Snedkergården Snedkergårdsvej 24

 

SNEDKERGÅRDEN.
matr. nr. 13a mfl. sydl. del
Snedkergården blev da vor sidste matrikel trådte i kraft den 1. januar 1844 sat i hartkorn til 4 td. 7 skp. 1 fjk. 3/4 alb. og gammel skatten var 42 rd. 69 sk.
Snedkergården var fæstegård under Haven gods og den 28. maj 1735 afstod Lars Jensen fæstet til stedsønnen Thomas Jensen, der den 24. april 1745 blev afløst af sønnen Thomas Thomasen og blev aftægtsmand.
Thomas Thomasen, eller Thomsen blev den 9. oktober 1737 trolovet og den 24. november s. å. gift med Maren Laursdatter i Estrup. Efter hendes død blev han den 17. oktober 1753 trolovet med Birgithe Laursdatter i V. Estrup, men hun blev igen ved Tamperettens dom skilt fra ham som hun ikke vilde have, men var presset af forældrene. Det var modigt gjort og for øvrigt et særsyn, at en ung pige sætte sig op imod forældrene og sin tilkommende ægtemand. Birgithe Laursdatter blev for øvrigt gift den 17. oktober 1756 med Anders Andersen i Badskær.
Men Thomas Thomasen tabte ikke modet og den 7. juli 1854 blev han trolovet og den 1. november s. å. gift med Maren Andersdatter fra Lindholm i Torslev sogn. Thomas Thomasen døde 3. juni måned 1777, 63 år gammel og sønnen Christen Thomsen overtog derefter fæstet af Snedkergården. Maren Andersdatter døde som aftægtskone i Snedkergården i 1796.
Christen Thomsen første kone Nette Thomasdatter døde den 26. september 1779, 42 år gammel, hvorefter han giftede sig med Karen Pedersdatter. Sønnen Thomas Christensen, der var født i l78o og var således barn af 2. ægteskab, overtog fæstet senest 1816.
Thomas Christensen, der blev gift med Maren Jensdatter, købte gården til selveje engang imellem 1834 og 1845. Han døde den 25. marts 1854 som aftægtsmand i ægtestand i Snedkergården og det må således havde varet ham der solgte til proprietær Schested, det dog først fik tinglyst skøde på gården den 19. juni 1855 og solgte kort tid efter til Johan Otto August Matzen, der var gift med     Annina Cathrine Marie f. Abel, der den 2o. december 186o solgte til Sophus Wilhelm Schougård, der var sen at afdøde kaptajn Jens Schougård og enkefru Anne Marie Kirstine Schougård, f. Herresschuo.
Der var den 2o. april 1859 bleven optaget et kreditforeningslån på 4.000 rd., som Schougård overtog. Hans moder lånte ham 3.ooo rd. og fik 2.prioritets panteret i gården. Dette lån kautionerede hendes broder particulier J. A. Harresschou i Svendborg og dennes svoger A. v. Bulov til Tejstrup for. Den sidste var både Ridder at Dannebrog og Dannebrogsmand. -
Efter Sophus Wilhelm Schougårds død stillede kreditforeningen gården til tvangsauktion og selv om gården forinden var bleven vurderet til 8.860 rd., fik de 2 svogre den for 6.l00 rd. Det næst højeste bud blev afgivet af Th. Jørgensen, Øster Sortkær og var på 6.050 rd.
Skødet blev udstedt den 3o. marts 1867, men først tinglyst den 12. april 1869, af løsøre blev kun fremhævet 3 kakkelovne og 1 komfur, der jo i datiden ikke hørte med til fast ejendom.

 Gården blev derefter forpagtet ud til P. Jensen, der lånte l.200 rd. af en broder der var forpagter på Fænøgård og til sikkerhed for lånet fik denne den 2o. februar 1868 første prioritets panteret i hans løsøre og indbo.

J. A. Harresschou og A. v. Bulov solgte den 25. juni 1873 til forpagter Henrik Nielsen Karup for 14.000 rd. Købesummen berigtiges ved at køberen overtog kreditforeningslånet, der var ned bragt til 3.612 rd. + fru. Schougårds pantebrev på 3.000 rd. + et sælgerpantebrev til A. v. Bulov på 3.500 rd., som hans brødre, forpagter Krarup, Fogedgården, Store Arden og højesteretssagfører Ove Krarup, Christianshavn, kautionerede for. Desuden lånte han 3.000 rd. af F. Hanihall, der boede på Løvenborg pr. Holbæk.
H. N. Krarup købte den 2. marts 1882 en parcel, matr.nr.l0i af Jens Lange, Faurholt, men det var også i sidste øjeblik, For den 27. juli s. å. gik gården atter til tvangsauktion og blev herved 4. auktion købt af højesteretssagfører Ove Krarup for 21.000 kr. Der var de en besætning på 4 heste, 13 køer og 3 kalve-
Ove Krarup fik den 3. oktober 1883 en udstykningstilladelse og solgte den 31. januar 1883 parcellen matr.nr.13f til Kæret for 500 kr. + 58 kr. i omkostninger og parcellerne 13 og 13g til Risgård, hvorefter han den 19. januar 1884 solgte til Christine Nielsen der havde sin mand, forpagter P. C. Thomsen som værge.
Christine Nielsen fik skødet tinglyst den 31. januar 1884 og den 21. oktober 1886 solgte hun til forvalter Christian Andreas Gullager, Østergård under Frisenborg gods, for 22.000 kr., heraf 3.500 kr. kontant. I Gullagers tid blev der afgivet 18.500 kvr. Alen jord til banen.

 Men proprieterene havde trange kår i sidste halvdel af forrige århundrede og Gullager var ingen undtagelse, den 9. februar 1897, ting lyst 4. marts s. å. gjorde hans gamle principal forpagter K. Lund Østergård udlæg for 647 kr. 18 øre.
Aar 1897 den 9. februar, form, kl. 8.oo mødte Kongens foged i Embeds forfald ved fuldmægtig Larsen med neden tegnede vidner på Snedkergården i Hørby for efter rekvisition af sagfører Kristiansen som sagfører for forpagter K. Lund af Østergård at foretage exekution hos ejeren af nævnte gård, proprietær C. Gullager. Rekvirenten mødte ved fuldmægtig Hansen, der fremlagde rekvisitianen af 4. ds. med deri ommeldte skrivelse, hvorefter han begærede rekvisitus affordret:
og i mangel af betaling ville der blive gjort udlæg i den faste ejendom samt løsøre
Rekvisitus var tilstede og gjordes bekendt med fogedens ærinde, idet han blev forevist det fremlagte og afkrævet det opgjorte beløb, hvilket han erklærede sig ude af stand til at betale hvorfor han henviste til udlæg.

Desuden blev der gjort udlæg i Gullagers tilkommende overskud som andelshaver i mejeriet Syvsten, hvilket overskud udbetales 2 gange årlig, og er sidst udbetalt for ca. 1 måned siden. Den 19. august 1897 blev der også fra anden side gjort udlæg i løsøret.
Den 9. november 1899 gik Snedkergården atter til tvangsauktion og blev her overtaget af Jens Andersen. Risgård, Niels Olesen. St. Svangen og sognefoged Ole Peter Christiansen, Nr. Gaden. Disse 3 mænd havde kautioneret for nogle lån Gullager havde optaget og reddede på denne måde deres penge.
Jens Andersen, Risgård og Niels Olesen, St. Svangen transporterede skødet til sognefogden, der stadig havde sin fødegård Nr. Gaden og lånte den 26. juni l9oo l0.000 kr. af stud. jurist F. G. Sørensen, København. Og han i l902 solgte Nr. Gaden, blev der afdraget 3.000 kr. på lånet og den 4. juli 19o7 blev lånet betalt ud og de var cand. Jurist. F.G. Sørensen borgmesterfuldmægtig i Esbjerg.
Sognefoged Ole Peter Christiansen, der også blev sognerådsformand og senere belønnet med Dannebrogskorset, solgte en del jord fra, dels til oprettelse af selvstændige landbrug, og dels til byggegrunde og den 18. juli 1912 solgte han gården til Morten Therkildsen for 38.000 kr.
Morten Therkildsen solgte den 13. december 1917 til. Ole Chr. Højbjerre, hidtil Lundergård i Torslev sogn, for 63.000 kr..Ejendomskylden var da 30.000 kr. Morten Therkildsen købte derefter Vester Vogndrup ved Sæsing.
Efter Ole Chr. Højbjerres død drev enken Jakobine Højbjerre gården i nogle år. Hendes arvinger, en søn Frederik Højbjerre solgte den 3. november 1958 til Thomas Jacobsen. Ejendommen er nu nedlagt, jorden er i samdrift med Svangen, Henrik Erlandsen.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Chr. Højbjerre 1871 g Torslev husfader landmand
Jakobine Højbjerre 1875 g Dr.Lund husmoder
Holger Højbjerre 1909 u Torslev søn
Knud Højbjerre 1910 u Torslev søn
Karl Højbjerre 1911 u Torslev søn
Tage Højbjerre 1915 u Torslev søn
Henning Højbjerre 1921 u Hørby søn
Nanni Solvang Kristiansen 1914 u Torslev tjenestepige
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Højbjerre 1871 g Torslev husfader landmand
Jakobine Højbjerre 1875 g Dr.Lund husmoder
Kristine Højbjerre 1908 u Torslev datter
Torvald Højbjerre 1901 u Torslev søn
Holger Højbjerre 1906 u Torslev søn
Karen Højbjerre 1907 u Torslev datter
Sigvard Højbjerre 1909 u Torslev søn
Knud Højbjerre 1910 u Torslev søn
Karl Højbjerre 1911 u Torslev søn
Tage Højbjerre 1915 u Torslev søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Peter Christiansen 1846 g Hørby husfader landmand
Mariane Christiansen 1841 g Hørby husmoder
Anton Jensen 1890 u Hørby tjenestekarl
Martin Kr. Jensen 1884 u Hørby tjenestekarl
Agnes Konradine Andersen 1889 u Hørby tjenestepige
Marie Jensen 1893 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Peter Christiansen 110446 g Hørby husfader gårdejer, sognefoged
Marianne Jensen 60941 g Hørby husmoder
Kristian Peter Christiansen 90279 g Hørby søn bestyrer af gården
Laura Kirstine Thomsen 250781 g Skæve svigerdatter
Kristian Henrik Pedersen 100639 g Mosbjerg tjenestekarl
Peter Chr. Adolf Pedersen 240487 u Volstrup tjenestekarl
Alma Møller 130683 u Hørby tjenestepige
Marie Kirstine Jensen 21082 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chr. Andreas Gullager 54 g Kingsled husfader gårdejer
Dorthea Kirstine Gullager 53 g Præstø husmoder
Nielsine Nielsen 20 u Torslev tjenestepige
Niels Marinus Nielsen 19 u Volstrup tjenestekarl
Andreas Kr. Nielsen 16 u Albæk tjenestekarl
Thomas Andreas Ottosen 55 g Jerslev tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Henrik Nielsen Klarup 44 g Lyngby Randers husfader gårdejer
Julie Marcouma Claidi 45 g Mariager husmoder
Alfrida Christine Klarup 12 u Butterup datter
Valdemar Alfred Klarup 11 u Butterup søn
Elba Marie Klarup 8 u Butterup datter
Henriette Marie Claidi 16 u Ikast plejebarn
Ane Elisabeth Pedersen 28 u Flade tjenestepige
Maren Kirstine Kristensen 18 u Hørby tjenestepige
Karl Chr. Anton kristensen 14 u Hørby tjenestekarl
Niels Peter Bertelsen 27 u Skæve tjenestekarl
August Ferdinand Andersen 35 u Fr.Havn daglejer
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Emil Schandorff 20 u Svendborg husfader gårdbestyrer
Birgitte Marie Jensen 33 u Hørby husholder
Johanne Christiansen 19 u Hørby tjenestepige
Isak Chr. Pedersen 34 u Hørby tjenestekarl
Jens Peter Christensen 19 u Albæk tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Christensen 70 g Hørby husfader gårdmand
Maren Jensdatter 58 g Hørby husmoder
Jens Peter Thimsen 26 u Hørby søn
Karen Marie Thomsen 20 u Hørby datter
Christian Carl Sørensen 5 u Hørby datters søn
Peder Chr. Nielsen 20 u Hørby tjenestekarl
Inger Larsdatter 19 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Christensen 65 g Hørby husfader fæstegårdmand
Maren Jensdatter 53 g Hørby husmoder
Anne Kirstine Thomsdatter 27 u Hørby datter
Christine Thomsdatter 24 u Hørby datter
Jens Peter Thomsen 21 u Hørby søn
Karen Marie Thomsdatter 19 u Hørby datter
Lars Chr. Thomsen 15 u Hørby søn
Anders Larsen 17 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Christensen 60 g Hørby husfader gårdmand
Maren Jensdatter 48 g Hørby husmoder
Anne Kirstine Thomsdatter 22 u Hørby datter
Christine Thomsdatter 19 u Hørby datter
Jens Peter Thomsen 16 u Hørby søn
Karen Marie Thomsen 13 u Hørby datter
Lars Chr. Thomsen 10 u Hørby søn
Niels Chr. Meiling 57 u ? tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Christensen 54 g Hørby husfader Fæster af gården
Maren Jensdatter 42 g Hørby husmoder
Karen Thomsdatter 19 u Hørby datter
Christine Thomsdatter 13 u Hørby datter
Jens Peter Thomsen 11 u Hørby søn
Karen Marie Thomsdatter 7 u Hørby datter
Lars Chr. Thomsen 4 u Hørby søn
Lars Mortensen 60 g ? tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Thomsen 58 g2 ? husfader gårdbeboer
Karen Pedersdatter 48 g1 - husmoder
Thomas Christensen 21 u Hørby søn
Peter Christensen 16 u Hørby søn
Mette Christensdatter 14 u Hørby datter
Maren Christensdatter 3 u Hørby datter
Mette Olesdatter 20 u - tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Thomsen 43 g2 ? husfader gårdbeboer
Karen Pedersdatter 33 g1 - husmoder
Thomas Christensen 7 u Hørby søn
Peder Christensen 4 u Hørby søn
Mette Christensdatter 2 u Hørby datter
Maren Andersdatter 69 enke ? mandens moder almisselem
Peder Andersen 28 u - tjenestekarl
Mette Christensdatter 21 u - tjenestepige
Maren Andersdatter 16 u - tjenestepige