St. Svangen.

 

STORE SVANGEN
matr. nr. 7 sydl. mfl.
Store Svangen blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 2 td. 4 skp. 0 fjk. 2 1/4 alb. og gammel skatten var 15 rd. 564 sk. Christen Pedersen Hammerholts., enke, Ane Marie Andersdatter fik adkomst til ejendommen den 24. august 1853 og solgte s. d. til sønnen Christian Julius Christensen. 
Christian Julius Christensen solgte den 16. juli 1874 til Niels Chr. Olesen fra Klemmenshave for 11.200 rd., heraf var de 2,200rd.  For løsøret. Hvad der blev af Christian Julius Christensen ved jeg ikke, men hans hustru Karen Marie Christensdatter flyttede til Vester Fladholt i Karup. hvor hun hængte sig den 3o. maj 1875.
Niels Chr. Olesen købte den 9, marts 1882 den lille ejendom der havde matr.nr.33 og blev kaldt Svangenshus, for 2.000 kr. Carl Johan Gustavsen havde opført et kampstenshus på et stykke jord han ikke havde tinglyst adkomst til, dette solgte han den 8. december 1892 til Niels Chr. Olesen for 200 kr.
Enkemand Niels Chr. Olesen afhændede den 1. september 1910 gården som
gave til sønnesønnen Niels Chr. Olesen, der var født den 17. oktober 1907 og fik Thomas Skovsgård som værge. Drengens forældre, Ole Olesen og hustruen Inger Marie Olesen, født Christensen, skulde bestyre gården til drengen var myndig. Ejendomsskylden var 20.000 kr. og hertil kom så løsøret, der blev sat til værdi l0.000 kr., men der var et kreditforeningslån på l5.000 kr. som drengen skulde overtage. Den 6. december 1923 bortforpagtede Th. Skovsgård gården for 10 år til Johannes Larsen:


Forpagtninskontrakt.


Underskrevne partikulier Thomas Skovsgård af Frederikshavn som beskikket værge for den umyndige Niels Chr. Olesen af Store Svangen bortforpagter herved til Johannes Larsen af Store Svangen den den umyndige ifølge gavebrev, tinglæst 1. september l9lo, tilhørende ejendom “Store Svangen”, skyldsat under matr. nr. 7 Hørby sogns sydlige del for hartkorn 2 td. 4 skp. 0 fjk. 2 1/4 alb.
Under forpagtningsforholdet er indbefattet hele ejendommens rette til og underliggende af samlet areal ca. 42 tønder land og de derpå værende bygninger med mur
og nagelfaste genstande, herunder kakkelovne, komfurer og indmurede kedler, besætning, inventar, avls redskaber og maskiner som nedenfor nærmere ommeldt.
De nærmere vilkår er:
1.
Forpagtningsforholdet. har taget sin begyndelse den 1. august 1922, og vedvarer uopsigeligt fra begge parters side, indtil i1. august 1932, skriver to og tredive, til hvilken tidspunkt forpagtningsforholdet ophører uden nogen opsigelse fra nogen af siderne.

2.  af besætning er der ved tiltrædelsen overleveret forpagteren 14 malkekøer, 2 jyske arbejdes heste, 1 plag 1år gammel, 1 so, 10 månedsgrise, 2 får, 20 høns.
Ved fratrædelsen af forpagtningen skal forpagteren aflevere tilsvarende besætning i god, sund og velfodret stand, således at 5 køer skal være i en alder fra 2—5 år, 5 stk. i en alder a 5—8 år og 4 stk. i en alder fra 8—lo år, og alle køerne skal være i kælvede og holde en gennemsnitsvægt på 800 pund,
af hestebesætning skal afleveres 2 forsvarlige og velformede heste i alderen fra 4—6 år og en størrelse af ikke under 10kv. 3 tommer.
Den plag der skal afleveres, skal være i forsvarlig stand og i en alder, som den forpagteren overleverede
,
3.
Inventar, maskiner og redskaber er overleveret forpagteren i den tilstand, hvori de fandtes, og forpagteren skal ved fratrædelsen aflevere en arbejdsfjedervogn med 2 agerstole, 1 mælkevogn, 2 arbejdsvogne med tilbehør, 2 sæt arbejdsseletøj, 1 slåmaskine, 1 rivemaskine, 2 svingplove, 1 dobbeltplov, 1 kultivator, 1 tallerkenharve, 3 jernharver, 1 ukrudtsharve, 1 roeså maskine. 1 radrenser, 1 vindmotor med tilhørende tærskeværk, hakkels maskine, kværn og rundsav, samt et tilbørligt antal håndredskaber såsom skovle, spader, grebe, hakker og lignende, alt i god og forsvarlig tilstande.
4.
I vederlag for forpagtningen udreder forpagteren følgende årlig afgift:
a) Forpagteren udreder den af det i ejendommen nu indestående kreditforeningslån, stort 15.000 kr. faldende rente stor årlig 675 kr.
således at forpagteren svarer renten fra og med tiltrædelsesdagen og udreder den indtil forpagtningens fratrædelse.
b) Forpagteren forpligter sig til at til svare den umyndiges fader, Ole Olesen, St. Svangen, så længe han lever og eventuelt til hans enke, så længe hun lever og derefter til den umyndige selv en årlig pengeydelse l.200 kr.
c) Endvidere forpligter forpagteren sig til i forpagtnings tiden så længe fornævnte Ole Olesen og hustru Inger, født Christensen, er i live, et levere dem daglig i pot sød mælk, til deres husholdning fornødne tørv og deres personlige forbrug af rugbrød. Hvert efterår et lam, ligesom Ole Olesen erholder ret til at få en hest fodret og passet på ejendommen, hvilke
ydelser ansættes til en samlet årlig værdi af 350 kr.
d) Endelig indrømmer forpagteren fornævnte Ole Olesen og hustru ret til i forpagtnings tiden så længe de eller nogen af dem er i live, vederlags frit at bebo og benytte den af forpagteren opførte tilbygning til stuehuset, samt ret til at færdes overalt på gårdens grund og tilliggende, når de ønsker det, hvilken brugsret ansættes til en årlig værdi af 200 kr.
                                                             I alt: 2.425 kr.

 

5.
Forpagteren er pligtig til i forpagtnings tiden stedse at holde besætning, inventar, avl og afgrøde samt gødning forsikret for fuld værdi i et solidt brandforsikringsselskab.
Fremforpagtning af det forpagtede er ikke tilladt uden ejerens udtrykkelige skriftlige samtykke.
Skulde der i forpagtnings tiden opstå uenighed mellem parterne, bliver sådant at afgøre ved voldgift af tvende uvillige mænd, hvoraf hver af parterne vælger sin, således at mændene om fornødent selv vælger en opmand. Såfremt den ene af parterne ikke inden 8 dage, efter at han dertil af den anden part er opfordret, har valgt en voldgiftsmand, er den anden part berettiget til at vælge begge mændene
Voldgiftsmændene afgør alle uoverensstemmelser i anledning af forpagtningsforholdet, derunder spørgsmål, der opstår ved afleveringen af den bortforpagtede ejendom med tilbehør
samt om erstatning for mangler ved det afleverede.
Ejeren eller dennes værge eller befuldmægtigede har til enhver tid ret til at besigtige den bortforpagtede ejendom og ret til adgang overalt på samme.
medunderskrevne Johannes Larsen tiltræder herved som forpagter nærværende kontrakt, som jeg forpligter mig til promte og skadesløst at opfylde..
Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefest.


 Sæby den 24.november 1923.

 
Som værge for Niels Chr. Olesen.                                                     Som forpagter:


                            Th. Skovsgård.                                                             Johs. Larsen


Til vitterlighed om underskriftens ægthed og dateringens rigtighed:
                                            C. Lønager.                             J. P. Bo


Gården blev senere solgt til Chr. F. Andersen, der i 1948 solgte til Chr. Overgård Christensen, der den 7. august 1971 solgte til Bøje Nielsen Bech.

Store Svangen blev i 2005 solgt til Christian Kraglund Jensen, til samdrift med St. Rysholt.

1955.

Chr. Overgård Christensen er født i Tårs 2. dec. 1902. Forældre Marie og Chr. Ejler Christensen St. Bjerget, Thorshøj. Chr. Overgård Christensen er gift med Elna f. Nielsen i Thorshøj, 5. okt. 1898, forældre Købmand N. Chr. Nielsen og hustru Laura. I ægteskabet er der 2 børn, Preben og Jørgen. Chr. O. Christensen overtog ejendommen i 1948, efter Chr. Andersen med et areal på 50 td. land. Normal besætning er 20 køer, 18 ungkreatuer, 1 hest, 300 høns, 6 søer, der leveres ca. 100 svin årligt. Der findes Traktor med nutidens maskiner. Kostald og lade er opført 1942, Hestestald 1943 og Stuehus 1944. Christensen ejede fra 1943 -48 Karstenshav i Hellum og fra 1930 - 43 Dalsgård i Skærum, Christensen har siden 1953 været medlem af Sognerådet, siden 1955 i bestyrelsen for Mejeriet. Ejendomsskyld 50.000,-

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Johannes Larsen 1896 g Hørby husfader landmand
Maren Kirstine Larsen 1899 g Hørby husmoder
Christian Larsen 1923 u Hørby søn
Svend Aage Larsen 1926 u Hørby søn
Valborg Dohn 1908 u Volstrup tjenestepige
Niels Olsen 1908 u Hørby tjenestekarl husmoders broder
Poul Andersen 1908 u Vrejlev tjenestekarl
Ludvig Johannes Nielsen 1914 u Biersted tjenestekarl
Christen Christensen 1849 E Voer pensionær aldersrente
Ole Olesen 1871 g Hørby aftægtsmand
Inger Kristine Olesen 1875 g Dr. Lund aftægtskone husmoders forældre
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Olesen 1871 g Hørby husfader landmand
Inger Olesen 1875 g Dr. Lund husmoder
Kristine Olesen 1899 u Hørby datter
Niels Olesen 1908 u Hørby søn
Dagmar Dohn 1898 u Volstrup tjenestepige
Hans Hansen 1899 u Voer tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Olesen 1836 E Albæk aftægtsmand husfaders fader
Ole Olesen 1871 g Albæk husfader gårdejer
Inger Marie Olesen 1875 g Dr. Lund husmoder
Niels Chr. Olesen 1907 u Hørby søn
Maren Kirstine Olesen 1899 u Hørby datter
Anton Kristensen 1901 u Torslev tjenestekarl
Johanne Dohn 1894 u Volstrup tjenestepige
Petrea Kristensen 1891 u Dr. Lund tjenestepige
Mads Kr. Jespersen 1855 E Vejby tjenestekarl
Peder Kr. Nielsen 1831 E Hørby fattiglem hjem fra Amerika 1904
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Olesen 121236 g Albæk husfader gårdejer
Maren Kirstine Olesen 51036 g Stenum husmoder
Ole Olesen 150971 g Albæk søn forpagter af gården
Inger Marie Christensen 50375 g Dr.lund svigerdatter
Maren Kirstine Olesen 160599 u Hørby datter
Ane Marie Hansen 170386 u Hørby tjenestepige
Mathilde Eriksen 261286 u Hørby tjenestepige
Kristian Marinus Kristensen 260582 u Dr.lund tjenestekarl
Niels Chr. Christensen 40931 u Hørby indsidder alderdomsunderstøttelse
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Olesen 53 g Albæk husfader gårdejer
Maren Kirstine Andersen 53 g Stenum husmoder
Kristian Sørensen 19 u Volstrup tjenestekarl
Laurits Bæk Larsen 13 u Ferslev tjenestedreng
Karoline Kristensen 1 u Skæve tjenestepige
Elsine Marie Kristensen 17 u Skæve tjenestepige
Mariane Johanne Larsen 5 u Torslev plejedatter
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Olesen 43 g Albæk husfader gårdejer
Maren Kirstine Andersdatter 43 g Stenum husmoder
Ole Olesen 8 u Albæk søn
Gert Jensen 21 u Albæk tjenestekarl
Birgitte Marie Christensen 18 u Voer tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chr. Julius Christensen 43 g Torslev husfader jordbruger
Karen Marie Christensdatter 46 g Hørby husmoder
Anton Chr. Christensen 14 u Hørby søn
Jensine Larsen 21 u Torslev tjenestepige
Peder Jacob Christensen 18 u Albæk tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anne Marie Andersdatter 63 enke Taars husmoder gårdmandsenke
Chr. Peter Christensen 31 u Torslev søn
Chr. Julius Christensen 24 u Torslev søn indkalt til krigstjeneste
Eskild Chr. G. Christensen 21 u Torslev søn
Laurits Marinus Boas 19 u Aalborg forsørges af husmoder      svagelig d. 280850
Johanne Pedersdatter 33 u Volstrup tjenestepige
Johanne Larsdatter 21 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anne Marie Andersdatter 58 enke Taars husmoder gårdmandsenke
e.e. Christen Pedersen
Jens Severin Christensen 29 u Hellevad søn
Chr. Peter Christensen 26 u Torslev søn
Chr. Julius Christensen 19 u Torslev søn
Eskild Chr. Godtfred Christens. 16 u Torslev søn
Christine Marie Christensdatter 24 u Torslev tjenestepige
Laurits Marinus Boas 14 u Aalborg plejebarn
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Madsen 37 g husfader  gårdmand
Kirsten Christensdatter 40 g husmoder
Mads Christian Pedersen 12 u søn
Christen Pedersen 10 u søn
Niels Chr. Pedersen 6 u søn
Ole Peter Pedersen 5 u søn
Karen Pedersdatter 1 u datter
Søren Thomsen 29 u tjenestekarl
Birgitte Jensdatter 25 u tjenestepige
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ingeborg Torstensdatter 48 enke husmoder gårdmandsenke
Anne Hansdatter 24 u datter
Peder Christian Hansen 14 u søn
Christen Larsen 29 u tjenestekarl
Anders Steffensen 22 u tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Torsten Sørensen 56 g2 husfader gårdbeboer, fæster
Kirsten Jensdatter 31 g1 husmoder
Ingeborg Torstensdatter 14 u datter 1.ægteskab
Anne Torstensdatter 12 u datter 1.ægteskab
Ane Torstensdatter 6 u datter
Maren Torstensdatter 3 u datter
Maren pedersdatter 25 u tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Torsten Sørensen 42 g1 husfader gårdbeboer, fæster
Ane Andersdatter 35 g2 husmoder
Ingeborg Torstensdatter 1 u datter
Maren Pedersdatter 11 u datter konens 1. ægteskab
Christen Pedersen 5 u søn konens 1. ægteskab
Christens Christensen 39 u tjenestekarl
Ane Larsdatter 22 u tjenestepige