Haven hgd.  Havensvej  25

 

 

HAVEN HOVEDGÅRD
matr.nr.la, mfl.
Haven nævnes i midten af l500 tallet som en bondegård, der ejedes af kronen, der i 155o mageskiftede den, sammen med Sæbygård, til søhelten Otto Rud, og herefter fulgte Haven Sæbygård i de følgende 4 slægtled. Af dens ejere øgede navnlig rigsmarsken Peder Munk dens areal ret betydelig og korn tilsyneladende ved hans død i 1523. (på Sødringholm i Randers amt) til hans enke Sophie Pedersdatter Brahe, efter hvis død i 1538 til hendes broder Otto Brahe til Krogsholm, der døde i 1642 og herefter arvedes Haven af dennes søn Mandrup Brahe til Torbenfeldt.
Haven omtales de som en hovedgård, men den var fæstet til en bonde og havde kun bygninger som en ringe præstegård. Mandrup Brahes enke Birgitte Trolle solgte i 1572 til Hans Pedersen, Rugtved i Asdal sogn, hvis enke Anne Jørgensdatter Hald siden giftede sig med Peder Jensen til Bøgsted og ejede den i 1683. Datteren af første ægteskab Beate Sophie Hansdatter giftede sig med Henrik Bugge, efter hvis død Haven blev udlagt til hans søn Hans Bugge, efter hvis død i 1759, hans enke Elisabeth Dyssel ejede gården til sin død i 1759, hvor efter gården ifølge hendes testamente blev tilskødet Niels Bentsen Jespersen til Høgholt, der døde i 1774. På auktion efter ham blev Haven købt af Christian Meiling for 15.o2o rd., der var da 31. td. hartkorn, 10 td. hartkorn kongetiende og 118 td. fæstegods. Fæstegodset bestod hovedsagelig af den del af Hørby sogn, der ligger syd for åen
Christian Meiling, der var gift med Ane Høgelund Iversen, solgte i 18o2 til Jens Gleerup på Knudseje for 3l.ooo rd. Der var de 335 ha. opdyrket jord, 152 ha. overdrev, med tilsammen 25½ td. hartkorn, ca. 4 td, skovskyld, i td. mølleskyld og lo7- td. fæstegods, med lidt skovskyld og 10 td. kongetiende hartkorn.
Jens Gleerup døde i 1323 og herefter blev gården solgt ved auktion til Laurs Gleerup til Dybvad, der i 1828 solgte til Peder Thøgersen Mol1erup for 14.5oo rbd. sedler., der i 1838 solgte med 24 td. hartkorn og 33 td. bøndergods til sønnen kammeråd Chr., Mollerup for 13.900 rbd. sølv,
Peder Thøgersen Mollerup døde i Haven den 3. september 1839, 62 år gammel.
Chr. Mollerup solgte den 24. juni 1845, skødet tinglyst 3. juli s. å. til jægermester Niels Andreas Undall for 43.8oo rbd. Sølv og da var så godt som hele fæstegodset frasolgt.
Niels Andreas v. Undall var født i 1812 i Viborg og gift med Henrikke Christine Louise Gleerup, der var født i 1621 på Vang Hovedgård i Sulsted sogn, datter af Niels Jespersen Gleerup. Han opførte i 1847 en ny hovedbygning og avisbygningerne blev stærkt udvidet,
Jægermester Niels Andreas u. Undall døde den 3. januar 1692, men havde den 8. november 1886 oprettet følgende testamente:


Testamentarisk Disposition.


Jeg underskrevne jægermester v. Undall til Haven i sogn bestemmer herved i medfør af frdn. 21. maj 1845 § 18 og i den forventning at mine 2 børn af første ægteskab, frøknerne Doris Helene Kathrine Undall og Jacobine Marie Undall for deres vedkommende at meddele, det fornødne samtykke, som min sidste vilje.
At såfremt jeg afgår ved døden førend min hustru Henrikke Louise Kathrine, født Gleerup, da skal hun have samme ret til at forblive hensiddende uskiftet bo, som den ifølge loven tilkommer mig om Jeg måtte blive den længst levende. Der hos deklarer jeg tillige herved, at min svigersøn J.C. Lange, der er gift med min datter Christiane Vilhelmine Undall, af mig i øjemed som omhandles i. Prd. 21. maj 1845 b og i det hele til min og hustrus velfærds befordring har erholdt forstrækning af mig til beløb 12.861 kr.95 øre, er tolv tusinde otte hundrede seksti en krone 95 øre, således som på vedhæftede af mig underskreven fortegnelse af dags dato specificeret, hvilken sum foruden de 17ooo kr., som J.C. Lange erholdte af mig til købet af gården Vester Estrup, hvorfor blev udstedt panteobligation dateret 17. september 1879, tinglæst 18 s. m., men som nu har vist sig ikke kunde opnå nogen fyldestgørelse.ved den pantstillede ejendom med tilbehør, til iagttagelse og bil1ghed mod mine andre børn vil være at afkorte i den J.C. Langes hustru, bemeldte min datter, tilkommende fædrene og mødrenearv, og vil, efter hvad der kan forudses om boets forfatning, følgen heraf blive, at bemeldte J.C. Lange eller hustru ikke erholder nogen yderligere arv efter mig og hustru.

 
Endelig bestemmer jeg i forening med min hustru herved yderligere som vor sidste vilje, at der forlods af vort bo skal tilfalde (mine N. A. Undalls 2 børn af første ægteskab deres ret til fædrenearv dog ubeskåret) vor søn Carl Micklenborg Undall 2.000 kr., skriver to tusinde kroner og vor søn Casper Laurits Undall den sum 3.000 kr., skriver tre tusinde kroner, hvorefter disse ligefuldt af det tiloversblevne tager arv efter loven.
Dette til bekræftelse med vor underskrift i overværelse af Notarius 0ublicus og bedes denne disposition med vedhæftende fortegnelse ind ført i Notorialprotokollen med den virkning, at en udskrift der af skal være lige så retskraftig som originalen.

 
 Sæby den 8. november 1886.                                          N. A. Undall                                H. Undall.


År 1886 den 8. november have ægtefalkene, jægermester N.A. Undall til Hovedgården Haven og hustru Henrikke Louise Katrine, født Gleerup, mig personlige bekendte, i min og natorialvidnerne Kraghs og Simonsens overværelse egenhændig underskrevet foranstående testemente, med hvis indhold de erklærer at være bekendt som indeholdende deres sidste vilje.
Notarius og vidnerne skønnede, at begge testatorer være ved deres fulde fornuft.
Dette bliver herved notarialiter attesteret. Dronninglund Herreds Notarialkontor i Sæby den 8. november 1885.
For Notarius Publicus i dennes embedsforfald.
                                                                                   P. Hellum


Notarialvidner:
                                                  C. W. Kragh              Emil Simonsen

 

Skøde.


Jeg underskrevne enkefru Henrikke Louise Katrine Undall, født Gleerup.  af Haven, enke efter jægermester Niels Andreas Undall, sælger, skøder og herved overdrager til min søn Carl Mecklenborg Undall den mig ifølge adkomst, der tinglæses samtidig hermed, og tidligere min mand ifølge skøde af 24. juni 1845, tinglæst 3. juli s. ä. tilhørende ejendom Hovedgården Haven i Hørby soen med tilhørende skyldsat således: matr. nr. ect. tillige med påstående bygninger og disses mur— og naglefaste tilbehør, Kakkelovne, komfurer og indmurede kedler, Under overdragelsen indbefattes endvidere den ved ejendommen værende avl, afgrøde og gødning samt den hele besætning, gårds- avls— og mejeriredskaber, maskiner og andet inventarium samt ind og udbo, dog undtages herfra det indbo som findes i mit sovekammer, salen og midterste gæstekammer, samt en klædekiste på gangen.
Købesummen andrager 180.000 kr. skriver et hundrede og firsindstyve tusinde kroner. heraf berigtiges 164.600 kr. derved at køberen uden ansvar for mig overtager til forrentning og indfrielse den på ejendommen hæftende prioritetsgæld, nemlig
til Kreditforeningen af jyske Landejendomsbesiddere 144.6oo kr. for hvilken dog ikke hæfter matr.nr.1am, 1b, 1an, 1ao lar, las, jc, 1ak, og laø .
og til enkefru Bianca Alvilde Lagerthe Hagen, født C1ausen, til rente 5 % pga. 20.000 — Gælden til kreditforeningen hæfter med solidarisk ansvar og øvrige statutmæssige forpligtelser og den del af gælden, der er afbetalt ved år1igamostisetion samt reservefondsandel kommer køberen til gode, således at denne indtræder i min hele retsstilling til foreningen.
Resten af købesummen, herunder er indbefattet e af køberen mod mig ved kontrakt af dags dato påtagne forpligtelser for livstid kapitaliseret til 2125 kr., og kontrakten stemplet med l’klasses takst 14 kr.15 øre er berigtiget, og da køberen nu selv har at ordne sig med panthaverne i henseende til prioritetsgældens overtagelse, skal den ovennævnte solgte ejendom som køberen har taget i besiddelse og brug og hvoraf han for fremtiden svarer skattet og afgifter, nu tilhøre ham med fuldstændig ejendomsret og med de samme rettigheder, almindelige byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig og min afdøde mand og forpligter jeg mig til at hjemle ejendommen ved lovligt skøde.
Udenfor overtager købesummen køberen at tilsvaret det på samtlige forannævnte ejendommen med første prioritet hæftende fru Bugges Legat af 11. maj 1753 stort 1.ooo kr. til de fattige på Havens gods og svarer han den årlige rente deraf til anvendelse ifølge legatets øjemed. Det bemærkes, at på ejendommen hæfter obligation af 5. december 1038, tinglæst 6 s. m. for 1/6 bankhæftelse 1o43 kr.33 øre, at der den 19. juli 1886 er tinglæst deklaration om regulering af skellet mellem matr. nr. la og matr. nr.32 i den sydlige del, at der den 15. juni 1882 er tinglæst deklaration af b s. m., hvorved N. A. Undall forpligter sig til at vedligeholde en sidekiste i landevejsgrøften ud for matr. nr. las, og at der er tinglæst 2 approbationer af sammenlægning af nogle jordstykker

 

Carl Mecklenborg Undall, der var gift med Christiane Mührmann, datter af Garver David Julius Mührmann i Sæby og dennes hustru Johanne Marie Mührmann, født Hald, havde i et par år været ejer af gården Lykkesholm i Skæve sogn og siden forpagter af Haven. Den 29. juli 1897 blev der fredlyst 9 gravhøje på Havens jord..


Deklaration.


Jeg undertegnede proprietær Carl Mecklenborg Undall ifølge skøde, tinglæst den 3. juni 1897 ejer af lodden matr. nr. 1a af Hovedgården Haven i Hørby sogn, Dronninglund Herred, Hjørring amt, fredlyser her ved under Nationalmuseet på statens vegne nedennævnte p min ejendom beliggende mindesmærker.
Disse mindesmærker forpligter jeg mig og alle efterfølgende ejere og brugere af ejendommen til at frede og værne om, således at de ingen sinde beskadiges ved gravning, plejning, bortførsel eller tilførsel af sten eller på nogen anden måde. Græsning og lyngslet forbeholdes. Beplantning må ikke finde sted.
Et fredningsmærke vil kunne opstilles på stedet. Når mindesmærkerne fremtidig tilses fra nationalmuseet, sker der forud henvendelse til ejeren eller brugeren derom. For beskadigelse der med ejerens brugerens vidende og villige tilføjes mindesmærkerne bødes der efter nationalmuseets bestemmelse indtil 5 td. byg, som tilfalder de fattiges kasse i sognet, hvorhos i alle tilfælde beskadigelsen vil være at udbedre og mindesmærkerne at bringe tilbage i den tidligere stand. Denne deklaration kan tinglyses på museets bekostning. Rets anmærkning frafaldes. De således fredlyste mindesmærker er følgende:
1. ca. 276’vest for Estrup—Bredmose vejen en meget smuk, regelmæssig høj med stejle sider, mod øst og syd er højmulden blottet ved foden, hvorved en pakning af håndsten kommer til syne. Stenene ligger til dels løse. Ellers fuldstændig bevaret, ca. 11 mindre rundsten ses, ca. 55’i tværmål og l4’hej.
2. Ca. 19o’s.g.ø. for foregående 3 sammenbyggede rundhøje “Galge høje” kaldet. Sænkning mellem den nordligste og mellemste høj ca. 5’og mellem den mellemste og sydlige ca. 3 Ligeledes aftager højden p højene syd efter, nemlig henholdsvis regnet fra N. Ca. lo’h 7’h S’h. Bredden er også aftagende mod syd. Over den nordligste høj ca. 5o over den mellemste ca. 43 Tilsammen har de 3 høje, der ikke lader sig skarpt adskille, en længde af ca. 120:
r}od \i og navnlig mod 5 er foden pløjet nær, så nogle håndsten ligger løse, ca., 1o mindre rundsten ses. I sin helhed er det 3 dobbelte mindesmærke meget vel bevaret.
3. Ca., 288’øst for Estrup—Bredmose vejen en velbevaret græsklædt høj Rishøj kaldet. I kronen mod syd over toppen af en sten, 7 randsten. mod syd og sydvest står på siden af højen 2 bøgetræer, ca, 46_i ø. v. ca, 7’h.
4. ca. 153’øst for Estrup—Bredmosevejen en omfangsrig, fladagtig, velbevaret hej, 5 randsten, Ovenpå højen 3 opretstående sten, der rager fra l-’— 2-’op over overfladen. Den ene af disse sten
står omtrent i midten af højen, den 2den s.u., den 3’s.s.ø. der fra, henholdsvis ca. 2o’og IS’— ca. 65’i tvm. 6’h.
5. ca. 7’øst for foregående en knudret, uregelmæssig høj. Mod s. s, ø. en flad side. 32 mindre randsten ses, de sid løse i mulden mod ø.s.v. Ca. 51’i N.S. ca. 8’h.
6. ca. 67os.s.ø. For foregående en noget forstyrret stendysse. Kammerets retning n. v — s. ø. Kun bærestenen mod n. v. står i sin oprindelige oprette stilling, de øvrige er halvt eller helt smadrede, hvorved den gamle kønne overligger får en nedad mod s. ø. hældende stilling over det til dels sammensunkne kammer. Der ses 3 bæresten mod s. v. siden og 3 mod n. ø. siden, Overliggeren er ganske flad som glatskuret på undersiden og er c, 8’langca. 8’bred, a. 2
7. ca, 595’syd for foregående en smuktformet, fuldstændig bevaret høj. I kronen, der er flad, ses toppen af 3 sten. i randsten. Siderne bevoksede med høje træer, cc, 6o’i tvm, ca, 1). h, Denne sidste skrevne høj er den nordligste af de 3 porthøje, der ligger i hvert sit hjørne af en trekantformet plantning.
8, Den vestlige porthøj, ca. 255’vest og lidt syd for foregående er en velformet, velbevaret høj, tæt bevokset med træ (hvorfor målene er mindre sikre) ca, 6o’i tvm, 12’h.
9. Den sydlige porthøj, cc. l80’syd for den førstnævnte porthøj, er Så stærkt tilgroet med træer, at mål vanskeligt kan tages med nogenlunde sikkerhed. Så vidt skønnes kan, er den af samme størrelse og form som de 2 andre porthøje.


                                                                  Haven pr. Sæby den 16.juli 1897.
                                                                                  C. Undall


Til vitterlighed
                                                         Johan Skjoldborg              Koldmose.
                                                         N. Krarup.  Forvalter Haven Hovedgård


Carl Mecklenborg Undall solgte en del jord fra. I 1903 udgik matr.nr.
 1am, 1b, 1 an, 1 ar, 1 as, 1 s, 1 at, 1 aø, og 1 ag-. Af pantet og den 20. juni 1907 solgte han til godsejer P.A. Hansen, tidligere Høgholt, for 225. 000 kr. og købte derefter Gaden i Flade sogn.


Købekontrakt.


Undertegnede godsejer Carl Mecklenborg Undall af Haven erkender herved at have solgt og forpligter mig til at skøde og endelig overdrage til medundertegnede godsejer P.A. Hansen, tidligere af Høgholt, den mig ifølge skøde af l8. maj 1897, tinglæst 3. juni s. å. og skøde af’ 24. juni, tinglæst 27.oktober s. å, tilhørende ejendom Hovedgården “Haven” i Hørby sogn med underliggende jorder, med påstående bygninger, disse mure og nagelfaste genstande, derunder indbefattet kakkelovne og komfurer samt indmurede kedler, ejendommens udvendige besætning og inventar, derunder vogne, plove, harver, seletøj, avls redskaber og avls brugsmaskiner, avl og afgrøde såvel i hus som på marken og såvel i tærsket som utærsket stand, kartofler, gødning og ildebrændsel, bryggers og mejeriredskaber, kar og baljer, bord og bænke i folkestuen, B karlekammersenge med sengeklæder, 2 pigekammersenge med sengeklæder og 3 senge med sengeklæder på gæsteværelset.
Fremdeles medfølger det på gården værende fjerkræ. Kort sagt medfølger al udvendig besætning og inventar med undtagelse af 2 norske heste, 1 sæt seletøj, i fjedervogn samt 5 tdr. malt og 6o tdr. kartofler. Fremdeles medfølger køkkenredskaber til folkehusholdningen.
Endvidere medfølger i handlen de til ejendommen hørende huse, der under Hovedgården “Haven” er betegnede og tilligemed påstående bygninger og disses, sælgeren tilhørende, mur og nagelfaste tilbehør.
De nærmere vilkår er.
Købesummen er fastsat til 225.000 kr., skriver to hundrede fem og tyve tusinde kroner, hvoraf l80.000 kr., er vederlag for den faste ejendom og 45.000 kr. for det medfulgte løsere.
 

Det var ikke længe P.. Hansen forblev i “Haven”, allerede den 22. januar 1908, skødet tinglyst 27. februar s. å. mageskiftede han med Peder Christiansen, Store Tamstrup i Torslev sogn, ved følgende:


Mageskifteskøde.


Undertegnede godsejer P.P. Hansen af Haven mageskifter, skøder og endelig overdrager herved fra mig og arvinger til hr. Peder Christiansen, hidtil ejer af gården “Store Tamstrup” i Torslev sogn, den mig ifølge skøde af Il, tinglæst 2o.’juni f. å. tilhørende ejendom, Hovedgården “Haven’ i Hørby sogn med underliggende jorder, betegnet og skyldsat således: matr.nr. ect. med påstående bygninger, disses mur og nagelfaste genstande, besætning og inventar, avl, afgrøde og gødning — alene med undtagelse af: 1 par køreheste, 2 sæt seletøj, i charabanc, nye plove og 4oo pund malt bryggers og mejeriredskaber, dog ikke glas eller porcelæn, bord og bænke i folkestuen, 4 folkesenge med lagner, alt således som det er og forefindes, således at jeg foruden de ovennævnte genstande kun forbeholder mig alt mit indbo.
Fremdeles medfølger i overdragelsen de til ejendommen hørende huse, der under Hovedgården Haven er betegnet og skyldsat således: matr. nr. ect., se ældre skøder.
Den således overdragne ejendom med det nævnte tilbehør ansættes til en værdi af i alt 225.000 kr., hvoraf 45.000 kr. for det medfulgte løsere.
Som vederlag for denne overdragelse har bemeldte Peder Christiansen af “Store Tamstrup” samtidig hermed meddelt mig mageskifteskøde på ejendommen “Store Tamstrup” matr.nr.3a af Gydeje og Tamstrup ejerlaug i Torslev sogn, skyldsat for hartkorn 2 td. 3 skp. 0 fjk. 2 db., med kirke, korn og kvægtiende, påstående bygninger med tilbehør, besætning og inventar, avl, afgrøde og gødning, således som i skødet nærmere betegnet, hvilken ejendom er ansat til en værdi af 60.000 kr., hvoraf 10.000 kr. for det medfulgte løsere.
De nærmere vilkår er:
1.
Byttesummen bliver efter ovenanførte 155.000 kr., hvoraf 135.000 kr. er byttesummen for fast ejendom. For byttesummen er jeg fyldestgjort således: For så vidt angår ll4.loo kr., ved forskel i prioritetsgæld, idet Peder Christiansen med ejendommen “Haven” overtager til forrentning og indfrielse den på den solgte ejendom (husene undtagne) med solidarisk ansvar og statutmæssige forpligtelser.

2.
Det er en vedtagelse i handlen, et jeg P.A. Hansen — eventuel min enke — med familie skal have ret til 2 måneder i hvert år at have fri bolig med ildebrændsel på ejendommen Haven. Boligen skal bestå af 2 kvistværelser på loftet samt havestuen og skal jeg have fri og uhindret adgang, såvel til lejligheden som til ejendommens have; mark og skov og selvfølgelig til ejendommens brønd. Derhos forbeholder jeg mig ret til når som helst jeg ønsker det, at tage bolig i fornævnte lejlighed med tilbehør, men skal forså vidt jeg bor der udover 2 måneder om året betale en leje af 2o kr. - for hver måned jeg bor der. Samtlige i denne post anførte rettigheder ophører når jeg ikke længere har penge stående i ejendommen, hvilket vil sige, når den samtidig hermed for 50.900 kr. udstedte panteobligation er fuldt indfriet.
3.
Omkostningerne ved mageskiftebrevenes udstedelse, stempling og tinglæsning bærer parterne hver med halvdelen, hvorimod Peder Christiansen alene bekoster panteobligationen på de 50.000 kr.
I henhold hertil skal de solgte ejendomme med det fornævnte tilbehør således fra nu af tilhøre Peder Christiansen som dennes lovlige ejendom, med de samme almindelige herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har ejet samme og hjemler jeg ham ejendommen på lovlig måde, idet bemærkes at han er bekendt med og respekterer, at der på det solgte indestår mod 1’prioritet et legat oprettet af Fru Bugge, stor l000 kr. til de fattige på Haven ods, hvilken hæftelse køberen overtager udenfor købesummen, at der på ejendommen hviler obligation, tinglæst 5. december 1938 for 1/6 bankhæftelse, ifølge pantebogen af pålydende 1043 kr.33 øre

 


 

Hermed var der fra P.A. Hansens side givet Peder Christiansen grønt lys med hensyn til udstykning og Peder Christensen far, fhv. gårdejer Christian Pedersen (Hjul), der flyttede med til Haven og havde lidt penge i ejendommen, skrev følgende erklæring:
Undertegnede kreditor efter nærværende obligation Christian Pedersen samtykker herved i, at min sen Peder Christiansen af den pantsatte ejendom bortsælger indtil 3o tdr., land, således at jeg er pligtig til samtidig med at mine sen bortskøder arealet, at lade dette udgå af mit pant uden afdrag, og bemærkes det udtrykkeligt, at bestemmelsen gælder enten det bortsolgte er ager eller eng eller har anden anvendelse. Jeg er således pligtig til på anfordring at underskrive relaksations påtegninger, hvorved parcellerne behørigt betegnede ved matr.nr. m.m. af areal af i alt 100 tdr., land udgår af pantet.
p.t. Sæby den 28. juli l9o8.

 
Til vitterlighed:             Christian Pedersen               
C. Nielsen
 


Jeg samtykker i at følgende ved Landbrugsministeriets udstyknings skrivelse af 23. december forrige år frastykkede parceller, nemlig:
matr.nr, lcg hartkorn 2 skp. 3 fjk. 1 alb.
— — lce— o— 3— 11/2
— — ibo— 3— I— 23/4
udgår af pantet. 12k nævnte parcellers samlede areal 24 tdr., land.
p. t. Sæby den 19. februar l909,


Christian Pedersen


Peder Christiansen udstykkede og frasolgte mange parceller og efter at havde oprettet ejendommen Vester Haven, der dog i første omgang var noget mindre end nu, mageskiftede han den 28. december. 1913, skødet tinglyst 29.januar 1914 med købmand P. C. Rørsgård fra Vemb, og da var der kun 333 tønder land tilbage.


Mageskiftekontrakt.


Underskreven proprietær Peder Christiansen af Haven sælger og mage— skifter herved til købmand P. C. Rørsgård af Vemb, følgende mig ifølge adkomst tinglæst 27. februar 19o8 tilhørende ejendom Hovedgården “Haven” i Hørby sogn, betegnet og skyldsat således:
matr.nr.1a Haven H, hartkorn 12 td. 2 skp. 2 fjk. 1 1/2 alb. 
— —    iz— — —                   1—  o—    o—        2 —
— —   lcq— — —                  0—  o—    1—     23/4—
— —  1da—                           0—   0—    0—       0 —
—       1ce—                           0—   0—   o—        1
med påstående bygninger, disses mur— og nagelfaste genstande, derunder kakkelovne, komfurer og indmurede kedler, besætning — med undtagelse af 2 hopper, 1 ko og i kalv.— inventar, maskiner og avis— redskaber — 1 arbejdsvogn med kasse og skodder og 6 sæt arbejdsseletøj er undtaget — bryggersredskaber og køkkentøj til folkehusholdningen. Fremdeles medfølger halvdelen af ænder, høns og duer og folkesenge med undtagelse af i karlekammerseng og 1. pigekammerseng.
Jomfruens seng medfølger ikke, derimod medfølger 1 gæsteseng med sengetøj. 2 bærekar medtager sælgeren.
Omkostningerne ved udstedelse, stempling og tinglæsning af nærværende mageskiftekontrakt såvel som af skøderne bærer parterne med halvdelen. Obligationen til P. Christiansen bekoster køberen.
Det tilføjes endnu, at køberen af “Haven” skal respektere 4 ham påviste veje til fordel for P. Christiansen for den del af ejendommen han har forbeholdt sig, og for parcellister af “Haven” samt skovkørende, hvorom servitutmæssig tinglæsning sker samtidig med skødet. vedligeholdelse af de nævnte 4 veje er køberen uvedkommende.
På tro og love ansættes værdien af den faste ejendom “Haven” til 150.000 kr.
p.t. Århus den 22. november 1913.

 
Peder Christiansen                                                           P.C. Rørsgård


Til vitterlighed
N. N. Olesen                                            Th. Sørensen


Dags dato modtaget af hr. P.C. Rørsgård den kapital 28.500 kr., skriver otte og tyve tusinde og fem hundrede kroner, hvorfor kvitteres.
Haven den 28. dec. 1913.
                                                                          Peder Christiansen .


Skøde.


Da den akkorderede købesum 225.000 kr. nu er berigtiget, dels ved at køberen har optaget og udstedt panteobligation til Kreditforeningen i Viborg for 100.000 kr., dels har fyldestgjort mig for rest købesummen ved kontant betaling og på anden måde, så skøder og endelig overdrager jeg herved fra mig og arvinger til køberen
Hr. P. C. Rørsgård den ved kontrakten solgte ejendom Haven Hovedgård i Hørby sogn, matr. nr. la l z 1cq Ida og l c 1 æ, hvilken ejendom således fra nu af skal tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt mig, og hjemler jeg ham det det solgte på lovlig måde i overensstemmelse med foranstående købekontrakt.
Til bekræftelse med vare underskrifter vidnefast.
Haven den 2. januar 1914.


P. C. Rørsgård.                                               Peder Christiansen.

 


Til vitterlighed:           
J.A. Bo.                               C. Nielsen


Deklaration.


Underskreven købmand P. C. Rørsgård af Vemb, som nuværende ejer af Hovedgården “Haven” matr.nr.la Haven Hovedgård i Hørby sogn, deklarerer herved for mig og efterfølgende ejere af denne ejendom, at nuværende og kommende ejere af matr. nr. lc læ la 1ax 1az 1cd 1cy 1de 1df og l x lav, alt af’ Haven Hovedgård, samt nuværende og kommende ejere af parceller herfra, og endelig skovkørende skal], have ret til fri og uhindret færdsel af enhver art af 4 på matr.nr.1a udlagte veje, nemlig:

1.      ad den fra Havens bygninger mod vest førende, 7.53 m. brede, såkaldte byvej.
2. ad den vest for banen udlagte, fra ovennævnte byvej mod syd til Dybvadskjær førende 5,65 m. brede vej. 3. ad den vest for vej nr. 2 beliggende 5,65 m. brede vej, der fra byvejen mod syd til det sydvestre hjørne al’ Havens mark.
4. ad en fra Heiseltskoven til den i syd—nord førende byvej, udlagte 5,65 m, bred vej.
Samtlige ovennævnte veje er afsatte på det i 1913 udfærdigede udstykningskort over Haven Hovedgård. -
Vedligeholdelsen al’ de under 2—3 og 4 nævnte veje bæres al’ de vej berettigede. fed hensyn til vedligeholdelsen af den under i nævnte byvej, forholdes efter lovgivningens regler om private veje.
Ved tinglæsningen al’ nærværende deklaration frafaldes rets anmærkningen om de på den tjenende ejendom påhvilende servitutter, deklarationer og lignende byrder samt om fru Bugges legat looo kr.
Nærværende deklaration udstedt i henhold til den i købekontrakten af 22. november f. å. indeholdte bestemmelse, og er respekteret af kreditforeningen i den af ejeren samtidig hermed udstedte obligations
Haven den 25. januar 1914.
                                                          P. C. Rørsgård


Til vitterlighed:
                                                          C Nielsen

 

2.     
P. C. Rørsgård var hurtig i vendingen, efter at havde solgt ca. 100 tønder land fra, bla. ca. 70 tdr. land til Vester Haven, se denne, solgte han den 21. februar 1914, skødet tinglyst 8. oktober s. å. til V. A. Dahl. Søgård i Tørring sogn, maven med 234 tønder land, for 151.000 kr. Hvad der mangler i, eller overstiger det opgivne areal skal godtgøres med 55o kr. pr. tdr. land:

3.     
Købekontrakt.


Undertegnede købmand P. C. Rørsgård af Vemb erkender herved at have solgt og afhændet til hr. proprietær V.. Dahl af Søgård i Tørring sogn en part af Hovedgården “Haven i Hørby sogn, Dronninglund Herred.
Hovedgården Haven er i sin helhed skyldsat under
matr.nr.la af hartkorn 12 td. 2 skp. 2 fjk. i 1/2 db,
— — lcq                   — o— o — 1— 23/4—
— — ida                    — o— o — o— o —
— — icæ                   — o— o — o— i —
— — iz skovskyld         1 — 0 — o — 2 — fredskov
Denne ejendom overdrager jeg P. C. Rørsgård til V. M. Dahl, idet jeg dog undtager de ca. 70 tdl. land af gårdens sydlige ende og de ca. 30 tdr. land i bar mark og hvedemark, der begge dele er afsat i marken og køberen påvist. Med Haven følger endvidere samtlige bygninger, disses mur og søm faste tilbehør, derunder kakkelovn, komfur og grubekedel, samt alle maskiner og avls redskaber og gødning, således som alt forefandt den 1. februar 1914.

I det hele medfølger alt hvad sælgeren den nævnte dag ejede på ejendommen; hans personlige indbo og køkkenredskaber dog undtaget.
I arealet, der medfølger "Haven", skal være indeholdt 234 tønder land, mangler der noget heri, godtgøres det manglende i forhold til 55o kr., pr. tdr., land, medens på den anden side, Dahl skal godtgøre eventuelt overskydende areal i samme forhold.
Parterne mageskifte derhos besætning på den måde, at der med Søgård i Tørring, som sælgeren efter nærværende kontrakt samtidig køber af køberen, medfølger al besætning og avl, som er og forefindes på gården den I marts d.å. til den værdi, om hvilken parterne enten bliver enige eller til hvilken det bliver ansat af 2 uvillige mænd, hvoraf hver af parterne vælge en, og disse igen en opmand, såfremt en sådan bliver nødvendig.
Til den værdi parterne således, enten selv eller ved mændene, fastsatte besætning og avis værdi overgår dette til Rørsgård, imod at denne til gengæld, og ved samme vurderingsmåde overgiver til Dahl for samme værdi, besætning og avl efter Dahls valg. Derhos skal Rørsgård efter samme synspunkt og måde vurderet, overlevere til Dahl pr. i marts for 4ooo kr. besætning og avl af’ Havens. Disse 4.000 kr., udgør en del af handlens sum.


De med nærværende købekontrakt og senere skødets oprettelse, stempling, tinglæsning gående omkostninger udredes af køber og sælger hver med halvdelen. Udstykning af de af Rørsgård i forvejen solgte dele af gården, skal hurtigst muligt fremme berigtigelsen af forholdet til kreditforeningen og hypotekforeningen, hvorefter eventuel 3’prioritets obligation udstedes, og rent skøde gives og tages.
mælkepenge og mejerioverskud deles med 1. marts som skæringsdag. Det bemærkes derhos, uden at der herom skal ske nogen bemærkning i pantebogen, at Rørsgård på Haven ha opstaldet 33 kreaturer og 2 føl, der er solgte til den tidligere ejer af Haven. Disse skal forblive på gården indtil 1. april, plejes og passes af Dahl på dennes bekostning; mod at han oppebærer mælkepenge af kreaturernes længe de forbliver, og imod at han til fodring modtager halm af 50 traver korn. Ejeren af kreaturerne er berettiget til at tage dem, når han vil. Den del af besætning og avl på Haven, der ikke overgår til Dahl, skal denne huse, og længst til i maj d.å.
Til bekræftelse med underskrift, idet det på tro og love attesteres at den faste ejendoms værdi er l25.000 kr.. og løsørets 45.000 kr. Til bekræftelse med underskrift.
                                                       p.t. Lemvig den 21. februar 1914.


                  P. C. Rørsgård                                                          V. A. Dahl


Til vitterlighed:


Th. Sørensen.                              Orla Buhl

 

Skøde.


Efter sket udstykning, hvorved den del af fornævnte ejendom der er solgt til proprietær V. A. Dahl er betegnet som:
matr.nr. la Haven Hovedgård, hartk. B td. 2 skp. 0 fjk. 1 1/4 alb.
— — lcq— .— 00 1— .23/4—
— — lz skovskyld 1— 0— 0— 2
og efter at berigelse i øvrigt er sket, skøder og endelig overdrager jeg købmand P. C. Rørsgård af Vemb herved, til hr. proprietær V.A. 5ahl, af Haven i Hørby sogn, de fornævnte ejendomme som foran betegnet med bygninger og tilbehør som foran beskreven og på nævnte vilkår, og skal det solgte tilhøre køberen som hans ejendom.


Til bekræftelse med underskrift.                                                Vemb den 10. september 1914.


                                                                                                            P. C. Rørsgård


Til vitterlighed:
                             A. M. Pedersen.              A. Nielsen

 

Det er det sidste vi ser til P. C. Rørsgård her på egnen, men han var ret så aktiv på sin hjemegn i Ringkøbing Amt. Han var handelsmand, uden at kunde betegnes som udpræget spekulant og forstod at rede sig ud af mange rodede affærer, men fik endelig sin sag for da han i 1923 købte Sindinggård i Hammerum Herred i Ringkøbing Amt i 1923 og begyndte at udstykke denne, men først i 1933 lykkedes at slippe af med hovedparcellen og det endda til store tab.
V. A. Dahl sad med Haven under første verdenskrig og tjente en formidabel formue. Han solgte den 20. august 1919, skødet tinglyst 18. september s. å. til Vendsyssels største ejendomsspekulant, dyrlæge Th. P• Therkildsen, Kornumgård, for 425.000 kr.

Skøde.

Undertegnede proprietær V. A. Dahl, sælger, skøder og aldeles overdrager herved ti dyrlæge Th. P. Therkildsen af Kornumgård den mig tilhørende ejendom “Haven” i Hørby sogn, skyldsat under:
matr. nr. la Haven Hovedgård.
Tilligemed påstående bygninger, sammes mur— og nagelfaste tilbehør, kakkelovne, komfurer, grubekedel, besætning, maskiner, gårdsavls og mejeriredskaber, avl, afgrøde ect. kort sagt, alt hvad der findes på ejendommen, som henhører til samme, derunder 5 folkesenge, bord og bænke i dagligstuen (folkestuen).
Køberen indtræder i sælgerens rettigheder og forpligtelser overfor jysk Telefon Aktieselskab og overtager andelen i Hjørring Amts Kartoffelmelsfabrik.
Den solgte ejendom overtages straks og står fra dato for køberens regning og risiko 3. enhver henseende med at han i ildsvåde tilfælde er berettiget til et hæve assurancesummen til anordningsmæssig anvendelse.
Ned hensyn til skatter og afgifter er dagen i dag skæringsdag.

Den betingede købesum 425.000 kr., er fire hundrede og fem og tyve tusinde kroner, er berigtiget bla. ved at køberen til forrentning fra dato og senere indfrielse uden ansvar for mig overtager de i
ejendommen indestående prioriter til:
5. Kreditforeningen i Viborg, til forhøjet rente opr. 85.000 kr.
b. Jysk Land—Hypotekforening, til forhøjet rente opr. 25.000 kr.
c. P. Christiansen, 6 % rente 48.000 —
Det bemærkes, at prioriteten til P. Christiansen forfalder uden opsigelse i juni termin 1921 og at ifølge samme obligation. Besætningen ingensinde må indbringes under 10 heste, 3o køer og 4o ungkreaturer og kalve, og at kapitalen, såfremt der handles herimod straks er forfalden til udbetaling.
Den solgte ejendom skal fremtidig tilhøre køberen med de samme rettigheder, byrder og pligter, hvormed jeg selv har ejet samme, og herved bemærkes, at køberen respekterer, at der på ejendommen hviler fru Bugges legat ect.
Vi ansætter på tro og love den faste ejendom til en værdi af 225.000 kr. Af udgifterne ved papirerne betaler køberen halvdelen.

 
Til bekræftelse i vidners overvær.
                                                                                                                   Brønderslev den 20. august 1919.


Som køber:                                        
Th. P. Therkildsen


Til vitterlighed:


P. Kjær                                                                J.. Sanvig


Dyrlæge Th. P. Therkildsen, der i øvrigt også var landbrugskandidat, skulde i henhold til skødet bruge 267.000 kr. til kontant udbetaling. Heraf fik han 202,000 kr. i i/s Brønderslev Bank, der fik 4’ prioritet i Haven og resten fik han i Den danske nde1sbank i Brønderslev, mod en 1’prioritet. Der var tilsyneladende stadig ingen mørke skyer på himlen, men allerede året efter begyndte nettet at strammes om dyrlægen, og den 20. maj l920, ser vi følgende:


Udskrift


Fogedbogen for retskreds nr.7o, Sæby Købstad og Dronninglund Herred.
år 192o den 24. april eftermiddag kl.5 blev Sæby Købstads og Dronninglund Herreds fogedret sat og holdt på Hovedgården “Haven’ i Hørby, beklædt i den ordinære fogeds forfald af hans fuldmægtig cand. jur. L. Bruun med de tiltagne vidner, kontoristerne V. Nielsen og R. Pedersen, der udnævntes til vurderingsmænd og erklærede på tro og love at vilde vurdere efter bedste overbevisning, hvor de foretoges:
Kontinuation af udlægsforretning påbegyndt 29. marts l920 i Hjørring Købstad mm4 og kontinueret der senest 12’d.m. hos dyrlæge Th. P. Terkildsen af Kornumgård efter begæring af H. Duus, Agedrup.
For rekvirenten mødte sagfører Nielsen ved sagfører Lønager, der frem lagde rekvisition af d.d. med den i ommeldte bilag, obligationen dog kun til forevisning, i henhold hvortil han bad rekvisitus affordret og i mangel af øjeblikkelig betaling Udlæg foretaget for:


I rekvisits fravær blev antruffen ejendommens bestyrer Erik Pape, der blev gjort med det fremlagte, opfordret til at overtage rekvisit interesser, og afkrævet beløbet, som han erklærede sig ude at stand til og uden bemyndigelse til et betale.
Derefter blev registreret den rekvisitus tilhørende fastejendom, Hovedgården “Haven” kaldet, skyldsat under Hørby sogn således, matr. nr. sct., der at vidnerne vurderes til 23o.ooo kr.
Endvidere registreredes og vurderedes som følger:
2 fedesvin 400 kr.
1 rødbroget kalv 50 —
1 grå kalv 50
2 brogede kalve. 200 —
2 brogede kalve 320 —
2 rødbrogede kalve. 300 —
1 broget kvie, 2 år gl. 400 —
1 broget kvie 600 —
1 broget kvie 500 —
1 broget kvie 400 —
1. broget kvie 500 —
1 broget kvie 400 —
1 red kvie 400 —
1 gråbroget   kvie 400
1 sortbroget ko 3 år gl. 450 —
1 sortbroget ko 500 —
1 sortbroget ko 500
1 hvidbroget ko 500 —
1 sortbroget ko 500 —
1 sortbroget ko 500 —
1 sortbroget ko 5 år gl. 500 —
1 sortbroget ko 400 —
1 sortbroget ko 6 år gl. 400 —
1 sort ko             600 —
1 sortbroget ko. 600 —
1 sortbroget ko. 500 —
l  grå ko.           300—
1 sortbroget ko. 400 —
1 sortbroget ko 500 —
1 rødbroget ko 600 —
 l tyr                  600—
1 sortbroget ko 600 —
1 sortbroget ko 600—
1 sortbroget ko 600 —
1 sortbroget ko 600 —
1 sortbroget ko 600
1 sortbroget ko 400 —
1 sortbroget ko 500 —
1 sortbroget ko 500
1 sortbroget ko 500 —
1 sortbroget ko 500
1 sortbroget ko. 400 —
1 rødbroget kalv 50
25o tdr., roer 700 kr.,
2o læs halm 1000
1 selvbinder l200
1 kørehoppe 600 —
1 brun hest, 3 år gl. 1100 —
11 arbejdsseler 1100-

1 so med 10 grise 600 —
1 so med 6 grise 580 —
1 jumbe 500 —
1 mælkevogn 600 —
1 Gammel fjedervogn 200
48 høns, 2 haner 200-
4 Fraugde plove 400 —
3 harver 300 —
1 hakkelsemaskine 300 —
1 tærskeværk 800
1 kværn 500 —
1 rensemaskine 200 —
1kageknuser 100
1radrenser 200 —
1 slåmaskine 600 —
2 hesteriver 200 —
1 åring 500 —
1 åring 500 —
1 rød plag, 2 år gl. 5oo —
1 rød vallak 800
1 rød følhoppe 800
1 hvid følhoppe 800 —
1 blakket hest 1200 —
1 brun hoppe l4oo —
1 rød hest, 3 år gl. 800
1 brun hest 3 år gl. 1200 —
16 fedesvin 2400 —
1 lukket vogn 600
1 fjedervogn l200 —
5 arbejdsvogne l500 —
1 kassevogn 200 —
2 ajletønder 200 —
1 gase, 2 gæs 150 —
3 to furet plove 300
1 tromle 100 —
1 knivtromle 300
Et udlæg som det foranstående havde som sådan ingen praktisk betydning, idet de foranstående kreditorer alle havde pant i løsøret. Den 12. oktober 1920, skødet tinglyst 27. januar 1921, blev Haven stillet til tvangsauktion, efter begæring af Brønderslev Bank, der da havde et tilgodehavende på 211.658 kr.75 øre.
Eneste bydende blev, efter aftale med Brønderslev Bank, Laurits Pedersen(kaldet Thorup), Smalbygård, der den 23. okt. s. å. overdrog retten til skødet til Peter Christensen, Folstedgård, far 355.000 kr., der overtog de første 3 prioriteter i gården, Kreditforeningen, Hypotekforeningen og Peder Christiansen, Vester Havens tilgodehavende, samt udstedte et pantebrev til Brønderslev Bank på l70.000 kr.
Til Den danske andelsbank i Brønderslev, hvis tilgodehavende ikke engang var gjort op, men antagelig dog ikke over 30.000 kr. og til
H. Duus, der havde et tilgodehavende på 12.764 kr.86 øre, som der var gjort udlæg for, blev der intet.

Peter Christensen var nærmest kun stråmand for Brønderslev Bank, der den 15. juni 1921 også måtte indfries Peder Christiansens pantebrev og 48ooo kr. til dets fulde pålydende. Bankens bestyrelse indså at som prisudviklingen på landbrug var bleven, var nyt stort tab uundgåeligt og en nye ejer nødvendig og for at undgå en ny både kostelig og tidskrævende tvangsauktion, gav Peter Christensen Bankens sagfører, P.S. Kjær i Brønderslev fuldmagt til at sælge Haven:


Fuldmagt


Undertegnede proprietær P. Christensen af Haven bemyndiger herved sagfører. A. St. Kjær af Brønderslev til på mine vegne at sælge den mig tilhørende ejendom “Haven Hovedgård” i Hørby sogn, skyldsat under matr.nr. ect. med bygninger, besætning m.v. til hvem som helst på vilkår, som min befuldmægtigede selv måtte bestemme, og til på mine. Vegne at udstede skøde på bemeldte ejendom.
Det bemærkes at der ikke ydes min befuldmægtigede noget vederlag.


Dybvad den 6. maj 1921.
                                                                          Peter Christensen
Til vitterlighed:

                                        Chr. Pedersen.                   Bisgård Sørensen


Sagfører A. Kjær solgte den 17. maj 1922, skødet tinglyst 21. juni s. å. til proprietær Anton Olsen fra Gandrup for 215.500 kr. og Brønderslev Sank fik derved, i forhold til sidste handel, et tab på 139.500 kr.
efter Anton Olsens død solgte enken Maren Olsen den 21. april 1942 til Janus Christensen, Hejset og dennes broder Jens Gedsig Christensen, sidstnævntes anpart blev den 7. august 1965 overtaget af Thomas Peter Christensen, der er søn af Janus Christensen og var gårdens bestyre.
Efter Janus Christensens død tilfaldt hans anpart enken Ingeborg Christensen den 16. juli 1982 og efter hendes død tilfaldt denne anpart den 10. oktober 1885 Søren Christensen.

 

1955.

Thomas Peter Christensen er født i Klæstrup 21. sep. 1919, forældre Janus Christensen Hejslet Thorshøj og hustru Ellen. Th. Peter Christensen er gift med Mary f. Nielsen i Hæstrup 3. aug. 1919, forældre Kristiane og Søren Nielsen Nr. Fuglsang Kvissel. I ægteskabet er 2 børn Lene, Søren. Thomas Peter Christensen har siden 1. nov. 1944 været bestyrer af ejendommen som ejes af Christensens Far og Onkel, der overtog den i 1942. Arealet er 240 td. land, hvoraf 25 td. land er skov, 15 td. land eng. Normal besætning 50 køer, 40 ungkreatuer, 4 heste. Gården drives som Kornejendom, men der opdrættes 25 Stude årligt. I 1942 - 43, var Christensen på Vestsjællands landbrugsskole. Der leveres stamsæd af Foldhavre fra ca. 25 td. land. ejendomsskyld 170.000,-

1945.

Thomas Peder Christensen, driver gaarden som bestyrer for sin Fader og Onkel, som overtog ejendommen 1942. Der var da opdyrket 215 tdl. og 30 tdl. skov. Besætning ved overtagelsen 14 heste, 40 køer, 40 ungkreaturer, 35 svin, 8 faar, den er nu 14 heste, 60 køer, 50 ungkreaturer, 70 svin, 13 faar. Ejendomsskyld 169.700,- grundskyld 59.700,- Bygninger opført 1846 og 1908.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anton Peter Olsen 1871 g V. Hassing husfader gårdejer
Maren Elsnab Olsen 1871 g Ulsted husmoder
Johannes Elsnab Olsen 1903 u V. Hassing søn forkarl
Jens Elsnab Olsen 1901 u V. Hassing søn semenarist
Johanne Mette Olsen 1906 u V. Hassing datter
Anne Mette K. Olsen 1910 u V. Hassing datter
Johan Olsen 1908 u V. Hassing søn
Morten Peter Olsen 1912 u V. Hassing søn
Astrid Kristine Christensen 1909 u Voer tjenestepige
Henry Pedersen 1914 u Hørby tjenestekarl
Henry Andersen 1912 u Torslev tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Christensen 1888 g Ulsted husfader landmand
Anna Christensen 1886 g Sulsted husmoder
Martha Christensen 1908 u Sulsted datter
Marie Christensen 1911 u Hørby datter
Erik Christensen 1919 u Sulsted søn
Maren Sørensen 1899 u Nøvling tjenestepige barnepige
Kristian Peter Kristensen 1877 g V. Brøndersl fodermester
Ane Marie Hansen 1890 g Ø.Brøndersl husmoder
Helga Marie Kristensen 1911 u Volstrup datter
Karl Chr. Kristensen 1915 u Hallund søn
Ingeborg Kristensen 1920 u Hørby datter
Anton Nielsen 1897 g Hørby staldkarl hestepasser
Astrid Andrea Nielsen 1898 g Albæk husmoder
Eva Antonette Nielsen 1917 u Hørby datter
Anton Johannes Nielsen 1919 u Hørby søn
pigebarn 1920 u Hørby datter
Bertel Eriksen 1897 u Hørby tjenestekarl
Ingvard Marinus Nielsen 1902 u Hørby tjenestekarl
J.A.Bernhardt Kristensen 1902 u Skæve tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Kristiansen 1861 g Hvorup husfader gårdejer
Johanne Kristiansen 1876 g Randers husmoder
Marie Møller 1888 u Hørby tjenestepige
Krestine Jensen 1892 u Voer tjenestepige
Karl Hansen 1883 u Dr. Lund tjenestekarl
Alfred Hågensen 1888 u Hørby tjenestekarl
Kristian Nielsen 1888 u Bindslev tjenestekarl
Peter Nielsen 1894 u Hørby tjenestekarl
Senius Kristensen 1897 u Skæve tjenestekarl
Peter Bering Nielsen 1873 u Torslev tjenestekarl
Julius  Jensen 1876 u Sct. Hans tjenestekarl
Valdemar Sørensen 1884 g Kirkesåby gartner
Oline Sørensen 1888 g Ugilt husmoder
Søren kristensen 1890 u Hellum tjenestekarl
Kr. Peder Nielsen 1886 u Hellum tjenestekarl
Jens Hansen 1888 u Hørby tjenestekarl
Marie Jensen 1890 u Hørby tjenestepige
Johannes Jensen 1886 g Gærum fodermester
Trine Jensen 1888 g Hjørring husmoder
Højmark Jensen 1909 u Hellum søn
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Henrikke Lovise C. Gleerup 210122 enke Sulsted husfaders moder e.e Niels Andreas Undall 
Carl Mecklenborg Undall 170149 g Hørby husfaders  gårdejer
Christiane Muhrmann 270351 g Sæby husmoder
Emilie Lund 260981 u Skanderborg ung pige
Johanne Marie Hansen 200272 u Aarhus jomfru
Niels Chr. Hansen 40670 u Bindslev mejerist
Holger Duus 190784 u Aalborg landvæsenelev
Gothardt Jensen 50677 u Bindslev forvalter
Carl Chr. Valdemar  Eckhardt 280382 u Hørby tjenestekarl
Niels Peter Jensen 210381 u Volstrup tjenestekarl
Poul Chr. Christiansen 181081 u Understed tjenestekarl
Marinus Elinus Nielsen 70983 u Albæk tjenestekarl
Ole Anton Thomsen 71283 u Hørby tjenestekarl
Carl August Nielsen Køster 150184 u Volstrup tjenestekarl
Marinus Christensen 310542 u Hørby staldkarl
Anne Marie K. Kyster 290778 u Hjerm mejeripige
Thomas Chr. Thomsen 260378 u Hørby forkarl
Inger Johanne Andersen 131184 u Hørby hjælpepige
Ane Botilde Jensen 250279 u Ørum stuepige
Kirstine Theonora Christensen 110369 u Torslev kokkepige
Risa Jacobi Christensen 2230275 u Torslev bryggerspige
Niels Andersen 211267 u Voer daglejere
Thomas Peter Rasmussen 111079 u Volstrup daglejere
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Andreas Undall 78 g Viborg husfader ejer - jægermester
Henriette Undall 68 g Sulsted husmoder ejerinde
Carl Mechlenburg Undall 41 g Hørby søn forpagter
Christiane Undall 39 g Sæby husmoder
Niels Mechlenburg Undall 14 u Skæve søn
Carl Johan Bruun 22 u Brovst forvalter
Lars Peter Christensen 57 u Hørby tjenestekarl
Chr. Peter Christensen 20 u Voer tjenestekarl
Albreckt Larsen 25 u Voer tjenestekarl
Johan Georg Echardt 17 u Hørby tjenestekarl
Chr. Peter Mortensen 19 u Torslev tjenestekarl
Jacob Martinus Christensen 22 g Hørby husfader tjenestekarl
Chr. Rasmussen 27 g Skærum husfader tjenestekarl
Jens Jacob Mortensen 48 g Voer husfader røgter
Chr. Nielsen 54 g Albæk husfader røgter
Søren Chr. Christensen 71 E Ø.Brøndersl røgter
Karen Marie Henriksen 30 u Sct. Olai husjomfru
Rasmus Thomsen 47 g Volstrup kudsk
Chr. Frederik Vejerhane 16 u Binderup tjenestekarl
Thomas chr. Thomsen 12 u Hørby vogterdreng
Ane Kathrine Vejerhane 21 u Binderup tjenestepige
Vilhelmine M. Vejerhane 17 u Binderup tjenestepige
Elsine Marie Jensen 20 u Hørby tjenestepige
Jakobine Karoline Jensen 24 u Skæve tjenestepige
Ingerline Kamilla Pedersen 20 g Skærum tjenestepige
Caroline Mathilde Jensen 27 u Skæve tjenestepige
Peder Chr. Christoffersen 35 g Vrensted mejeribestyrer
Martine Christoffersen 31 g Jetsmark mejerske
Alfred Pedersen 6 u Horsens søn
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
 Niels Andreas Undall 67 g Viboeg husfader godsejer
Henriette Louise C. Undall 58 g Sulsted husmoder
Juliane Marie Undall 27 u Hørby datter
Martine Sørensen 27 u Svendborg husjomfru
Karen Marie Henriksen 22 u Sct. Olai husjomfru
Carl Andreas Herskind 23 u Viborg forvalter
Rasmine Suline Rasmussen 22 g Odense mejerske
Frederik lindstrøm 19 u Hjørring mejeribestyrer
Christiane Thomsen 23 u Volstrup tjenestefolk
Johanne Lind Johanson 23 u Sverige tjenestefolk
Inger Kirstine Andersen 27 u Astrup tjenestefolk
Caroline Elisesabeth Karlson 27 u Sverige tjenestefolk
Anna Olivia Larsen 19 u Sverige tjenestefolk
Ane cecilie Christensen 29 u Hørby tjenestefolk
Caroline Amalie Jensen 21 u Lendum tjenestefolk
Karen Marie Olsen 31 u Volstrup tjenestefolk
Niels Olesen 50 u Hørby tjenestefolk
Morten Jacobsen 62 E Ulsted tjenestefolk
Thomas Andreas Olesen 45 g Jerslev tjenestefolk
Lars Peter Christensen 46 F Hørby tjenestefolk
Jens Peter Nielsen 39 u Torslev tjenestefolk
Rasmus Thomsen 37 g Volstrup tjenestefolk
Christen Madsen 20 u Hørby tjenestefolk
Christen Peter Christensen 19 u Skæve tjenestefolk
Anders Chr. Andersen 21 u Torslev tjenestefolk
Søren Chr. Sørensen 18 u Skæve tjenestefolk
Niels Nielsen 21 u Hørby tjenestefolk
Søren Jacobsen 54 E Albæk tjenestefolk
Anders Nielsen 48 u Lendum tjenestefolk
Niels Chr. Pedersen 26 g Voer tjenestefolk
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Andreas von Undall 57 g Viborg husfader proprietær
Henriette Christine Undall 48 g Sulsted husmoder
Carl Mechlenborg Undall 21 u Hørby søn forvalter
Christiane Vilhelmine Undall 14 u Hørby datter
Christiane Myrhmann 18 u Sæby svigerdatter
Amalie Fynbo 38 u Sæby sypige
Vilhelmine Henriette Gambro 55 E Holsten mejerske
Emilie Sørensen 23 u Aalborg lærerinde
Johanne Holm 40 u Aalborg husjomfrue
Else Marie Christensen 20 u Torslev mejeripige
Larsine Larsen 17 u Hørby mejeripige
Inger Marie Olsen 17 u Hørby mejeripige
Caroline Sørensen 19 u Skæve mejeripige
Johanne Larsen 25 u Hørby kokkepige
Kirsten Marie Jensen 24 u Dr. Lund bryggerspige
Anne Thomsen 30 u Voer huspige
Kristine Nielsen 24 u Hørby mejeripige
Jens Olesen 50 g Voer Hjulmand
Carl Peter Pedersen 24 u København smed
Vilhelm Spank 18 u København smededreng
Lars Peter Christensen 38 F Hørby tjenestekarl
Thomas Larsen 29 u Hørby tjenestekarl
Lars Chr. Thomsen 30 F Hellevad tjenestekarl
Jens Chr. Eriksen 30 u Skæve tjenestekarl
Poul Pedersen 22 u Dr. Lund tjenestekarl
Anders Nielsen 30 g Skæve tjenestekarl
Christen Jacobsen 24 u Aalborg tjenestekarl
Jens Chr. Sørensen 30 g Albæk tjenestekarl
Thomas Hansen 30 u Hørby tjenestekarl
Anders Nielsen 38 u Seritslev tjenestekarl
Niels Peter Berthelsen 17 u Skæve tjenestekarl
Christen Andreasen 21 u Torslev tjenestekarl
Christen Christiansen 48 F Gærum tjenestekarl
Niels Poulsen 20 u Volstrup tjenestekarl
Niels Larsen 46 u Odense tjenestekarl
Rasmus Thomsen 27 u Volstrup tjenestekarl
Carl Diderik August Schult 27 u Holsten mejeribestyrer
Johan Henrik Besker 28 u Østerlindet forvalter
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Andreas von Undall 38 g Viborg husfader proprietær
Henrikke Christien Gleerup 29 g Sulsted husmoder
Laurits Chr. Undall 4 u Hørby søn
Niels Gleerup Undall 3 u Hørby søn
Carl Mechlenborg Undall 2 u Hørby søn
Johanne Marie Hauerslev 46 u Aalborg husjomfru
Peter Severin Kjær 31 u Aalborg godsforvalter
Adolf Emil Spechhann 28 u Flensburg avlsforvalter
Johan Albert H. Overgaard 18 u Alslev landvæsenselev
Henrik Frederik Kosen 34 g Eckenførde mejeribestyrer
Louise Sophie Weise 30 g Femern hans kone
Elise Katrine Kosen 3 u Hallund deres barn
Jens Chr. Jensen 39 skilt Torslev staldkarl
Christen Axelsen 30 u Hørby kusk
Lars Larsen 26 g Hallund tærskere
Ole Christian Nielsen 31 g Flade tærskere
Jens Andersen 42 g Voer tærskere
Anders Christensen 31 u Volstrup tjenestekarl
Anders Chr. Christensen 21 u Dr.lund tjenestekarl
Niels Chr. Christensen 15 u Hørby tjenestekarl
Thomas Chr. Olesen 18 u Skæve røgter
Jens Chr. Larsen 28 u Skæve røgter
Johan Adam Roos 25 u Gøteborg røgter
Marianne Larsdatter 28 u Hørby stuepige
Gjertrud Helene Møller 22 u Sæby køkkenpige
Kirsten Marie Nielsdatter 28 g Volstrup bryggerspige
Johanne Katrine Sørensdatter 26 u Volstrup amme
Mette Katrine Sørensdatter 25 u Hørby mejeripige
Mette Katrine Larsdatter 28 g Hørby mejeripige
Elisabeth Marie Christensdatter 26 u Albæk mejeripige
Margareta Jensdatter 24 u Torslev mejeripige
Kirsten Sørensdatter 16 u Taars hønsepige
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Andreas von Undall 33 g Viborg husfader proprietær, sogneforstander
Henrikke catrine Gleerup 24 g Sulsted husmoder
Louise Helene Christine Undall 5 u Taps sogn datter
Jensine Andrea Abel 24 u Herslev husjomfru
Adolph Gudmann Herskin 21 u Aalborg forvalter
Peder Chr. Jensen 32 u Skæve  avlskarl
Christen Christensen Ørtoft 28 u Volstrup tjenestekarl
Rasmus Nielsen 29 u Hørby tjenestekarl
Niels Christensen 22 u Hørby tjenestekarl
Christian Jensen 27 u Skæve  tjenestekarl
Christen Sørensen 18 u Skæve  tjenestekarl
Christen Larsen 65 u Volstrup tjenestekarl
Christen Pedersen 28 u Hørby tjenestekarl
Niels Chr. Larsen 24 u Torslev tjenestekarl
Hans Peter Saurbier 23 u Sæby tjenestekarl
Karen Marie Brink 17 u Aalborg syjomfru
Karen Marie Hassing 27 u Hammer tjenestepige
Maren Pedersen 20 u Dr.lund tjenestepige
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Mollerup 34 u husfader gårejer, landmåler
Ingeborg Marie Spliid 42 u husjomfru
Anders Chr. Pedersen 24 u tjenestekarl
Niels Olesen 34 u tjenestekarl
Jens Olesen 30 u tjenestekarl
Christen Nielsen 61 enkem tjenestekarl
Niels Christensen 17 u tjenestekarl
Christen Axelsen 20 u Hørby tjenestekarl
Marianne Mogensdatter 36 u tjenestepige
Mette Marie Christensdatter 22 u tjenestepige
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Thøgersen Mollerup 56 g husfader gårdejer
Maren Leth 50 g husmoder
Caroline Sophie Mollerup 29 u datter
Christian Mollerup 28 u søn landmåler
Lars Christensen 34 u tjenestekarl
Christen Jørgensen 26 u tjenestekarl
Jacob Christensen 34 u tjenestekarl
Christen Pedersen 17 u tjenestekarl
Anders Chr. Pedersen 36 g tjenestekarl
Christen Nielsen 55 enkem tjenestekarl
Ingeborg Marie Spliid 36 u tjenestepige
Birgitte Christensdatter 21 u tjenestepige
Mette Cathrine Larsdatter 29 u tjenestepige
Anne Andersdatter 30 u tjenestepige
Trine Axelsdatter 18 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Meiling 55 g husfader godsejer
Anne Hegelund Iversen 48 g husmoder
Niels Iversen Meiling 25 u søn fuldmægtig
Niels Iversen  76 enkem husmoders fader kammeråd
Madsen Worm 24 g husfaders søsterdatter
Madsen Meiling 54 u husfaders søster 
Christen Olesen 36 u tjenestekarl
Thomas Larsen 28 u tjenestekarl
Mikkel Pedersen 60 g tjenestekarl
Hans Jensen 46 u tjenestekarl
Jens Thomsen 25 u tjenestekarl
Jens Christensen 23 u tjenestekarl
Morten Jensen 21 u tjenestekarl
Christen Pedersen 18 u tjenestekarl
Niels Pedersen 14 u tjenestekarl
Ole Pedersen 7 u tjenestedreng går i skole
Anne Marie Thomsdatter 33 u tjenestepige
Kirsten Berthelsdatter 24 u tjenestepige
Maren Jensdatter 26 u tjenestepige
Karen Olesdatter 15 u tjenestepige
Maren Jensdatter 14 u tjenestepige
Kirsten Thomsdatter 11 u tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Meiling 41 g husfader ejer af Haven
Ane Hegelund Iversen 35 g husmoder
Niels Iversen meiling 12 u søn
Hans Chr. Meiling 30 u mandens broder
Massen Meiling 40 u mandens søster
Massen Worm 10 u mandens søsterdatter
Marianne Bondorf 34 u husjomfru
Jens Christensen 39 u tjenestekarl
Niels Andersen 33 u tjenestekarl
Thomas Thomsen 29 u tjenestekarl
Hans Jensen 33 u tjenestekarl
Christen Christensen 19 u tjenestekarl
Morten Lassen 10 u tjenestekarl
Thomas Lassen 15 u tjenestekarl
Mette Marie Christensdatter 30 u tjenestepige
Kirsten Olesdatter 29 u tjenestepige
Birte Larsdatter 38 u tjenestepige
Margrethe Christensdatter 29 u tjenestepige