Dansbjerg.

DANSBJERG.
matr. nr. 16b mfl.
Skolelærer og kirkesanger Christian Bruun fik skøde på parcellen matr. nr. l6b den 14. december 1837 og bebygger han på samme tid. Ejendommen blev i gammel hartkorn sat til 1 td. 4 ske. 3 fjk. 14 alb. Der efter den nye matrikel fra 1844 blev sat til 1 td. 3 skp. 2 fjk. 2 3/4 alb. og gammel skatten var 11 rd.
Christian Bruun, der var gift med Ingeborg Marie Cathrine Bruun, født Nørgård, og var datter af Anders Pedersen Nørgård i Sæby, solgte den 5. juli 1866 til sønnen Johan Christian Kehlet Bruun ved følgende dokumenter.

Skøde.
 

Jeg underskrevne, Christian Bruun, skolelærer og kirkesanger i Hørby tilstår og gør vitterligt: at jeg har solgt og overdraget, ligesom jeg ved dette mit skøde fra mig og mine arvinger overdrager og tilskøder min søn Johan Christian Kehlet Bruun den mig ifølge skøde tinglæst 14. december 1837 tilhørende gård “Dansbjerg” kaldet, beliggende i Estrup by, Hørby sogns sydlige del og under matr. nr.16b stående for nyt hartkorn, ager og eng, 1 td. 3 skp. 2 fjk. 2 3/4 alb. Gammelskat 11 rd., hvilken gård, der af forannævnte min søn haves i brug og besiddelse, med alle dens bygninger, der er forsikret i deri almindelige brandforsikring for landbygninger i Danmark, samt med jorder, avl, afgrøde, besætning og alt ejendommens rette tilhørende tillige med brandpolicen skal være ham, der har fyldestgjort mig for den akkorderede købesum 420 rd., skriver fire hundrede og tyve rigsdaler  og derhos for betinget aftægt 6oo rd. udstedt særskilt kontrakt til mig og hustru, tilhørende med fuldstændig ejendomsret og i øvrigt med de herligheder, rettigheder, byrder og pligter hvormed jeg selv har ejet og besiddet ejendommen efter for berørte mit skade og er jeg pligtig at hjemle ham det solgte uden tredje mands tiltale.
Af bankhæftelsen 38 rd. 6a 3/5 skilling er 1/5 indfriet.
Til bekræftelse med mit navn i overværelse af 2 vitterligheds vidner.
Skrevet i Sæby den 3o. juni 1866,


                Bruun                  

                          
Til vitterlighed:
                         A. B. Løgstrup.               A. Matzen.

 
Aftægtskontrakt.
Jeg underskrevne, Johan Christian Kehlet Bruun, der ved skøde af dags dato er bleven ejer af gården ‘Danbjerg” i Estrup i Hørby sogn, forpligter mig herved til så længe mine kære forældre eller nogen af dem er i live, nemlig skolelærer og kirkesanger Christian Bruun og dennes nuværende hustru Ingeborg Marie Cathrine, født Nørgård, at yde dem følgende aftægt:
1.
Såfremt min fornævnte fader, Christian Bruun, ophører med at være skolelærer og bo i skolen, de indretter jeg straks til ham og hustru eller den længst levende af dem, de vestre 3 fag af Dansbjergs våningshus til en bekvem beboelses lejlighed for dem, således som de selv måtte ville anordne, eller om aftægtsnyderne måtte foretrække og smeden forinden måtte fraflytte smedehuset, da er jeg  pligtig straks at lade dette indrette til en bekvem beboelseslejlighed for dem efter deres egen forskrift, samt i sidste tilfælde lade dem grave en brønd på et bekvemt sted og udlægge dem en have af passende størrelse til køkkenhave eller endelig om aftægtsfolkene hellere måtte ville det, da bygger jeg dem et lidet aftægts hus i overensstemmelse med deres egen anordning på den triangel af jord, der er enden for Dansbjergs have og er jeg i hvert fald pligtig behørig på tag og fag at vedligeholde aftægtsboligen.
2.
Lader jeg årlig skære, skrue og hjemkøre til aftægtsfolkenes bolig i rette tørvebjergningstid lo.ooo stk, gode skudtørv og 2 læs ris enebær og lyng.
3.
Leverer jeg årlig på anfordring aftægtsfolkene 3 td. rug og 3 td. byg, samt kører kornet til og fra mølle, besørger brygning og bagning..
4.
Giver og udlægger jeg årlig til aftægtsnyderne bekvem jord til en tønde kartofler, som jeg lader lægge, hyppe og passe. Jeg fodrer og græsser dem derhos en ko og 2 får med yngel, giver dem plads til. en gris, nogle høns og et par bistader, og om afægtsfolkene ikke efter  forlanger have udlagt, da må bruge Dansbjergs halve frugt og køkkenhave og i alle henseender have samme ret og adgang til den som ejeren.
5.
Skulle aftægtsfolkene i sygdoms tilfælde nyde af mig omhyggelig tilsyn og pleje, jeg er pligtig til at hente læge til dem, når behøves og at køre dem til købstad eller andetsteds, hvorhen forlanges, et par gange om året.
6.
Skal jeg efter aftægtsfolkenes død besørge og bekoste deres hæderlige begravelse efter deres stand og egnens skik
8.
De under Al til 6 oven meldte aftægtspræstationer, der skulle, som formeldt, ydes til begge aftægtsfolkene eller den længstlevende af dem, præsteres fra det tidspunkt af, skolelærer Bruun opgiver sin stilling som lærer og flytter fra skolen, hvorimod jeg aftægtsyderen, indtil den tid har, efter § 1f i en utinglyst forpagtningskontrakt, årlig at levere aftægtsnyderne på deres bopæl 10 læs gode skudtørv samt præstere møllekørsel og indkørsel af hø og korn samt andet arbejde med hestekraft som forskrevet er,


For rigtig og skadesløs præstation af formeldte min aftægtsforpligtelse eller disses nævnte kapitalværdi 63o rd. rm. Giver jeg hermed aftægtsnyderne første prioritet i den mig ifølge skøde af dags dato, tilhørende gård, Dansbjerg, Estrup by, Hørby sogn, der under matr.nr. l6b står for nyt hartkorn ect., samt avl, afgrøde, besætning, bygningerne og disses assurancesum i tilfælde af ildsvåde, så og i al ejendommen gående interesse, og bliver denne aftægtskontrakt så ledes at læse som pantebrev.
Forbinder jeg mig, som aftægtsyder, til nøjagtig og skødesløs opfyldelse af denne kontrakt i alle dens ord og dele og undergiver mig i tilfælde at søgsmål hurtig retsforfølgning efter frd. 25. januar 1828. Jeg underskriver endelig kontrakten til bekræftelse i overværelse af 2 vidner, ligesom aftægtsnyderne har underskrevet kontrakten som samtykkende i dens bestemmelser. Således vedtaget.


Skrevet i Sæby den 3o. juni 1866.


Som aftægtsyder.                                     Som aftægtsnyder:
                          J. C. K. Bruun                                      Bruun
til vitterlighed:
                        A. B. Legstrup A. Matzen

 

Panteobligation.
Jeg underskrevne Johan Chr. Kehlet Bruun der ifølge skøde af dags dato er ejer af gården Dansbjerg i Estrup i Hørby sogn tilstår og gir hermed vitterligt skyldig at være til mine søskende eller disses rette arvinger, nemlig:
a) til min broder smed Andreas Peter L. Bruun.                                                                     70 rd.                                                                                                             b) til min broder seminarist Georg Valdemar Bruun                                                              70 rd.         
c) til min søster Elise Christine Bruun, gift med skrædder Meyer i Aalborg                        70 rd.
d) til min søster Sara Marie Bruun, gift med Lars Chr. Christensen i Tårs                           70 rd.
e) til min søster Emma Frederikke Bruun                                                                                70 rd.
f) til min søster Ida Cathrine Bruun                                                                                            70 rd.
                                                                                                                                             I alt 420 rd.
skriver fire hundrede og tyve rigsdaler rigsmønt, som henstår uopsagt og uopsigelig hos mig fra kreditorernes side indtil den længstlevende af mine forældre, nemlig skolelærer og kirkesanger Christian Bruun i Hørby og dennes hustru Ingeborg Marie Cathrine, født Nørgård ved døden er afgået, men fra dette tidspunkt at regne for falder kapitalen til skadesløs udbetaling i den første juni eller 11. december termin, som et år derefter indtræder.
Af gælden svares ej nogen rente forinden den længstlevende af mine fornævnte forældre ved døden er afgået, men fra det sidste dødsfald at regne forrentes den med 4 % pro anno indtil udbetalingen sker.
Mig er det forbeholdt, for så vidt jeg selv måtte ønske det, at afbetale fornævnte gæld til mine kreditorer til en 11 juni eller 11 december termin mod kvittering herpå.
Til sikkerhed for skadesløs betaling af formeldte 420 rd. og mulig pågående renter, giver jeg hermed mine kreditorer eller enhver anden retmæssig ihændehaver af denne obligation, anden prioritet næstefter aftægt 63o rd. i fornævnte min gård Dansbjerg i Hørby sogns sydlige del, der under matr.nr.16b står for hartkorn ect.
Jeg underkaster mig i tilfælde af søgsmål hurtig retsforfølgning efter forordningen af 25. januar 1828 on underskriver dette pantebrev med mit navn til bekræftelse i overværelse af 2 vitterlighedsvidner og er mine kreditorer bekendte med hvad bankhæftelse der hviler på ejendommen.


Skrevet i Sæby den 3o. juni 1866.
                                                                            J. C. K. Bruun
Til vitterlighed: -
                             A. B. Løjstrup.             A. Matzen


Ingeborg Marie Cathrine Bruun, født Nørgård, døde den 12. september 1878, 78 år gammel og pensioneret lærer Christian Bruun døde den 4. oktober 1878, 80 år gammel.
Johan Christian Kehlet Bruun, der var sognefoged en overgang, solgte den 14. februar 1884 en parcel på 2.70 kvr. alen, matr.nr.16d til smed Sigfred Mø1ler, ejendommen blev senere omtalt som Dansbjerg smedie.
Johan Christian Kehlet Bruun skrev den 28. oktober 1889 en såkaldt testamentarisk disposition, der sikrede, at hans hustru Dorthea Marie, født Sørensdatter, kunde hensidde i uskiftet bo efter hans død. Han døde den 29. juli 1891 og enken fik adkomst til gården den 25. juni 1891, som hun den 16. juli samme år solgte til sønnen Christian Peter Bruun, fh. Bunkhulehus, for 5.475 kr. og gik på aftægt i et hus syd for gården.

 

Testamente.


Jeg underskrevne gårdmand Johan Christian Kehlet Bruun af Dansbjerg
i Hørby sogn, bestemmer herved som min sidste vilje, at såfremt jeg afgår ved døden førend min hustru Marie Sørensdatter, da skal hun have samme ret til at forblive hensiddende i uskiftet bo med vores fællesbørn, være sig myndige og umyndige, som der efter loven tilkommer mig om jeg måtte blive den længstlevende.
Til bekræftelse med min underskrift i overværelse af tvende gode mænd, der særlig af mig er tilkaldte som vidner.
Dansbjerg den 28. oktober 1889.
                                                            Johan Christian Kehlet Bruun


Vi underskrevne mænd bevidner herved under eds tilbud, at gårdmand Johan Christian Kehlet Bruun af Dansbjerg i Hørby sogn, der er os personlig bekendt, den omstående dato i overværelse af os, som særlig tilkaldte vidner, har ved sin fornufts fulde brug egenhændigt underskrevet den foranstående testamentariske disposition, efter den for ham var oplæst og af ham i alle måder var godkendt.

 
 Dansbjerg d. d.
                             O. P. Kristiansen, Gaden.      Jens Chr. Andersen Risgård


Denne testamentariske disposition begæres tinglæst som adkomst for mig Dorthe Marie Sørensdatter på den min afdøde mand Johan Christian Kehlet Bruun, som afgik ved døden den 29. juli l89o, ifølge skøde af 30. juni 1866, tinglast 5. juli s. å., tilhørende ejendom Dansbjerg kaldet i Hørby sogns sydlige del, skyldsat under matr. nr.16b for hartkorn ect, Sidste købesum 2.l00 kr. Retsanmærkning om hæftelser frafaldes.
p.t. Sæby den 25. juni. 1891.
Dorthe Marie Sørensdatter
m. f. p.

Skøde


Jeg underskrevne Dorthe Marie Sørensdatter, enke efter Johan Christian Kehlet Bruun, skøder og overdrager herved til min søn Christian Peter Bruun den min nævnte afdøde mand ifølge skøde af 30. juni 1866, tinglæst 5. juli s. å. og mig ifølge adkomst, som tinglæses samtidig hermed, tilhørende ejendom Dansbjerg kaldet i Hørby sogns sydlige del, skyldsat under matr.nr.16b for hartkorn 1. td. 3 skp. 2 fjk. 1 alb. og gammel skat 21 kr. 72 øre, med påstående bygninger og værende mur og nagelfaste genstande, samt avl, afgrøde, besætning og inventar, alt således som det af ham allerede er taget i besiddelse og brug.
For denne overdragelse er jeg fyldestgjort ved, at køberen, fornævnte min søn for 1. ved en mellem os dags dato oprettet aftægtskontrakt forpligter sig til at yde mig en livsvarig aftægt kapitaliseret
til.                                                                                                           1.175 kr.
2. ved samme kontrakt forpligter sig eventuelt at udbetale mig.                    100 kr.
3. ved samme kontrakt forpligter sig til at udbetale til sine søskende.         4.200 kr.
så at købesummen udgør i alt.                                                                  5.475 kr.

 

Heraf afregnes 4.l00 kr. for den faste ejendom og 1.375 kr. for løsøret.
I henhold hertil skal forannævnte ejendom med tilbehør herefter tilhøre Christian Peter Bruun med fuldkommen ejendomsret og med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser hvormed den hidtil har tilhørt mig og min afdøde mand.
Til bekræftelse med min underskrift.


pt. Sæby den 25. juni 1891.
Dorthe Marie Sørensdatter
Til vitterlighed:
                         P. Hellum.             D. P. Kristensen


Aftægtskontrakt.


I anledning af et jeg underskrevne Christian Peter Bruun dags dato har erholdt tilskødet og overdraget af min moder Dorthe Marie Sørensdatter den nedenfor pantsatte ejendom, forpligter jeg mig og efterfølgende ejere af denne til at yde min nævnte moder så længe hun lever følgende aftægt:
1.
Min moder beholder til sin udelukkende benyttelse det syd for gården bebyggede hus, som hun allerede bebor, tillige med den syd for dette hus nævnte have og endvidere et stykke jord beliggende sønden for haven og ved østre ende af aftægtshuset, hvor det grænser mod en dal, således jordstykket er forevist og straks af aftægtsyderen vil vare et indhegne med tjørn. Huset udvendige vedligeholdelse bekoster aftægtsyderen, hvorimod aftægtstager selv bekoster den indvendige vedligeholdes. Aftægtstager har fri og uhindret adgang til og benyttelse af gårdens brønd. Dersom aftægtshuset skulle forgå ved ildsvåde, er aftægtsyderen pligtig straks at genopføre det på samme sted an indrette det efter aftægtstagers anvisning, så at hun får en ligeså bekvem aftægtsbolig som nu.
2.
På denne aftægtsbolig leverer aftægtsyderen hvert efterår til aftægtstagerinden en tønde gode spisekartofler uden vederlag og hvert år i rette tørvebjergningstid 10 tusinde stykker gode og tørre tørv, for hvilke aftægtstagerinden betaler ham et vederlag af 15 kr., skriver femten kroner. Aftægtsyderen indsætter tørvene i hus efter aftægtstagerindens anvisning.
Endvidere betaler aftægtsyderen skadesløst til aftægtstagerinden årlig 200 kr., skriver to hundrede kraner, som erlægges med halvdelen hver juni og december termin, stedse forud for et halvt år derhos skal aftægtsyderen vare pligtig at udbetale til aftægtstageren efter - års forudgående varsel den sum 100 kr., skriver et hundrede kroner, men dersom dette beløb ikke er kommen til udbetaling medens aftægtstageren er i live, vil det ikke være at præstere.
4.
Når aftægtstageren afgår ved døden, bekoster aftægtsyderen hendes hæderlige begravelse efter egnens skik og brug.
5.
Endelig erkender jeg Christian Peter Bruun at være pligtig til i den juni eller december termin, der indtræffer et - år efter min moder afgået ved døden, at udbetale til mine søskende følgende beløb:
Thora Sofie Bruun                                     500 kr.
Ane Margrethe Bruun                                600 kr.
Christiane Bruun                                       600 kr.
Marie Bruun                                               600 kr.
Petrine Bruun                                            600 kr.
Søren Peter Bruun                                    650 kr.
Johanne Christine Bruun                          650 kr.
i alt                                                           4.200 kr.
Såfremt nogen af de anførte personer måtte være afgået ved døden far den tid beløbene skulde udbetales, tilfalder de vedkommendes arvinger efter loven.
 
Aftægtstagerindens efterladenskaber deler hendes børn imellem sig.

 

Christian Peter Bruun købte den 22. oktober 19o8 eng parcellen matr. nr. l5c for 500 kr. pr. tønde land og arealet viste sig efter opmålingen at være på 8 tønder land og prisen blev 4.119 kr. 54 øre.
Da gården Vester Estrup (St. Estrup) var under udstykning købte Chr. Peter Bruun den 18. juni l9o8 parcellen matr.nr.2e for 5.200 kr. og senere 2f og heraf, sammen med noget af sin egen jord oprettede han gården Ny Dansbjerg og den 11. december 1813 solgte han Dansbjerg til sønnen Johan Christian Kehlet Bruun for 3l.000 kr. og beholdte selv Ny Dansbjerg. Moderen Dorthe Marie Sørensdatter var stadig på aftægt og fortsatte hos sønnesønnen:


Skøde..
Ved Landbrugsministeriets appobation af 29. juni 1912 er den solgte ejendom udstykket og er herefter betegnet og skyldsat således:
matr.nr.l6b sydlige del, hartkorn 1 td. 3 skp. 1 fjk. o 1/4 alb.
— —    15c— — —                     0— 2—     2—       11/2—
Oa den akkorderede købesum 3l.000 kr. nu på kontraktmæssig måde er berigtiget og de vedtagne vilkår i øvrigt etc. opfyldte, så skøder og overdrager jeg herved fra mig og arvinger til køberen Johan Christian Kehlet Bruun den foran førte ejendom, der således fra nu af skal tilhøre ham med de samme herligheder og rettighed, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt mig, og hjemler jeg ham ejendommen på lovlig måde i overensstemmelse med foranstående købekontrakt.
Nærværende skøde begæres tinglæst som servitutstiftende på den solgte ejendom matr.nr.16b og l5c med hensyn til den vejret, der tilkommer ejeren af matr.nr.l5d ibd. Denne tinglysning skal ikke præjudicere optagelse af kreditforeningslån 19.000 kr.

 
Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast.
p.t. Sæby den 8. december 1913.
                                                    Kr. Bruun.                     Johan Bruun
Til vitterlighed:
                          M. Lund.               C. Nielsen


Johan Christian Kehlet Bruun var født den 4. maj 1886 i Bunkhulehus (nu Lindenborg) og gift med Dagny Bruun, født Hansen, født 29. juli l90l i Hørby, datter af Anders Hansen.
Johan Christian Kehlet Bruun solgte den 18. april 1947 til sønnen Frede Bruun.

 1945.

Johan Chr. Kehlet Bruun. Født 4 maj 1886 i " Bunkhule Hus " søn af Chr. Peder Bruun. Er gift med Dagny f. Hansen i Hørby 29. jul. 1901 i Hørby, datter af Anders Hansen. Brunn overtog ejendommen i 1912, som har været i slægtens eje siden 1838. Der var da opdyrket 38 tdl. mod nu 45 tdl. Besætning ved overtagelsen 3 heste, 14 køer, 7 ungkreaturer og 20 svin, den er nu 5 heste, 16 køer, 12 ungkreaturer, 20 svin. Bygningerne er opført 1838, 1913 og 1917- 20- 24. Ejendomsskyld 23.400,-

Bruun's Oldefar har købt og bygget ejendommen på en Hedelod ca. 1838. Paa gården har der været drevet frøavl.

Bruun har været på Risgaard Højskole 1903-04 og på Kvissel Højskole 1910 -11.

 

Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Johan Chr. Kehlet Bruun 1886 g Hørby husfader gårdejer
Anne Kathrine Brunn 1883 g Hørby husmoder
Poul Edvard Bruun 1913 u Hørby søn
Inger Marie Bruun 1915 u Hørby datter
Frede Bruun 1916 u Hørby søn
Ejnar Bruun 1918 u Hørby søn
Kristian Bruun 1919 u Hørby søn
Anders Engelbreksen 1896 u Dr. Lund tjenestekarl
Kristiane Kristensen 1903 u Aasted tjenestepige
Dorthea Kristensen 1906 u Thisted tjenestepige
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Peter Bruun 1865 g Hørby husfader gårdejer
Louvise Henriette Bruun 1848 g Bislev husmoder
Valdemar Bruun 1893 u Hørby søn
Hjalmar Pedersen 1894 u Torslev tjenestekarl
Dagmar Pedersen 1892 u Torslev tjenestepige
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Peter Bruun 150865 g Hørby husfader gårdejer
Lovise Henriette Busch 200848 g Albæk husmoder e.e. Jens Jensen
Jens Chr. Jensen 170279 u Hørby søn husmoders søn
Martin Marinus Jensen 51083 u Hørby søn husmoders søn
Johan Chr, kehlet Bruun 40586 u Hørby søn
Dorthea Marie Bruun 31088 u Hørby datter
Valdemar Bruun 310793 u Hørby søn
Søren Peter Bruun 210476 u Hørby husfaders broder murer
Petrine Bruun 150673 u Hørby husfaders søster skrædder
Dorthea Marie Sørensdatter 30334 enke Hørmested husfaders moder aftægtskone
e.e. Johan Chr Kehlet Bruunn
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Johan Kristian Kehlet Bruun 62 g Hørby husfader gårdejer
Dorthea Marie Sørensen 55 g Hørmested husmoder
Ane Margrethe Henriksen 83 E Aasted aftægtskone
Marie Bruun 21 u Hørby datter
Petrine Bruun 16 u Hørby datter
Søren Peter Bruun 13 u Hørby søn
Johanne Kristine Bruun 9 u Hørby datter
Otto Skov 8 u Sæby barnebarn
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Johan Chr. Kehlet Bruun 52 g Hørby husfader gårdejer
Dorthea Marie Sørensen 45 g Hørmested husmoder
Ane Margrethe Bruun 19 u Hørby datter
Kristiane Bruun 16 u Hørby datter
Marie Bruun 11 u Hørby datter
Petrine bruun 6 u Hørby datter
Søren Peter Bruun 3 u hørby søn
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Johan Chr. Kehlet Bruun 42 g Hørby husfader gårdejer
Dorthe Marie Sørensdatter 35 g Hørmested husmoder
Thora Sophie Bruun 12 u Hørby datter
Anne Margrethe Bruun 9 u Hørby datter
Christiane Bruun 6 u Hørby datter
Christian Peter Bruun 4 u Hørby søn
Marie Bruun 1 u Hørby datter
Ole Christian Andersen 17 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Hansen 41 u Lendum husfader bestyrer
Sara Marie Bruun 20 u Hørby husholderske
Mette Marie Jordhøi 68 u Aastrup Ribe inderste lever af pension og renter
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Mette Marie Jordhøi 62 u Aastrup lejer 2 værelser lever af pension
Elise Christine Bruun 17 u Hørby ejers  datter
Christian Hansen 36 u Lendum tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Pedersen 72 g inderste passer kreaturer
Maren jensdatter 72 g husmoder
Karen Nielsdatter 53 u tjenestepige