 1805.
Niels Nielsen havde, eller fik tilnavnet Koch eller Kok. Han står således omtalt i kirkebogen i 1825 som Niels Koch, husmand af Gundestrup og det gentager sig flere gange. Beboerne i Gundestrup hørte dengang skolemæssigt til Karup skole og skoleprotokollen derfra er bevaret og heri står både Niels Nielsen og hans søn Jørgen Nielsen, der overtog ejendommen efter ham, kun omtalt som Koch.
Vi har utallige eksempler på, at en mand med et sennavn bliver kaldt ved gårdens navn i stedet for sit døbenavn, men det modsatte kunne
også være tilfældet. Som her hvor manden havde et særpræget navn og ejendommen var lidt vanskelig at definere, idet der var i alle tilfælde 4 ejendomme der blev kaldt Gundestruphus eller Lille Gundestrup.
Derfor begyndte folk på egnen at omtale ejendommen som Koks sted, der efter hånden blev til Kokstedet, et navn der blev benyttet indtil nyere tid, — omend uofficielt og ikke altid med de forskellige ejeres billigelse
Som vi har set var ejendommen oprindelig kun et bolsted, men efter at jorden fra Hørbylund blev lagt til kom det samlede hartkorn op på I td. o skp. o fjk. 2 1/4 alb. og gammel skatten var 7 rd. 89 sk. og følger vi den gamle regel om at en ejendom med over en tønde hartkorn var at betragte som en gård, var Lille Gundestrup en gård, endda med 2 1/4 alb, i overskud.
Niels Nielsen Kok, der også blev ejer af den nord for liggende ejendom, der havde matr.nr.7 og også blev kaldt Ll. Gundestrup, solgte den 15. juni 1836 til sønnen Jørgen Nielsen Kok og gik på aftægt i den nordligste af ejendommene.
Jørgen Kok, der var gift med Cathrine Jensdatter, solgte den 29. september 1864, skødet tinglyst den 17. august 1865, den ejendom der havde matr.nr.6a til Søren Jacobsen fra Hellevad sogn for 500 rd.
Ejendommen var da stærkt forfalden og Søren Jacobsen gik straks i gang med at opføre et nyt stuehus i sydsiden af gården og en lille smedje. ansøgte Søren Jacobsen stamhuset Sæbygård om et lån på 600 rd., hvilket han også fik, men forinden havde stamhuset ladet ejendommen vurdere og opstillet et driftsbudget.


Vurderingsforretning til prioritetsefterretning af gården Lille Gundestrup i Hørby sogn.
Ejeren Søren Jacobsen var tilstedet og fremviste sit skøde, der var udstedt den 29. december 1864, tinglæst 17. august 1865.
Vi tager ejendommen i øjesyn og fandt samme bestående af:
27 tønder land ager, 2 tønde land mose og hede, 2 tønde land eng, samt 6 tønde land (på Tornshede) der er bortfæstet mod en årlig afgift af 6 rd,, bestående dels af agerjord, dels af’ hede. Agerjorden består af sandmuldet jord, hvoraf en del med ler underlag og alt af en god beskaffenhed.
Gården er under opdrift og nogen manglende drift er endnu ej udført. mergel er ej hidtil fundet i ejendommen, men hentet fra naboens grav. Hidtil er 3 tønde land merglet. Ved gården findes en brønd med tilstrækkeligt vand.
Våningshuset syd i gården, 18,5x10 1/3 alen(76 m2) er indrettet til beboelse, køkken og bryggers, er opført af grundmur og med stråtag. heden nord i gården, 24x9- alen(ca. 9o m2), er opført af karmpsten og nogen bindingsværk, tillige indrettet til ko og hestestald. Smedehus 9x8 alen(ca. 28 m), opført af kampsten med tegltag. Bygningerne er brandforsikret for 350 rd.
Besætning: 1 hest, 4 køer og 6 får, men kan forøges når ejendommen kommer i drift.
Indtægter:
3 tdl. med rug a 7 fold = 21 td. a. 5 rd.                                                               105 rd.
2 — — byg     — 7 fold    17+ —   4 —                                                                70                                                                                                                                                                                                                                  6 — — havre, antages at medgå til besætningen
netto af 4 køer a. 10 rd.                                                                                        4o                                                                                                                                                                                                                                netto af 5 får      a. 4 —                                                                                        20 
                                                                                                                           235 rd.

Udgifter:
udgift til sæde og foderkorn, 13 td. rug a. 5 rd                                                                                      65 rd.
— — — — 6 — byg a. 4 —                                                                                                                     24 rd—
kommuneskat og tiende, det bemærkes at 2/3 af ejendommen er tiendefri                                          12 rd
kongelige skatter                                                                                                                                   15 —
folkeløn                                                                                                                                                  2o —
købmandsregning                                                                                                                                  15 —
bygningernes vedligeholdelse                                                                                                               15 —                                                                                                                                                                                    avlsredskabernes vedligeholdelse                                                                                                          4 rd
                                                                                                                                                              170 rd.
                                                                                                                                               Overskud: 65 rd.
Vi vurderer gården til i handel og vandel efter nutidens gangborn krigsår til l.600 rd. Rigsmønt. med hensyn til at ejendommen var købt for 500 rd., bemærkes, at ejendommen de var ude af drift og at våningshuset og smedehuset er opført af den nuværende ejer.
Dette er ejendommens reelle værdi, uden hensyn til assurancesum— men og hvad det her kostet at opføre bygningerne.
Onsdag den 10. juni 1868.
Anton Gregers Lassen.                                                                                                       Niels Chr.Olesen
Hørbylund Hovedgård                                                                                                         Korsager


Lånet var til 4 % rente, afdragsfrit og uopsigelig i 25 år og blev for øvrigt fornyet i 1892, men udbetalt omkring århundredskiftet, da Søren Jacobsen solgte gården og der blev optaget et kreditforenings lån.

Gården havde egen torvemose, men den blev udgravet i firserne og den 15. januar 1885 købte Søren Jacobsen en tørveparcel fra gården Øster Nørgård i Torslev sogn. Parcellen kostede 2oo kr. kontant og var på 32 favne i længden og 6 favne i bredden, — imod den faste brink. Det
skulle svare til 1158 m2.
Parcellen var ikke sat i hartkorn, men gammel skatten var der ingen vej uden om. Den var på 2 øre om året og skulde være overkommelig, men det skal dag tilføjes, at gammel skatten nemmest var hvad der sener blev til amtstueskatten og skulde betales til sognefogden i det sogn den skyldtes.
Så en gang om året, ”inden årets sidste dag”, måtte ejeren af Lille Gundestrup gå den lange vej til sognefogden i Torslev sogn for at betale 2 øre. Tørvemosen hører stadig til ejendommen, men efter skattereformen i begyndelsen af dette århundred faldt gammel skatten væk.
Søren Jacobsen frastykkede og solgte den 18. januar 1883 en parcel matr.nr. le for 456 kr. til Jens Chr. Madsen, der oprettede den ejendom der nu kaldes Karlsminde og den 11. januar l900 solgte han yderligere jord til samme ejendom, rnatr.nr.6b for 775 kr.
Søren Jacobsens første kone maren var død og han giftede sig derefter med Karen Sørensdatter, der var 28 år yngre en han selv. Den 1. april 1899, skrev han testamente, der stort set ikke indeholdte andet end, at han ønskede at hans hustru Karen Sørensdatter havde ret til at hensidde i uskiftet bo efter hans død, som han ifølge loven.

Søren Jacobsen solgte den 29. august 190l til Peder Houkjær Pedersen, Lendumsbro, for 8.000 kr., heraf 2.000 kr. kontant. Køberen skulle optage størst muligst kreditforeningslån, hvoraf provenuet skul le afdrages på købesummen.
Søren Jacobsen var en mand der havde holdt på formerne. Han havde tidligere skrevet sig som gårdmand, men efter at havde solgt parcellerne fra og ejendommen i hartkorn kom under den obligatoriske 1 td., skrev han sig som husmand. Han havde haft en sjælden flot håndskrift af en bonde at være, men nu var han bleven så gammel og affærdig, at han måtte skrive med ført pen. Inden skødet kunne tinglyses den 11. december l902 var han død og enken boede da i Bangsbostrand. Hun døde i 1905.
Peder Houkjær Pedersen solgte den 23. april 1903 til Valdemar Pedersen, Gaden i Hørby for 8.000 kr., der den 5. maj l904 mageskiftede med Anton Edvard Bruun, Sulbæk i Understed sogn og fik en bytte sum på l.700 kr.
Anton Edvard Bruun solgte den 24. juni 1915 til Theodor Thomsen, hidtil Sveje mark. for 14.75o kr., der den 13. december 1917 solgte til Andreas Nielsen fra Li.Hybholt for 17.500 kr. Andreas Nielsen var da kun 23 år gammel og havde faderen. Chr. Nielsen. Ll. Hybholt som kurator. Han solgte den 19 marts 1964 til Arthur Pedersen.
Karupvej 104.

 

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Andreas Nielsen 1894 g Volstrup husfader landmand
Anna Nielsen 1895 g Volstrup husmoder
Elly Gerda Nielsen 1920 u Hørby datter
Oskar Nielsen 1924 u Hørby søn
Anne Sophie Nielsen 1928 u Hørby datter
Inger Martine Nielsen 1929 u Hørby datter
Jens Christensen 1917 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Andreas Nielsen 1894 g Volstrup husfader gårdejer
Anna Nielsen 1895 g Volstrup husmoder
Elly Nielsen 1920 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anton Bruun 1873 g Hørby husfader gårdejer
Mathea Bruun 1885 g Volstrup husmoder
Nielsine Marie Bruun 1904 u Hørby datter
Alma kirstine Bruun 1911 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Jakobsen 200822 g V. Br.slev husfader gårdejer
Karen Sørensdatter 80530 g Understed husmoder
Christine Sørensen 91269 u Hørby datter syerske
Christiane Sørensdatter 210520 enke Understed husmoders søster lever af formue
Thomas Chr. Thomsen 11284 u Skæve tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Jacobsen 67 g brønderslev husfader gårdejer
Karen Sørensen 59 g Understed husmoder
Niels Chr. Sørensen 23 u Hørby søn
Inger Marie Sørensen 21 u Hørby datter
Kristine Sørensen 20 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Jacobsen 58 g Brønderslev husfader husmand
Karen Sørensen 50 g Understed husmoder
Christian Sørensen 22 u Hellevad søn
Anthon Sørensen 21 u Hellevad søn
Niels Chr. Sørensen 13 u Hørby søn
Inger Marie Sørensen 11 u Hørby datter
Christine Sørensen 10 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Jacobsen 47 g Brønderslev husfader jordbruger
Karen Sørensdatter 39 g Understed husmoder
Jacob Sørensen 13 u Hellevad søn
Christen Sørensen 12 u Hellevad søn
Anthon Sørensen 11 u Hellevad søn
Søren Chr. Sørensen 5 u Hellevad søn
Niels chr. Sørensen 3 u Hørby søn
Inger Marie Sørensen 2 u Hørby datter
Christine Sørensen 1 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jørgen Nielsen Kok 56 g Karup husfader gårdmand
Cathrine Jensdatter 46 g Elling husmoder
Grethe Cathrine Jørgensdatter 24 u Frederiksh. datter
Mariane Jørgensdatter 14 u Hørby datter
Thomas Chr. Jørgensen 11 u Hørby søn
Nielsine Marie Jørgensdatter 3 u Hørby datter
Jens Chr. Sørensen 1 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jørgen Nielsen Kok 47 g Karup husfader husmand
Cathrine Jensdatter 40 g Elling husmoder
Nicoline Jørgensdatter 16 u frederiksh. datter
Marianne Jørgensdatter 9 u Hørby datter
Thomas Chr. Jørgensen 6 u Hørby søn
Niels Chr. Jørgensen 3 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jørgen Nielsen 42 g Karup husfader husmand
Cathrine Jensdatter 35 g Elling husmoder
Grethe Cathrine Jørgensdatter 13 u Frederiksh datter
Nicoline Jørgensdatter 10 u Frederiksh datter
Jens Chr. Jørgensen 7 u Hørby søn
Marianne Jørgensdatter 4 u Hørby datter
Thomas Chr. Jørgensen 1 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Nielsen 71 g husfader husmand, tække og træsko
Margrethe Larsdatter 68 g husmoder
Jørgen Nielsen 37 g søn indsidder, grøftegraver
Cathrine Jensdatter 30 g svigerdatter
Grethe Cathrine Jørgensdatter 7 u datter
Nicoline Jørgensdatter 4 u datter
Jens Chr. Jørgensen 1 u søn
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Nielsen 36 g husfader gårdbeboer
Margrethe Larsdatter 32 g husmoder
Niels Nielsen 8 u søn
Anne Marie Nielsdatter 6 u datter
Jørgen Nielsen 3 u søn
Ellen Nielsdatter 1 u datter
Mads larsen 22 u tjenestekarl
Anne Marie Thomsdatter 16 u tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels jensen 54 g husfader afbygger, daglejer
Kirsten Andersdatter 56 g husmoder
Kirsten Nielsdatter 10 u datter