St. Estrup.

 

St. Estrup

 

 

STORE ESTRUP
matr. nr. l  mfl. V. Estrup
Store Estrup, der oprindelig blev kaldt Vester Estrup, blev oprettet i midten af forrige århundrede af Ole Christian Lange, der den 27. januar 1849, skødet tinglyst 8. februar s. å købte  de 2 omtrent lige store gårde i V. Estrup, der var skyldsat under matr. nr.1 og 2 og den 11. juli 1850 købte han den noget mindre gård i øster Estrup, der var skyldsat under matr. nr. l4  Hørby sogns sydlige del. Den 16. august 1851, lyst 15. juli 1852, fik han kongelig bevilling til sammenlægning. Ingen af ejendommene var navngiven før sammenlægningen. Efter sammenlægningen var gårdens samlede areal ca. 24o tønder land og hartkornet sat til 11 td. 3 skp. 2 fjk. 2 db. og gammel skatten var 74 rd. 84 sk.
Ole Christian Lange var født i 182o på Østedgård i Brendstrup sogn i. Vejle amt, søn af godsejer Jens Lange og dennes hustru Margrethe Dorthe og var således oldebarn af den dygtige og rige, men berygtede bondeplager justitsråd Jens Lange, Rødkilde på Fyn. Han blev gift med Doris Margrethe Marie, f. Lange, født i 182o, datter af godsejer Thor N. H. Lange, Kalbygård, Låsby sogn i Århus amt.
Efter at havde opbygget gården, søgte Ole Christian Lange grevskabet Frisenborgs fideikommis om et lån på 8.000 rd., men inden lånet kunne bevilges, skulle gården vurderes i overensstemmelse med de af 7. juni 1827 forskrevne regler om långivning af offentlige midler, af 2 af retten udvalgte mand.
Den 28. oktober 1852 har undertegnede gårdejer Jens Nielsen af Nørre Knuden, medlem af Hjørring amtsråd, og gårdejer C. Undall af Gjersholt, formand for Torslev sogne forstanderskab, givet møde hos hr. C. Lange til Vester Estrup, for at taksere bemeldte gård Vester Estrup til prioritetsefterretning for lån af offentlige midler.
Rekvirenten hr. Lange var til stede og påviste ejendommen, som i øvrigt alt tidligere var os bekendt.
Bygningerne består af:
a Et nyt grundmuret våningshus, 1½ stensmur, med stråtag, hvilken bygning er 56 alen lang og 15 1/4 alen bred (ca. 350 m2) og afgiver en god bolig for en familie udenfor bondestanden, samt er tillige indrettet til mejeri og hensigtsmæssig økonomi lejlighed.
b. Et nyt sidehus, sydlig i gården, af grundmur, 37 alen langt og 13-4 alen bredt (ca. 2o7 m2), indrettet til hestestald og vognremisse, samt endvidere interimistisk til lade.
c. Et nyt sidehus, nordlig i gården, opført i sidste sommer af til fuget granit, 63 alen langt og 11 alen bredt(ca. 28o m2), indrettet til staldrum for 50 stk. køer og interimistisk til lade.
d. Et nyt grundmuret hus, ligeledes nordlig i gården, 10 1/4 alen langt og 10 1/4 alen bredt(ca.42 m2,) indrettet til bageovn, rullestue og materiale kammere. En gammel lade bygning, sydlig for gården, 28 alen lang og 14½ alen bred(ca. 162 m2), af bindingsværk med dels murede, dels kimede vægge.
Samtlige disse bygninger er opførte af den nuværende ejer, med undtagelse af nr. E.
De gården tilliggende jorder udgør en samlet lod omkring gården, som under matrikel nummer 1e 2a, 2c, og 14a, er ansatte til hartkorn, ager og eng: 11 tønder 3 skp. 2 fjk. 2 album og gammelskat 74 rd. 84 sk.
De består af omtrent 180 tønder land agerjord, dels ler muldede, dels muld/sandede og sandmuldede jorder af god beskaffenhed, tilstrækkeligt fald og med underlag af mergel på flere steder, som således med lethed er tilgængelig — mergling påbegyndt.
Foruden af ca. 2o tønder land eng af en mindre god beskaffenhed, som dog med lethed lader sig forbedre, dels ved ud grøftning og ved overrisling, samt af omtrent 4o tønder land hede, hvoraf ca. 16 tønder land forhen har været dyrket, og derfor atter med lethed lader sig bringe under dyrkning, hvilket alt er påbegyndt, og resten også er tjenlig til opdyrkning,
Den fornødne tørvejord findes i engene.
Gårdens hele tilliggende, der, som er bemærket, udgør en samlet lod, indeholdende således et areal af omtrent 240 tønder land geometrisk mål.
Ved ejendommen holdes fortiden kun en besætning af 6 heste, 4o stk. køer og 10 får! men denne besætning vil, ved fortsat kultivering betydelig kunne forøges.
Den således beskrevne ejendom, antager vi fortiden at være af virkelig værdi i handel og vandel den sum l2.500 rd., skriver tolv tusinde fem hundrede rigsbankdaler, hvortil den hermed takseres.
t denne taksationsforretning af os er foretaget efter samvittighed og bedste skøn, uden hensyn til hvad anskaffelsessummen har været og hvad bygningernes opførelse har kostet.
Den 28. oktober 1852.


                                       Jens Nielsen.                                         C. Undall.
                                       Nørre Knuden.                                      Gjersholt.

 
Den 10. januar 1856 købte Ole Christian Lange Faurholt og flyttede dertil, men drev tilsyneladende selv Vester Estrup til han den 1. april 1871 bortforpagtede gården for 14 år, til Julius Christian Lange af Fjeldgård i Torslev sogn

Carl Ditlev Qutzen, der senere købte Store Fjembe i Torslev sogn, havde gården i forpagtning i en længere årrække, Han døde i Store Fjembe den 19. maj 1893, uden at efterlade sig livsarvinger.
Julius Christian Lange var født i 1846, som søn af Peter Ferdinand Lange, Fjeldgård og dennes hustru Ida Wilhelmine Lange, f. Blom. Han blev gift den 25. oktober 1875 med Frk. Christiane Vilhelmine Marie Undall fra Haven, datter af jægermester Niels Andreas Undall og dennes hustru Henrikke Christine Louise Undall, f. Gleerup. Parret var da henholdsvis 29½ og 19½ år gamle.
Ole Christian Lange Faurholt optog den 19. juni 1873 et lån på. 22.ooo rd. i Landmandsbanken med 1. prioritet i Vester Estrup, men hans økonomiske forhold var efterhånden blevet fortvivlede. Efter hans skilsmisse fra Doris Margrethe Marie og fallit i Faurholt i 1877, tog han ophold hos moderen enkefru Margrethe Dorthea Lange i Svendborg og døde kort tid efter, så det blev Svendborg købstads skifteret der kom til at behandle hans bo og solgte den 21. juli, skødet tinglæst den 31. juli 1879 ved Dronninglund herre ret, Vester Estrup til forpagteren Julius Christian Lange ved auktion, for gælden til Landmandsbanken, der nu var omskreven til 44.000 kr. og en gældspost til enkefru Margrethe Dorthea Langes arvinger på 19.000 kr.
Julius Christian Lange fik økonomiske vanskeligheder under landbrugskrisen og selv med nogen hjælp fra svigerfaderen var ikke i stand til at køre videre og den 2. februar 1887 mageskiftede han med Jens Skovgård Laugesen, der havde den langt mindre ejendom Slidstrup i Strandby sogn i Ars og Slet herred. V. Estrup var i mageskifteskødet sat til 77.750 kr. og Slidstrup til 25.000 kr.
Jens Skovgård Laugesen havde ikke store chancer netop i landbruskrisens værste år og allerede den 2o. december 1888 stillede Landmandsbanken gården til tvangsaktion og her købte godsforvalteren på Sæbygård exam. jur. N. Jacobsen, Rolykke, gården for 43.000 kr.
N. Jacobsen repræsenterede ved auktionen afdøde enkefru Margrethe Dorthea Langes arvinger. Landmandsbankens fordring var nedbragt til 42.000 kr. og Jacobsens bud var således l.000 kr. ind i arvingernes fordring der da var på 18.000 kr.
N. Jacobsen optog derefter et lån i Kreditforeningen af jyske Landejendomsbesiddere på 40.000 kr. til 4% og betalte Landmandsbanken. Hvorefter den tidligere ejer Jens Skovgård Laugesen fik gården i forpagtning fra den 7. juli 1888. Auktionen blev afholdt den 4. juli 1888, den før omtalte dato var tinglysningsdatoen.
N. Jacobsen solgte den 31. marts 1892 til forvalter Christian Jørgensen fra Galtrup, der da tjente på Langeland, for 60.000 kr., der berigtiges ved at han overtog kreditforeningslånet på 40.000 kr. og udstedte en panteobligation for restkøbesummen 20.000 kr. til N. Jacobsen, til 4 % rente. Det sidste stod broderen Georg Rudolf Jørgensen, Galtrup som selvskyldnerkautionist for.
 

Christian Arnold Jørgensen, som var køberens fulde navn, var født den 9. maj 1858 på gården Galtrup i Torslev sogn, søn af Christian Gotfred Jørgensen og dennes hustru Christine Jørgensen, f. Outzen Han blev den 14. september 1891 gift med Meta Danker, en københavnerpige af det bedre selskab.
Christian Jørgensen havde overtaget den 24o tønder land store gård uden udbetaling, men herved var hans lånemuligheder uden kaution og så yderst begrænset og den 7. marts 1901 udstedte han følgende skadesløsbrev:


SKADELØSBREV.


De følgende mænd:
Proprietær Undall, Haven
mejeribestyre Fr. Bang, Thorshøj
Gårdejer Chr. Jensen, Trv Vestergård
Proprietær G. Jørgensen, Galtrup
Proprietær C. P. Lange, Gydeje
Proprietær J. L. Brendstrup, Fladbirk
Gårdejer Jens Andersen, Risgård
Proprietær P. Wøhlk, Lundergård
Proprietær P. Pedersen, Søholt
Proprietær P.. Weiss, Faurholt
Gårdejer Niels Olesen, Svangen
Proprietær J.P. Jensen, Vangkær
for undertegnede Proprietær Christian Jørgensen af Vester Estrup i Hørby sogn, have påtaget sig en kautionsforpligtelse i Sæby Bank for et veksel lån stort 8.000 kr., så meddeler jeg dem herved til skadesløs sikkerhed for at de andeles intet tab skulle lide ved fornævnte forpligtelse eller ved de forpligtelser de fremtidig ved lånets anvisning eller fornyelse, det være sig i Sæby Sank eller andet steds måtte påtage sig for mig, oprykkende prioritet og panteret for et beløb af 8.000 kr. skriver otte tusinde kroner, foruden renter og omkostninger i den mig ifølge skade af 31. marts 1892 tinglæst s.d. tilhørende ejendom Vester Estrup i Hørby sogn.
med de på ejendommen til enhver tid værende bygninger, med mur og nagelfaste genstande, derunder kakkelovne. Komfurer og indmurede kedler. Ejendommens besætning og inventar, avl, afgrøde og gødning. Ejendommens lejeindtægter og øvrige interesser, samt i ildsvådes tilfælde i den pantsatte ejendom og de pantsatte ejendeles assurancesummer, næst efter 40.000 kr. til kreditforeningen i Viborg, med solidarisk ansvar og statutmæssige forpligtelser og 20.000 kr. til N. Jacobsen til rente 4 % — og 1/6 bankhæftelse uden aktie ret.
Til yderligere sikkerhed meddeler jeg derhos de nævnte mænd 1. prioritets panteret i Følgende mig tilhørende på den pantsatte ejendom beroende løsøre

.
Christian Jørgensen solgte den 25. oktober 19o5 til landstingsmand Chr. Jensen, Try Vestergård, godsejer C. Undall, Haven, proprietær Georg Jørgensen, Galtrup, proprietær C. Lange, Gydeje og sagfører Secher Jensen, Sæby, i lige sameje, for 73.000 kr.
Konsortiet bemyndigede sagfører Secher Jensen, i forbindelse med Chr. Jensen, Try Vestergård og Jørgensen. Galtrup, til at ud stykke gården og til at afhænde denne, samlet eller delt. De fik den 25. september 1907 landbrugsministeriets tilladelse til at frasælge 18 parceller, nemlig matr. nr. 1g, 1h, 1i, 1L, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 2L, 2m, 2p, 14c, 14d, og 14e.
Efter at Kreditforeningen af jyske Landejendomsbesidder havde godkendt at parcellerne udgik af pantet, uden der skulle erlægges ekstraordinært afdrag på lånet, blev der solgt, dels til oprettelse af nye brug, men hovedsagelig som tillægsjord til bestående brug, godt og vel 9 tønder land fra. Gården stod nu i hartkorn til 6 td. 4 skø. 3 fjk. o alb., der synes at være helt ude af proportion, men da hartkornet efter skattereformen havde mistet sin væsen lige betydning, havde man måske set lidt stort på fordelingen.
Konsortiet solgte herefter den 12. december 19o7 hovedparcellen, der var på ca. 147½ tønde land  tilbage til Christian Jørgensen for 50.000 kr.
Christian Jørgensen solgte den 22. december 1910 til Rasmus Mikkelsen, fh. Bækgården i Badskær, for 62.000 kr. alt løsøret medfulgte, undtagen 1 knivharve, 2 plage, den ene skimmel, den anden brun, 1 rød broget kalv og gæssene. Den 1/6 del bankhæftelse uden aktie ret, hvilede stadig på gården.
Christian Jørgensen købte derefter den 150 tønder land store Nørgårdslund i Skanderup sogn, der er beliggende ca. 6 km. fra Kolding. En pragtfuld ejendom med til dels flad ler muldet jord, men da gik ægteskabet i opløsning og i 1914 solgte han Nørgårdslund. Han tog derefter ophold i Aalborg og blev en slags agent, der dog vist mest blev brugt som et påskud til at komme og besøge gamle venner og bekendte, Navnlig besøgte han tit sit barndomshjem Galtrup ved Thorshøj, der da var gået ud af slægtens eje. Christian Arnold Jørgensen døde i Aalborg i 1939, 81 år gammel.
Rasmus Mikkelsen var gift med Sofie Ahrens, datter af Christian Ditlev Ludvig Ahrens, tidl. Bækgården. Han opførte ny kostald i 1914 og nye lade i 1918.
Rasmus Mikkelsen havde mange tillidsposter, var således bla. medlem af Hjørring amtsråd og formand for Østvendsyssel andelssvineslagteri i Sæby. Han solgte den 15. november 1936 til svigersønnen Andreas Jensen.
Andreas Jensen var født på Anneksgården i Hørby den 21. maj 1895, søn af Helmine og Jens Peter Jensen. Han blev gift med Rasmus Mikkelsens datter Anna, der var født i Bækgården den 24. juli 1896. Hun døde på Store Estrup den 16. september 1944.
Andreas Jensen havde også flere offentlige poster og var bla. sognerådsformand. Efter hans død kom gården ved skifteretsattest som adkomst til datteren Anne Lise Jensen, som særeje, i ægteskab med Egon Jensen, den 25. april 1961.
 

1955.

Andreas Jensen er født paa " Aneksgaarden " 21. maj 1895, forældre Helmine og Jens Jensen Aneksgaarden Hørby. Andreas Jensen er gift med Anna f. Mikkelsen i " Bækgaarden " 24. juli 1896 og død 16. sep. 1944, forældre Sofie og Rasmus Mikkelsen " St. Estrup " Hørby. I ægteskabet er der 1 barn, Anna Lise. Andreas Jensen overtog ejendommen 1. nov. 1936 efter sine svigerforældre som havde ejet den siden 1911. Arealet er på 160 tdl. heraf 3 tdl. skov. Normal besætning, 40 køer, 40 ungkreaturer, 3 heste, 500 høns, der leveres 100 svin årligt, Traktor med maskiner. Der dyrkes Fremavls korn på ca. 30 tdl. som er rug og hvede. Stuehuset er opført 1860, kostalden 1914, laden 1918, Garage og folkeværelser og maskinhus 1944. Siden 1953 har Andreas Jensen været Sognerådsformand. Jensen ejede fra 1921- 36 Ø. Graven i Taars.

1945.

Andreas Jensen. Gift med Anna f. Mikkelsen.  Jensen overtog ejendommen i 1936, efter sine svigerforældre med et areal på 147,5 tdl. Besætning ved overtagelsen 11 heste, 46 køer, 30 ungkreaturer, 35 svin, 3 faar, den er nu 14 heste, 44 køer, 46 ungkreaturer, 40 svin, 3 faar. Bygningerne opført 1845, 1891, 1914 -18 og 1944. Ejendomsskyld 66.000,-

Store Estrup.

Vester Estrup matr.nr. 1.

Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Rasmus Mikkelsen 1873 g Fuering husfader landmand
Sophie Mikkelsen 1875 g Thrige husmoder
Anna Mikkelsen 1896 u Hørby datter
Agnes Kirstine Mikkelsen 1898 u Hørby datter  
Martine Mikkelsen 1900 u Hørby datter
Richardt Mikkelsen 1903 u Hørby søn
Mary Mikkelsen 1905 u Hørby datter
Gerda Mikkelsen 1910 u Hørby datter
Ellen Mikkelsen 1913 u Hørby datter
Knud Mikkelsen 1916 u Hørby søn
Kristian Ahrens 1843 E Slesvig aftægtsmand husmoders fader
Hans Wulff 1898 u Hjørring tjenestekarl
Magnus Olesen 1902 u Understed tjenestekarl
Henning Peter Jensen 1904 u Dr. Lund tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Rasmus Mikkelsen 1873 g Fruering husfader gårdejer
Sophie Mikkelsen 1875 g Thrige husmoder
Anna Mikkelsen 1896 u Hørby datter
Martine Mikkelsen 1900 u Hørby datter
Richardt Mikkelsen 1903 u Hørby søn
Mary Mikkelsen 1905 u Hørby datter
Gerda Mikkelsen 1910 u Hørby datter
Kristian Ahrens  1843 g Slesvig aftægtsmand partikule'
Maren Ahrens 1842 g Randslet aftægtskone husmoders forældre
Jens Marinus Jensen 1884 u Hørby tjenestekarl
Julius Sørensen 1895 u Hørby tjenestekarl
Peter Svendsen 1891 u Hørby tjenestekarl
Petra Nielsen 1895 u Voer tjenestepige
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Arnold Jørgensen 90558 g Torslev husfader proprietær
Meta Marie Benedikte Danker 260466 g København husmoder
Edit Jørgensen 111092 u Hørby datter
Karla Kirstine Jørgensen 270394 u Hørby datter
Leonie Elisabet Mabel Jørgens 11197 u Hørby datter
Carl Georg Danker Jørgensen 30199 u Hørby søn
Kristian Arnold Danker Jørgens 220300 u Hørby søn
Rikke Juul 200489 u Dr.lund lærerinde
Karoline Sørensen 280772 u Skæve husjomfru
Hans Jensen 140882 u Holbæk fodermester
Laura Nielsen 61086 u Thise barnepige
Carl Larsen 10276 u Auning tjenestekarl
Jens Chr. Jensen 210278 u Vrejlev tjenestekarl
Niels Peter Mikkelsen 200676 u Tornby tjenestekarl
Hans Magnus 40875 u Ulkebøl kontrolass. Torslev sogn kontrolforen
Jens Christian Jensen 51174 g Volstrup daglejer sædv.oph. Hugdrup
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Schougård Laugesen 54 g Borup husfader forpagter
Anna Kirstine Hansen 40 g Vilsted husmoder
Jens Peter Carl Beck 61 E Thy logerende maler
Larsine Larsen 23 u Albæk tjenestetyende mejerske
Elsine Kirstine Jensen 22 u Resen tjenestetyende pige
Jensine Marie Christensen 17 u Skæve tjenestetyende pige
Ane Martine Jensen 23 u Skæve tjenestetyende pige
Anders Chr. Christensen 21 u Torslev tjenestetyende avlskarl
Anton Julius Larsen 24 u Ulsted tjenestetyende staldkarl
Niels Marinus Nielsen 17 u Farsø tjenestetyende karl
Kresten Kristensen 18 u Albæk tjenestetyende karl
Karl Chr. Pedersen 17 u Hørby tjenestetyende karl
Christen Jensen 17 u Skæve tjenestetyende karl
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Julius Christian Lange 33 g svenstrup husfader gårdejer
Christiane Vilhelmine Lange 23 g Hørby husmoder
Ottomine Andersen 20 u Hastrup tjenestepige mejerske
Lars Chr. Jensen 28 u Hørby tjenestekarl avlskarl
Jens Chr. Pedersen 21 u Hørby tjenestekarl
Anton Chr. Pedersen 18 u Hørby tjenestekarl
Christen Christensen 17 u Hørby tjenestekarl
Hans Chr. Hansen 32 g Ugilt tjenestekarl fodermester
Kirsten Elisabeth Christensen 17 u Skæve tjenestepige mejeripige
Karoline Pedersen 30 u Hørby tjenestepige husjomfru
Mette Marie Pedersen 24 u Volstrup tjenestepige
Ane Kirstine Jensen 22 u Understed tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Carl Ditlev Outzen 48 g Ribe husfader forpagter
Johanne Sophie Outzen 50 g Randers husmoder
Eline Marie Johanne Kjær 14 u Sæby plejedatter
Nicoline Kristine Kjær 11 u Sæby plejedatter
Else Augusta Raunicke 15 u Gjærum husjomfru
Clara Marie Vilhelmine Bart 23 u København lærerinde
Anton Marius Vettermann 17 u Boegense landvæsenelev
Larsine Jensen 23 u Hørby tjenestepige
Nielsine Marie Jensen 22 u Hørby tjenestepige
Ane Cathrine Becker 29 u Kurhessen tjenestepige
Inger Marie Jensen 22 u Hørby tjenestepige
Lars Chr. Jensen 18 u Hørby tjenestekarl
Søren Jensen 16 u Gjærum tjenestekarl
Anders Chr. Larsen 22 u Kvissel tjenestekarl
Lars Chr. Nielsen 29 u Gjærum tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Christian Lange 30 g Bredstrup husfader gårdejer
Doris Margrethe Lange 30 g Magleby husmoder
Johanne Marie Jensen 17 u Hørby tjenestepige
Matte Marie jensdatter 20 u Skærum tjenestepige
Christen Jensen 70 g hellevad husfaders fader
Mette Christensdatter 63 g Hørby husfaders moder
Folketælling 1. februar 1845       
Navnalder/født G/UFødestedFam.Stilling Bemærkninger
Peder Pedersen54 gHørbyhusfader fæstegårdmand
Johanne Marlene Nielsdatter54 gSkærumhusmoder  
Marianne Pedersdatter24 uHørbydatter  
Nicoline Pedersdatter21 uHørbydatter  
Marta Pedersdatter16 uHørbydatter  
Lars Chr. Sørensen16 uHørbytjenestekarl  
Christen Christensen16 uLendumtjenestekarl  
        
Folketælling 1. februar 1840       
Navnalder/født G/UFødestedFam.Stilling Bemærkninger
Peder Pedersen50 gHørbyhusfader gårdmand
Johanne Marlene Nielsdatter49 gSkærumhusmoder  
Søren Chr. Pedersen22 uHørbysøn  
Marianne Pedersdatter19 uHørbydatter  
Nicoline Pedersdatter16 uHørbydatter  
Martha Pedersdatter11 uHørbydatter  
Christen Pedersen23 u almisselem  
        
Folketælling 1. februar 1834       
Navnalder/født G/UFødestedFam.Stilling Bemærkninger
Peder Pedersen47 gHørbyhusfader gårdfæster
Johanne Malene Nielsdatter44 gSkærum   
Niels Peder Pedersen18 uHørbysøn  
Søren Chr. Pedersen16 uHørbysøn  
Marianne Pedersdatter13 uHørbydatter  
Nicoline Pedersdatter10 uHørbydatter  
Martha Pedersdatter5 uHørbydatter  
Anne Hansdatter71 enke husmoders moder spinder
Niels Peter Christensen11 u plejesøn  
        
Folketælling 1. februar 1801       
Navnalder/født G/UFødestedFam.Stilling Bemærkninger
Lars Marcussen38 g husfader gårdbeboer
Mette Marie Pedersdatter29 g husmoder  
Anders jensen4 u husmoders søn  
Birthe Marie Larsdatter1 u datter  
Jens Pedersen24 u husmoders broder soldat
Peder Nielsen44 u tjenestekarl  
Maren Olesdatter25 u tjenestepige  
Kirsten Jensdatter58 enke husmoders moder  
        
        
Folketælling 1. juli 1787       
Navnalder/født G/UFødestedFam.Stilling Bemærkninger
Peder Pedersen62 g husfader gårdbeboer, fæster
Kirsten jensdatter48 g husmoder  
Peder Pedersen20 u søn  
Mette Marie Pedersdatter17 u datter  
Jens Pedersen9 u søn  
Thomas Nielsen36 u tjenestekarl  
Hans Jensen12 u tjenestekarl  
        
        

Vester Estrup matr. nr. 2.

Folketælling 1. februar 1845       
Navnalder/født G/UFødestedFam.Stilling Bemærkninger
Hans Nielsen50 gSkærumhusfader fæstegårdmand
Anne Nielsdatter44 gHørbyhusmoder  
Anne Marie Hansdatter16 uHørbydatter  
Niels Chr. Hansen13 uHørbysøn  
Gjertrud Marie Hansdatter10 uHørbydatter  
Frederik Chr, hansen7 uHørbysøn  
Jørgine Amalie Hansen4 uHørbydatter  
Peder Chr. Hansen2 uHørbysøn  
Christen Sørensen31 uVerejlevtjenestekarl  
        
Folketælling 1. februar 1840       
Navnalder/født G/UFødestedFam.Stilling Bemærkninger
Hans Nielsen45 gSkærumhusfader gårdmand
Anne Nielsdatter39 gHørbyhusmoder  
Anne Marie Hansdatter11 uHørbydatter  
Niels Chr. Hansen8 uHørbysøn  
Gjertrud Marie Hansdatter5 uHørbydatter  
Frederik Chr. Hansen2 uHørbysøn  
Johanne Cathrine hansdatter24 u tjenestepige  
Niels Peter Christensen17 u tjenestekarl  
Jacob Chr. Nielsen13 u tjenestekarl  
        
Folketælling 1. februar 1834       
Navnalder/født G/UFødestedFam.Stilling Bemærkninger
Hans Nielsen39 gSkærumhusfader gårdfæster
Anne Nielsdatter33 gHørbyhusmoder  
Anne Marie Hansdatter5 uHørbydatter  
Niels Chr. Hansen2 uHørbysøn  
Niels Nielsen78 enkemhusmoders fader 
Christine Pedersdatter22u  tjenestepige 
Anders Pedersen17u  tjenestekarl 
       
Folketælling 1. februar 1801      
Navnalder/fødtG/U FødestedFam.StillingBemærkninger
Jens Knudsen48g  husfadergårdfæster
Maren Jensdatter38g  husmoder 
Birthe Marie Jensdatter7u  datter 
Jens jensen3u  søn 
Jens Nielsen38u  tjenestekarl 
Maren Iversdatter28u  tjenestepige 
Christen Nielsen19u  tjenestekarl