Korsagerholt.

 

Korsagerholt
mtr.nr.ib H.H. mfl.
Korsagerholt har også jord i Karup sogn, matr. nr.4a. Det var en lille ejendom der blev kaldt Krattet, eller Krathuset og bygningerne lå formentlig nordøst for korsvejen, men der er ingen spor af disse der kan give et fingerpeg herom.
Svend Christensen købte Krattet omkring 1818. Han var født i, Åsted sogn, men korn fra Hørby til Karup. Hans hustru Karen Andersdatter kom Fra Fladstrand. De købte jordstykket matr. nr. lb fra Hørbylund Hovedgård, formentlig omkring 1835 og byggede derefter på den plads hvor bygningerne ligger i dag, men der er ingen af de gamle bygninger tilbage.
Ved folketællingen i 1840 var gården ejet og beboet af Svend Christensen og hans familie og var de kaldet Holtet, men samtidig hører vi også navnet Korsagerholt benyttet, eller rettere sagt ser vi, for i daglig tale blev gården kaldt KRATTET. Og navnet var sejlivet.
Lars Jensen blev kaldt Lass Krat, hans efterfølger Ole Budde Olesen blev kaldt Wolle Krat og Jens Fårebæk stod i telefonbogen som boende i Kratgården.
Den 21. oktober 1862 blev Svend Christensens datter Kirsten Marie Svendsdatter gift med Jens Chr. Jensen, der fik skøde på gården og Svend Christensen og Karen Andersdatter kom på aftægt på gården, hvor han døde allerede den 22. november s. å. og Karen Andersdatter døde den 6. november 1875.
Jens Chr. Jensen døde den 14. juli 1870, 34 år gammel og enken giftede sig den 4. april 1871 med den 34 årige enkemand Lars Jensen fra Trøgdrup i Skærum sogn, der dog først fik skøde på gården den 15. november 1877.
Lars Jensen ankom til Toften i Hørby fra Elling den 28. oktober 1860, han var da 23 år gammel og indlod sig i et forhold til gårdens 34 årig tjenestepige Johanne Marie Christensdatter, der var født den 15. december 1826, datter af Mette Cathrine Nielsdatter og ungkarl Christen Bønnesen, Toften. Den 3. juli 1862 fødtes datteren Jensine Jensdatter, der blev døbt i Hørby Kirke den 3. november 1862, og det var også den dag forældrene blev gift. Derefter har jeg ikke noget kendskab til parrets skæbne, indtil Lars Jensen kommer til Korsagerholt, og da var Johanne Marie Christensdatter død.
Lars Jensen begyndte at opføre grundmurede bygninger i 1875 og den 11. maj 1878 fik han indenrigsministeriets tilladelse til at sælge små 4 tønder land til naboejendommen Rysholthus
Datteren Jensine Jensen, der opholdte sig hos faderen og stedmoderen, blev den 4. november 1884 som 22 årig gift med den 25 år gamle Anton Sørensen fra Lille Gundestrup, der året efter købte naboejendommen Skramhuset, men i 1890 mageskiftede han med ejendommen Grydhøj i Torslev sogn og samtidig fik han hustruens tilkommende arv 3.000 kr. udbetalt:


                                                                                                                                                                 Afkald.


Jeg underskrevne Anton Sørensen af Grydshøj — der er gift med Jensine Jensen datter af gårdejer Lars Jensen af Korsagerholt i Hørby sogn og tidligere afdøde hustru Johanne Marie Christensen, erkender herved at jeg af nævnte min svigerfader har erholdt udbetalt den sum 3.000 kr. skriver tre tusinde kroner som vederlag for den arv, der i sin tid kunde tilfalde min hustru efter ham og meddeler jeg som følge heraf fuld kommen afkald og kvittering for min hustrus Fædrene arv, hvilket afkald skel være fuldkommende forbindende for mig, min hustru og vore børn, så at ingen af os nogensinde kan gøre fordring på videre arv efter bemeldte min svigerfader.
Til bekræftelse med min underskrift vidnefast.


                                             p.t. Sæby den 9. juli 1890

                                                     Anton Sørensen
Til vitterlighed:
                          Hellum.                   Niels Chr. Nielsen

 
Lars Jensen solgte den 27. marts 1913 til Ole Budde Olesen, der var gift med datterdatteren Christiane Sørensen, for 17.175 kr.:


Skøde og aftægtskontrakt.


Underskrevne, gårdejer Lars Jensen af Korsagerholt i Hørby sogn, sælger, skøder og endelig overdrager herved til Ole Budde Olesen af Korsagerhoit, der er gift med min datterdatter, Christiane Sørensen, den mig ifølge tinglæst adkomst tilhørende ejendom “Korsagerholt”, skyldsat og matrikuleret således:
matr. nr. lb af H.H. i Hørby sogn, Hartk. 7 skp. 2 fjk. 1 1/2 db.
— —     4       Nr. Krattet Karup sogn, — 3  — 3 —   2 1/4 —
med de på denne ejendom værende bygninger med mur og nagelfast tilbehør af enhver slags, beholdning og gødning, avl og afgrøde, så vel på marken som i hus, besætning, maskiner, avls og mejeriredskaber, alt sådant som det er køberen påvist og af ham taget i besiddelse.
Endvidere overdrager og skøder jeg herved til Ole Budde Olesen de mig ifølge tinglæst adkomst tilhørende parceller, matr. nr. 47y og 47z i Øster og Vester Skærum byer i Skærum sogn, der ligeledes er påvist og af køberen taget i besiddelse. Alle omkostninger ved overdragelsen af de nævnte ejendomme betales af køberen alene, lige som køberen betaler alle ejendommens gående skatter og afgifter, der er forfaldne eller i fremtiden at forfalde til betaling.
Købesummen er fastsat til 17.175 kr. skriver sytten tusinde et hundrede og syvti fem kroner, men erklærer på tro og love af hensyn til stempelafgiftens beregning, at ejendommens virkelige værdi er 22.000 kr.
Den akkorderede købesum berigtiges således:
a. Køberen overtager til forrentning og indfrielse den i ejendommen indestående gæld til Kreditforeningen i Viborg med solidarisk og statutmæssigt ansvar, stor oprindelig l2.000 kr. (det på lånet gjorte afdrag og reservefondsandelen kommer ham til gode).
b. har i dag udstedt obligation til mig for 4.000 kr.
c. Han forpligter sig til, så længe jeg og min hustru, Kirsten Marie Svendsen, eller en os er i live at udrede til os følgende aftægt, nemlig:
1. der indrømmes os fri bolig i det af mig opførte hus ved gården:
med tilhørende have. Ret til at benytte gårdens brønd samt ret til at færdes på ejendommen, hvilken ret ansættes til værdi af 75 kr. om året, taget 5 gange                                                                                        375 kr.
2. der leveres os daglig 1 pot sød mælk og den skummede mælk vi have brug for til husholdningen, hvilken ydelse ansættes til 4o kr. om året, taget 5 gange                                                                                     2oo kr.
3. køberen skal hente de tørv og andet brændsel vi have brug for, hvilken ydelse ansættes til 20 kr. om året, taget 5 gange                                                                                                                                       100 kr.
han skal desuden til dagens pris levere os brød, smør, kød, flæsk, æg og kartofler.

4. han skal i sygdoms— og alderdomstilfælde yde os den fornødne pleje og pasning, samt befordre os til byen
og i kirke, når vi forlanger det, hvilken ydelse ansættes til. 100 kr. om året, taget 5 gange                                                                                                                                                                                          5oo kr.

                                                                                                       
Og da købesummen nå denne måde er berigtiget, så skal de solgte ejendomme herefter tilhøre Ole Budde Olesen med de samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg har ejet og besiddet samme, i hvilken henseende kun særligt bemærkes, at der af ejendommen i Hørby og Karup svares tiende, og at der er tinglæst forening om kvægtiende og små rente, samt at der på parcellerne i Skærum sogn formentlig hæfter umyndiges midler.
Til sikkerhed for den foran stipulerede aftægt bliver dette dokument at tinglæse som hæftelse med panteret efter kreditforeningsgælden og de 4ooo kr., efter panteobligation til sælgeren.
I tilfælde af søgsmål skel den hurtige retsforfølgning efter forordningen af 25. januar 1828 være anvendelig.
Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast.
Korsagerholt den 15. marts 1913.
                                     Lars Jensen.                   Ole  Budde Olesen


Til vitterlighed:
                                    Lars K, Kristiansen.          Larsen


Det omtalte aftægtshus, der lå øst for gården, tilfaldt efter Lars Jensens død svigersønnen Anton Sørensen, der brugte materialerne derfra til at opføre et hus i Understed mejeriby, som nu ejes og bebos af hans datter Sinne Sørensen. Kirsten Svendsdatter døde den 24. september 1916 og Lars Jensen døde den 4. januar 1921.
Ole Budde Olesen var født i Aasted den 21. november 1887, søn af Jens Peter Olesen, og gift med Kristiane Sørensen, født den 3. april 1891 i Torslev sogn, datter Anton Sørensen.
Ole Budde Olesen døde den 8. december 194o og enken drev gården med bestyrer indtil hun den 9. april 1951 solgte til Jens Godiksen Fårbæk, der den 26. august 1961 solgte til Inger Pedersen og Juul Larsen, der den 27. juli 1964 solgte til Jørgen Bach.

 

1945.

 Ole Budde Olsen er født 21. nov. 1887 i Aasted, død 8. dec. 1940, søn af Jens Peter Olsen. Gift med Kristiane f. Sørensen 3. apr. 1891 i Torslev. Ole B. Olsen overtog ejendommen i 1914, med et areal paa 37 Tdl. Besætning ved overtagelsen 2 heste, 11 køer, 6 ungkreaturer, 10 svin, 2 faar, den er nu, 3 heste, 14 køer, 14 ungkreaturer, 20 svin. Bygningerne er opført 1875 og 1917. Ejendomsskyld 22.000,-. Ejendommen har været i slægtens eje siden 1835.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Budde Olesen 1887 g Aasted husfader landmand
Kristiane Olesen 1891 g Torslev husmoder
Else Budde Olesen 1925 u Flade datter
Magnus Larsen 1906 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Budde Olesen 1887 g Aasted husfader landmand
Kristiane Olesen 1891 g Torslev husmoder
Niels Hartvig Pedersen 1910 u Hjørring plejebarn
Hans P. Kristensen 1902 u Elling tjenestekarl
Agnes Kristensen 1905 u Elling tjenestepige
Kirsten Andersen 1861 E Understed på ophold skræddersyning
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Jensen 1837 g lendum husfader landmand
Kirsten Marie Jensen 1836 g Hørby husmoder
Ole Budde Olesen 1887 g Aasted bestyrer af gården
Kristiane Olesen 1891 g Torslev husmoder
Jens A. Sørensen 1898 u Torslev tjenestekarl
Klara Olesen 1897 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Jensen 270237 g Lendum husfader gårdejer
Kirsten Marie Svendsdatter 111236 g Hørby husmoder
Lars Chr. Sørensen 101186 u Hørby plejebarn begge fra
Christiane Sørensdatter 30491 u Torslev plejebarn Skramhuset
August Jensen 20184 u Lendum tjenestekarl
Martine Jensine Jensen 80282 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Jensen 52 g Lendum husfader husmand
Kirsten Marie Svendsen 56 g Hørby husmoder
Jens Chr. Kristiansen 21 u hellevad tjenestekarl
Ane Martine Kristensen 18 u Karup tjenestepige
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Jensen 42 g Lendum husfader husmand
Kirsten Marie Svendsdatter 43 g Hørby husmoder
Jensine Jensen 17 u Hørby datter
Jens Chr. Christensen 12 u hellevad plejebarn
Niel Chr. Madsen 16 u h tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Jensen 34 g Lendum husfader landmand
Kirsten Marie Svendsdatter 33 g Hørby husmoder
karen Andersdatter 77 E Aasted aftægtskone husmoders moder
Jens Chr. Madsen 25 u Aasted tjenestekarl
Lars Chr. Nielsen 19 u Lendum tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Svend Christensen 62 g Aasted husfader gårdmand
Karen Andersdatter 56 g Aasted husmoder
Christine Svendsdatter 22 u Karup datter
Christen Svendsen 17 u Karup søn
Kirsten Marie Svendsdatter 14 u Hørby  datter
Johan Emanuel Larsen 4 u Hørby  plejebarn
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Svend Christensen 57 g Aasted husfader gårdmand
Karen Andersdatter 53 g Aasted husmoder
Christine Svendsdatter 17 u Karup datter
Mads Peter Svendsen 14 u Karup søn
Christen Svendsen 12 u Karup søn
Kirsten Marie Svendsdatter 9 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Svend Christensen 52 g Aasted husfader gårdmand
Karen Andersdatter 48 g Aasted husmoder
Christiane Svendsdatter 16 u Karup datter
Andreas Svendsen 14 u Karup søn
Christine Svendsdatter 11 u Karup datter
Mads Peter Svendsen 9 u Karup søn
Christen Svendsen 7 u Karup søn
kirsten Marie Svendsdatter 4 u Hørby datter