Nørre Ørvad.

NØRRE ØRVAD.
matr. nr. 1 Ørvad gårde mfl.
Nørre Ørvad blev oprindelig kaldt Øster Ørvad. Det stammer fra at Ørvad gårdene tidligere lå tættere sammen og Nr. Ørvad var den østligste. Pladsen Nr. Ørvad lå på hører nu til Sønder Ørvad.
Øster Ørvad blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 3 td. 3 skp. 2 fjk. 3/4 alb. og gammel skatten var 25 rd. 73 sk.
Øster Ørvad var fæstegård under Hørbylund Hovedgård indtil l805 og var fra senest 1827 ejet af Søren Nielsen, der den 13. december 1855, skødet tinglyst den 2o. december. s. å., solgte til svigersønnen Søren Christian Larsen. Hvorefter ham og hustruen Inger Pedersdatter kom på aftægt på gården.

Søren Christian Larsen solgte den 2o. februar 1868, skødet tinglyst den 26. marts s. å. til dyrlæge Christian Jacob Rodtwidt Lund fra Stendal i Karup for 7.500 rd. Der medfulgte bla. 5 heste til en værdi af 300 rd., 14 gode malkekøer, værdi 500 rd. 6 ungkreaturer og 12 får.
Der var da en gæld på gården på 4.000 rd. og hertil kom aftægten til Søren Nielsen og hans familie, der var kapitaliseret til 2.000 rd.

Søren Nielsen og Inger Pedersdatter forblev i aftægtshuset i Øster Ørvad efter salget til dyrlægen. Inger Pedersdatter døde den 23. oktober 1873 og Søren Nielsen døde den 25. januar 1879, 85 år gammel.
Dyrlæge C. J. R. Lund var ikke myndig da han købte Øster Ørvad og havde Anton Gregers Lassen, Hørbylund Hovedgård som kurator. Han var søn af afdøde pastor Carl Christian Lund, Understed—Karup og dennes hustru Birgitte Lund. f. Lunddahl. Det var i realiteten et mageskifte, for Søren Chr. Larsen købte samtidig Stendal i Karup af dyrlægens moder. Pastor Lund havde købt Stendal i l850.
Dyrlæge.Lund, der var gift med Henriette Marie Sofie Lund. f. Ewers søgte i 1873 stamhuset Sæbygård om et lån på 3.600 rd. Stamhuset skulle ifølge loven, inden lånet kunne bevilges, lade ejendommen vurdere og taksere af 2 kyndige mænd. Vurderings— og taksationsforretningen lød således:
Vurderings— og taksationsforretning til prioritetsefterretning af gården Øster Ørvad beliggende i Hørby sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt, omtrent 1 mil fra købstaden Sæby, umiddelbart ved en god sognevej.
Arealet: 14o tønder land, heraf er de 36 tønder land bortfæstet, af de resterende lo4 tønder land er 81 tdl. ager, 10 eng, 9 kær og Græsningsjord.
Af agerjorden er 1/5 del god sandmuldet jord af god beskaffenhed. Mulddybde 6 til 12 tommer. Engen giver 25 læs hø årligt. Tørvejord i overdådighed. De resterende 4 tønder land er gårdsplads og vej.
Driften: Agerjorden drives i 9 skifter a 9 tønder land — 1.brak 2. rug 3. byg 4. rug 5. havre med udlæg af kløver og græsfrø, resten græs.
Til brødrugen gødes med staldgødning og til 3. skifte gødes med kunstgødning. Mergel findes flere steder på ejendommen i god og i rigelige mængder. Vandafledning vil blive sørget for, om nødvendigt som dræning, som vil blive fortsat i kæret.
Våningshuset: nord i gården, opført a bindingsværk med murede vægge og stråtægt, 34x9 alen(ca. 147 rn2), mod nord opført en tilbygning i grundmur 12x12 alen(ca. 56 m) og imod syd en mindre tilbygning. Indrettet til beboelse med 5 værelser, gang, køkken, spisekammer, folkestue, pigekammer, mølleri og bryggers med bageovn. På loftet er indrettet et gæsteværelse. Er velforsynet med vinduer og døre, kakkelovn, komfur og gruebrygger. Højden fra gulv til loft 2.o5m.

 

Ko og hestestald: et hus øst i gården, opført af grundmur af kampesten med stråtag, 27x13 alen(ca.136 m2), indrettet til ko og hestestald, magasin og halm, samt kamre til tjenestefolk. Opført 1871.
Laden: syd i gården, 5ox1o alen(ca. 288 m2), opført af grundmuret kampesten og dels som bindingsværk med stråtag, med en tilbygning mod syd på 9x8 alen(ca. 30m2 ), opført af bindingsværk og stråtægt, indrettet til hestegang og med loft til korn. Begge ender af laden nyopført.
Et hus vest i gården 37x1o alen(ca. 138 m2), opført af kampestensgrundmur, med stråtag, indrettet til tjenestefolk, karlekammer, vognhus, tømmerhus, svinesti, samt fåresti. Opført 1865.
Aftægtshus: 18x9 alen(ca. 66 m2), opført i grundmur af mursten og kampesten, med stråtag, indrettet til beboelse, gang, køkken, pigekammer og tømmerrum.
Smedie:   ligger vest for aftægtsboligen en kampstensbygning med tegltag, indrettet til smedie, vognskur, samt kammer til smeden. Opført 1869.
Samtlige bygninger er godt vedligeholdte og brandforsikret for 4097 rd. Beliggenheden for ejendommen er fordelagtig og afgiver tilstrækkelig plads efter ejendommens størrelse.
Besætning: 8 heste, 16 køer, 2 kvier, 2 kalve og 11 får med lam. Værdi omtrent 2.500 rd. Den store hestebestand er nødvendig da ejeren er dyrlæge og dertil benyttes 2 heste. Besætningen er brand— forsikret for 2.750 rd.

Vi vurderer ejendommen til i handel og vandel at kunne koste 14.000 rd. at dette er væsentligt større en købsprisen på 7.500 rd. skyldes at ejendommen er købt ved byttehandel og uden besætning og jorden er sat i bedre kultur og gødningskraft.
Den 24. juni 1872.

                              C. D. Qutzen.                                A. G. Lassen.
                                 St. Fjembe.                      Hørbylund Hovedgård.


Dyrlæge Lund solgte den 9. september 1877, skødet tinglyst den 2o. september. s. å. til Emil Schandorff for 58.000 kr., men nu bestod gården af foruden matr. nr. l af Ørvad gårde og 22 vestlig også af matr.nr.4a vestl., der i hartkorn stod til 6 skp. 2 fjk. 1 alb. og en gl. skat på 7 kr. 33 øre. Købesummen blev berigtiget således
 7.200 kr. Sæbygård Fideikommis
l2.000 — Pantebrev til enkefru Lund
26.000— Sælgerpantebrev til dyrlæge Lund
2.000 — Aftægt til Søren Nielsen
l0.000 — Kontant
Som det ofte var tilfældet, når de fine herrer kom til Vendsyssel for at købe gård, havde de ingen penge til udbetaling, men var i stand til at låne dem og dateret den 28. november 1877 udstedte Emil Schandorff en panteobligation på l0.000 kr. til hr. pastor C.E. Sühr, sognepræst til Tved menighed på Fyn, Ridder af Dannebrog, med pant i ejendommen efter foranstående, men for “ kreditor kan være om ydermere betrygget for kapitalens tilbagebetaling har jeg formået efternævnte herrer, nemlig.
Proprietær Jørgensen til Tidselholt på Fyn
Købmand Christian Baagøe  Svendborg
Købmand Laurits Bønnelycke Svendborg  
Godsforvalter Wognsen på Egeskov på Fyn
Prokurator N. Rasmussen til Skrøblevgård på Langeland
L. Schandorff . Svendborg
til at indestå som kautonister og selvskyldnere, hver især for et sådant beløb af lånet som der er anført, i hvilken anledning nærværende forskrivning vil findes forsynet med vore underskrifter.

Emil Schandorff solgte den 22. december 1881 til forvalter Edvard Ferdinand Pedersen, Ottestrup for 51.000 kr. Besætningen bestod da af 6 heste, 3o køer, 8 får, 16 svin og 4 kalve.
Edvard Ferdinand Pedersen var i 1880 bleven gift med Marie Charlotte Katrine Lund dyrlægens søster og den 23. maj 1889 købte han også Vester Ørvad, det nuværende Sdr. Ørvad,.
Edvard Ferdinand Pedersen solgte den 5. marts 1903 til Valdemar Pedersen, Øster Hale for 29.073 kr. 57 øre, med fradrag af Ca. 3 tønder land matr. nr. 2c 4d, der blev solgt til dyrlæge Lund for 900 kr. og den gamle gårdsplads matr. nr. 1b, der blev solgt til Vester Ørvad. Alt løsøre medfulgte undtagen en 8 år gammel norsk hest og en gig. Det var således E. F. Pedersen der flyttede gården til sin nuværende plads.

Valdemar Pedersen, hvis fulde navn var Thomas Peter Valdemar Pedersen, var oprindelig tømrer, men handlede med ejendomme hele tiden og havde således været ejer af Øster Hale, eller Østergård, ikke mindre en tre gange og mageskiftede med det samme Nørre Ørvad med Jens Anton Jensen, Gaden i Hørby, men nu var prisen 35.000. kr.
Jens Anton Jensen solgte den 7. januar 1904 ca. 9 tønder land. Matr. nr. 1c, 4e til Jørgen Andreasen, Bødkerhuset for 2.400 kr. og den 21. december. 1905 solgte han til forpagter P. Larsen, Bredfald mølle for 35.000 kr. og købte derefter Sønder Krattet i Jerslev sogn.
P. Larsen solgte den 12. januar 1905 noget jord til Niels Peter Pedersen af Pigerhuset for 200 kr. pr. tøndeland og ca. 7 tønde land til Niels Mortensen af Nørreskovenshus for 200 kr. pr. tønde land, men køberne kan ikke forlange skade før efter 7 år?
P. Larsen mageskiftede den 22. februar 1905 med købmand Niels Nielsen Christensen Lie, Hjørring, i henhold til en købekontrakt der ikke ønskes protokolleret, men det vides at Nr. Ørvad i handlen var sat til 45.000 kr.
Niels Nielsen Christensen Lie solgte den 2. februar 1907 de før omtalte ca. 7 tønder land til Niels Mortensen, men efter opmålingen viste det sig at der var 8½ tønde land og prisen blev 17o4 kr. 71 øre og parcellen fik matr. nr. 1d og den 3. februar 1909, skødet tinglyst den 4. marts s. å. ved pålydende skøde, til Martinus Pedersen:
Mageskifteskøde.
Underskrevne Niels N. Christensen Lie, nu af Glimsholt mageskifter skøder og overdrager herved til Martinus Pedersen nu af Ørvad, den mig ifølge mageskifteskøde tinglæst 22. februar 1906, jfr. Landbrugsministeriets skrivelse af 8. december 1906, tilhørende ejendom, Øster Ørvad kaldet, beliggende i Hørby sogn, Dronninglund herred.

Tilligemed påstående bygninger med mur og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og grubegryder. I handlen medfølger avl, afgrøde, gødning, besætning, inventar og avls redskaber, således som dette befindes da køberen overtog ejendommen med tilbehør.


Ejendommen med tilbehør ansættes i handel og vandel til en værdi af 60.000 kr. skriver seksti tusinde kroner, — nemlig 45.000 kr. For fast ejendom og 15.000 kr. for det medfulgte løsøre
For ejendommens værdi er jeg fyldestgjort dels ved at Martinus Pedersen samtidig hermed har meddelt mig mageskifteskøde på ejendommen matr. nr. 10b og 9c af Glimsholt i Ugilt sogn med tilbehør, der i handlen er ansat til en værdi af l17.000 kr., nemlig l3.000 kr. for fast ejendom og 400 kr. for løsøret og dels ved at Martinus Pedersen yder mig en bytte sum af 43.000 kr., nemlig 32.000 kr. i bytte sum på de faste ejendomme og 11.000 kr. som bytte sum for løsøret.
Som et vilkår i handlen og berigtigelsen af byttesummen vedtages herved følgende ordning med hensyn til pantegælden m. u.
M. Pedersen forpligter sig til, hvad han ved medunderskrift herpå bekræfter, at overtage uden ansvar eller bekostning for Lie og fra 1. november 1908 forrente og afdrage overensstemmende med de. tinglæste obligationers indhold den på ejendommen hæftende pantegæld til beløb 42.500 kr. nemlig 30.000 kr. til Kreditforeningen af jyske Landejendomsbesiddere Viborg og l2.500 kr. til Hjørring Diskontobank(oprindelig gæld 14.000 kr.
i alt, l.500 kr. er afbetalt uden at være bleven udslettet af pante bogen, hvorom rets anmærkning frafaldes) Foruden overtagelsen af denne pantegæld har M. Pedersen betalt Lie et  beløb af. 5.500kr. i alt  48.000 kr.
På den anden side har Lie overtaget gæld på den modstående ejendom matr.nr..10b og 9c af Glimsholt til Chr. Nielsen eller nu hans enke til beløb -  5.000 kr. og 43.000 kr.
der stemmer med fornævnte bytte sum.
Ejendommen tilskødes køberen med fuld ejendomsret og med de samme almindelige rettigheder og byrder, hvormed den har tilhørt mig, i hvilken henseende køberen er gjort bekendt med og respekterer, at der fra ejendommen er bortlejet til Niels Chr. Christensen på hans og hans kones livstid en hede lod og en tørvemose ifølge kontrakt af 8. april 1864, tinglæst 26. marts 1868 og at der påhviler matr. nr. la hovedparcels forpligtelse samt at præste og kongetienden er konstateret og fordelt ved den fornævnte skrivelse fra ministeriet.
Skødet udstedes i henhold til vedhæftede på behørig stemplet papir oprettede mageskiftekantrakt, der medfølger til forevisning, men ikke ønskes protokolleret.
Den til kreditforeningslånet hørende andel i reservefondet overdrages køberen, hvem det skete afdrag på gælden også kommer til gode.
Således udstedes dette mageskifteskøde til bekræftelse ved min underskrift i overværelse af 2 vitterlighedsvidner

Udstedt i Hjørring den 3. februar.19o9


                                            M. Pedersen.                             N. Kristensen Lie
Til vitterlighed:
                                    S. Jensen.                   C. Christensen

 

Martinus Pedersens svigersøn Helge Risgård overtog gården i 1936. Helge Risgård var født den 1. november 1895 på gården Risgård i Hørby, søn af Jens Christian Andersen Risgård og gift med Krista Marie Risgård, f, Pedersen, født den 27. maj 1897, da forældrene boede i Skæve sogn. Der var ved overtagelsen en besætning på 4 heste 26 køer, 12 ungkreaturer, 2o svin og 3 får

 Efter Helge Risgårds død solgte enken den 10. august 195o gården til Viggo Ahlmann Jensen. Gårdens areal var da ca. 110 tønder land, heraf 14 td. land skov.
Viggo Jensen er født den 31. juli 1917 på gården Over Vestergård i. Skibtved i Understed sogn, søn af Niels Peter Jensen og havde før han købte Nørre Ørvad igennem flere år haft gården Ledet i Karup i forpagtning. Han solgte den 3. august 1978 halvparten af gården til sønnen Niels Ørvad Jensen.

 

1945.

Helge Risgaard er født 1. nov. 1895 paa gaarden, søn af Jens Chr. Risgaard. Gift med Krista Marie f. Pedersen 27. maj 1897 i Skæve, datter af Marthinus Pedersen.  Helge Risgaard overtog ejendommen efter sine forældre i 1936, med et areal paa 80 tdl. Ager, 14 tdl. skov, 12 tdl. eng, 4 tdl. afvandet tørvemose. Besætning ved overtagelsen 4 heste, 26 køer, 12 ungkreaturer, 20 svin, 3 faar, den er nu, 8 heste, 28 køer, 22 ungkreaturer, 40 svin, 4 faar. Bygningerne er opført 1905. Ejendomsskyld 48.000,- Ejendommen har været i slægtens eje siden 1908. Helge Risgaard har været paa Vraa Højskole 1913 -14 og Skaarup Landbrugsskole 1919 -20.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Martinus Pedersen 1873 g Tolstrup husfader landmand
Anna Pedersen 1875 g Hørmested husmoder
Hans Pedersen 1911 u Ugilt søn forkarl
Margrethe Pedersen 1913 u Hørby datter husass
Charles Pedersen 1915 u Hørby søn andenkarl
Anna Larsen 1906 u Hallund tjenestepige
Harel Sørensen 1903 g Albæk daglejer
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Martinus Pedersen 1873 g Tolstrup husfader landmand
Anna Pedersen 1875 g Hørmested husmoder
Magda Pedersen 1894 u Ugilt datter
Erhardt Pedersen 1902 u Ugilt søn
Jacob Pedersen 1905 u Ugilt søn
Villy Pedersen 1907 u Ugilt søn
Hans Pedersen 1911 u Ugilt søn
Margrethe Pedersen 1913 u Hørby datter
Charles Pedersen 1915 i Hørby søn
Krista Pedersen 1915 u Hørby datter
Harald Pedersen 1901 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Martinus Pedersen 1873 g Tolstrup husfader gårdejer
Anna Pedersen 1875 g Hørmested husmoder
Magda Pedersen 1894 u Skæve datter
Erhardt Pedersen 1902 u Ugilt søn
Jacob Pedersen 1905 u Ugilt søn
Villy Pedersen 1907 u Ugilt søn
Hans Pedersen 1911 u Ugilt søn
Helene Jensen 1891 u Seritslev tjenestepige
Peter Jensen 1887 u Stilling tjenestekarl
Vilhelm Kristensen 1881 u Mosbjerg tjenestekarl
Kristian Pedersen 1886 u Tolstrup tjenestekarl
Anne Marie Jensen 1848 E Sct. Olai aftægtskone
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Edvard Ferdinand Pedersen 90647 enkem Gimling sogn husfader gårdejer
Magdalene Marie Petersen 141081 u Hørby datter husbestyrerinde
Karl Kristian Pedersen Spange 250886 u do søn
Otto Pedersen Spange 180688 u do søn
Sofie Marie Nielsen 310384 u Lendum tjenestepige
Clara Kirstine Nielsen 70982 u Sønderborg do
Søren Chr. Jensen 40466 u Karup tjenestekarl
Jens Peter Jensen 70262 u Karup do
Christian Stendrup Larsen 130439 g Byrum fodermester
Dorthea Marie Jensdatter 300644 g Sæby hans kone Malkekone
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Edvard Petersen 43 g Gimlinge husfader gårdejer
Marie Charlotte Petersen 43 g Slagslunde husmoder
Magdalene Marie Petersen 8 u Hørby datter
Aage Chr. Petersen 6 u Hørby søn
Carl Chr. Petersen 3 u Hørby søn
Otto Petersen 1 u Hørby søn
Birgitte Lund 73 E Maribo husmoders moder præsteenke
Anna Emilie Jøns 16 u Aalborg lærerinde
Maren Jørgensen 17 u Voer mejerske
Johanne Marie Jørgensen 22 u Hørby tjenestepige
Petrine Nielsen 16 u Hørby tjenestepige
Mariane Pedersen 18 u Karup tjenestepige
Marie Kirstine Andersen 13 u Hørby tjenestepige
Johan Martinus Christensen 22 u Hørby tjenestekarl
Andreas Chr. Christensen 18 u Skæve tjenestekarl
Niels Peter Johan Nielsen 16 u Hørby tjenestekarl
Carl Chr. Ditlev Sørensen 12 u Torslev tjenestedreng
Anders Johansen 46 u Sverige daglejer
August Marius Nielsen 33 g Hørmested daglejer
Marie Jensen 28 g Astrup husmoder
Anine Martine Nielsen 3 u Gærum datter
Emoline Nielsen 3 u Gærum datter
Chr. Stendrup Larsen 50 g Byrum fodermester
Dorte Marie Larsen 45 g Albæk husmoder
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Emil Schandorff 30 g Svendborg husfader gårdejer
Inger Schandorff 28 g Sæby husmoder
Marie Schandorff 1 u Hørby datter
udøbt pigebarn u Hørby datter
Jensine Holgersen 24 u Torslev mejerske
Else Marie Nielsen 27 u Torslev tjenestepige
Marie Christensen 27 u Torslev tjenestepige
Mine Olesen 14 u Skæve tjenestepige
Carl Christensen 27 u Mosbjerg tjenestekarl
Niels Martin Nielsen 15 u Vestervig tjenestekarl
Peter Nielsen 16 u Torslev tjenestekarl
Jens Chr. Jørgensen 31 u Understed daglejer
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chr. Jacob Rodtwitt Lund 24 u Frederiksberg husfader jordbruger, dyrlæge
Erna Birgitte Lund 53 E Maribo husfaders moder
Marie Scharlotte Lund 22 u Slagslunde søster
Ingeborg Hansen 18 u Understed tjenestepige
Johanne Marie Larsen 22 u Hørby tjenestepige
Jens Peter Jensen 40 g Lendum avlskarl
Svend Pedersen 71 F Voer tjenestekarl
Niels Chr. Christensen 27 u Hørby daglejer smed
Søren Nielsen 76 g Hørby aftægtsmand
Inger Pedersdatter 68 g Albæk aftægtskone
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Nielsen 56 g Hørby gårdmand
Inger Pedersdatter 48 g Albæk husmoder
Niels Peter Sørensen 22 u Hørby søn
Madsine Sørensdatter 19 u do datter
Peder Chr. Sørensen 13 u do søn
Jens Chr. Sørensen 9 u do do
Maren Sørensen 6 u do datter
Niels Sørensen 3 u do søn
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Nielsen 51 g Hørby husfader selvejer
Inger Pedersdatter 43 g Albæk husmoder viet 061227 Albæk
Niels Peter Sørensen 17 u Hørby søn
Madsine Sørensdatter 14 u do datter
Peder Chr. Sørensen 8 u do søn
Jens Chr. Sørensen 4 u do søn
Maren Sørensen 1 u do datter
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Nielsen 46 g Hørby husfader gårdmand
Inger Pedersdatter 38 g Albæk husmoder
Niels Peter Sørensen 12 u Hørby søn
Madsine Sørensdatter 9 u do datter
Peder Chr. Sørensen 3 u do søn
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Nielsen 40 g Hørby husfader ejer af gården
Inger Pedersdatter 32 g Albæk husmoder
Maren Pedersdatter 13 u Albæk barn husmoders før ægtesk.
Niels Peter Sørensen 6 u Hørby søn
Madsine Sørensdatter 3 u do datter
Maren Pedersdatter 23 u ? inderste væverske
Jens Chr. Christensen 1 u ? barn hendes søn
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Maren Sørensdatter 53 enke ? husmoder gårdbeboer
Peder Chr. Christensen 18 u ? søn
Anders Jensen 40 u ? tjenestekarl
Karen Hansdatter 22 u ? Tjenestepige
Kirsten Nielsdatter 15 u ? Tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Henriksen 46 g ? gårdbeboer
Maren Sørensdatter 40 g - hans kone
Peder Chr. Christensen 3 u - søn
Svend Nielsen 68 g - almisselemmer mandens fader
Malene Pedersdatter 78 g - almisselemmer mandens moder
Jens Pedersen 32 u - tjenestefolk
Christen Pedersen 14 u - tjenestefolk
Zidsel Pedersdatter 26 u - tjenestefolk
Ane Nielsdatter 15 u - tjenestefolk
Jens Jensen 29 u - Skrædder opholdende sig der