Øster Kvesel

matr.nr.12a sydvestlig del

Ved opmålingen til den såkaldte landmaler matrikel i 1682 bestod Kvesel eller Quesell af 2 gårde der tilsammen var sat i hartkorn ti1 7.4 td. og havde at dyrket areal pa ll6 tønder land. Dertil kom Kvesel skov med 1.08 td. hartkorn og 7.5 tønder land dyrket Jord.

Den omtalte skovejendom har sandsynligvis ligget hvor det nuværende Nr. Kvesel ligger og blev lagt sammen med de 2 Kveselgarde. På et matrikelkort fra begyndelsen af forrige århundrede ser vi kun et bygningskompleks og det lå østen for den nuværende Hestvangsvej, men allerede før den tid begynder man at kunne skelne imellem de 2 gårde, selv om de havde bygningerne i fællesskab og tildels drev jorden pa samme måde.

Øster Kvesel blev i gammel hartkorn sat til 4 td. 2 skp. 3 fjk. ~ alb. Efter 1844 matriklen blev hartkornet sat til 3 td. 1 skp. 2 fjk. og gamme1 skatten var 30 rd. 34 sk.

Øster Kvesel var fæstegård under Sæbygård og var fra begyndelsen af forrige århundrede  fæstet af Jens Poulsen, hvis hustru Gertrud Sørensdatter døde i 1804 af kolik, 43 år gammel, men allerede samme år giftede Jens Poulsen sig med Inga Thomasdatter, med hvem han den 7. april 1806 fik Sønnen Søren Christian Jensen, der skulle af1øse ham som fæster. Jens Poulsen døde den 26. december 1836, 83 år gammel.

Søren Chr. Jensen blev den 9. februar 1834 gift med Mette Kirstine Henriksdatter, der var født i Aasted sogn. Søren Chr. Jensen opgav fæstet i 1850 og flyttede til Lendum, men allerede den 22. juli 1852 stifter vi bekendtskab med ham igen, idet han købte gården Klokkedal i Karup.

Den næste fæster var Michel Christensen, der var gift med Maren Christensdatter. Han blev i 1857 afløst af Christen Thomsen, der korn fra Tversted og var gift med Christiane Thomasdatter.

Christen Thomsen købte gården til selveje fra Sæbygård den 13. maj 1861! skødet tinglyst den 26. juni 1862, for 2.037 rd. 3 mark, her­af lod stamhuset 1012 rd. 3 mark blive stående som 1. prioritet til 4% rente. Christen Thomsen solgte med det samme en stor del af den dårligste jord til Knud Chr. Jørgensen, Sønder Hestvang for 800. rd. og fordelingen af hartkornet blev følgende:

matr.12

3 td. 1 skp.  2 fjk.  2 alb.               . skatten 30 rd. 34 sk.

 

matr.12a          2 -    1 -     

 

1 -   20

 

 

Den frasolgte parcel matr. nr. 12b, der idag er omtalt som Hestvang skov, udgjorde som vi ser kun en 1/3 del af ejendommens bonniterede mål, men det geometriske mål viste ved en senere opmåling at være 55.8861 m2 og var således langt over halvdelen af gårdens samlede areal. Køberen fik ret til at tage mergel fra en mergelgrav pa Øster Kvesels jord, men kun til det tilkøbte areal.

Christen Thomsen solgte den 12. november 1885 et mindre areal til Sønnen Karl Christensen for 800 kr. Den frastykkede parcel fik matr.nr.12c og her opførte Karl Christensen den ejendom som idag hedder Kveselhus, men blev i første omgang kaldt Øster Kveselshus.

Den 27. februar 1890 solgte Christen Thomsen til svigersønnen August Thomsen fra Dyrheden ved følgende skøde og aftægtskontrakt:

 

Jeg underskrevne Christen Thomsen af Øster Kvesel sælger, skøder og herved overdrager til min svigersøn August Thomsen af Dyrheden den mig tilhørende ejendom Øster Kvesel, under matr. nr. l2a  Understed sogns syd-vestlige del, ansat for hartkorn 1 td. 7 skp. 2 fjk. 2 3/4 alb., gammelskat 37 kr. 20 0re, med påstående bygninger, mur- og nagelfaste tilbehør, avl, afgde og gødning, besætning, ind og udbo. Købesummen er akkorderet således:

overtager køberen til forrentning og indfrielse den på ejendommen hæftende prioritetsgæld.                                                                    

       Stamhuset Sæbygård                                                                                                             2025 kr.

       efter obligation udstedt til Jens Christensen                                                                               200 -                

       efter obligation udstedt til P.Pedersen                                                                                       200 -

       overtager køberen til forrentning og indfrielse                                                                            100,-

       udreder han livsvarig afgt til mig og hustru efter derom dags dato på l.kl. stemplet papir

 oprettet aftægtskontrakt, kapitalliseret til

 

                     2850 -

 

og 4 dagsdato udstedte panteobligationer for

 

                     2050 -

 

 

ialt

                   7425 kr.

og idet køberen selv har at ordne sig med de forannævnte kreditorer om gældens overtagelse er jeg hermed for overdragelsen fyldest gjort, hvorfor den solgte ejendom, som køberen straks tager i besiddelse og hvoraf han fremtidig svarer skatter, tiende og anden afgift, fra nu af skal tilhøre ham med de samme rettigheder og almindelige byrder hvormed den har tilhørt mig, og hjemler jeg ejendommen ved lovligt og anmærkningsfrit skøde.

Det bemærkes at ejeren af matr.nr.12b har ret til vej over ejen­dommen og mergelgravning i samme, at der på ejendommen, foruden ovennævnte prioritetsgæld hæfter kautionsforpligtelse for 200 kr. til rente 4 % p.a., at 1/6 uden aktieret, er indfriet og at køberen er bekendt med de på ejendommen tinglæste bestemmelser om tiender, hvorfor om disse fraflades retsanmærkning.

Efter bedste skøn og overbevisning ansættes det solgte og over­ dragne til værdi 10.000 kr. skriver ti tusinde kroner, hvoraf 8000 kr. regnes for fast ejendom og 2000 kr. for løsøret.

I henseende til værdiansættelsen bemærkes, at bygningerne er ringe.

Til bekræftelse med min underskrift vidnefast.

Øster Kvesel den 13. februar 1890 Christen Thomsen

m.f.p.

Til vitter1ighed om underskriften med ført pen efter forudgående tydelig oplæsning og godkendelse.

N.K.Kristiansen

Anders Pedersen


 

AFTÆGTSKONTRAKT.

 

I anledning af, at jeg underskrevne August Thomsen dags dato af min svigerfader Christen Thomsen har erholdt tilskødet den neden pantsatte ejendom forpligter jeg mig herved til at yde mine svigerforældre bemeldte Christen Thomsen og hustru Christiane Thomasdatter sålænge de lever en aftægt, der herved bestemmes som følger:

 

Mine svigerforældre indrømmes udelukkende brug af sovekammeret i vaaningshuset, hvilket jeg holder opvarmet, nar årstiden fordrer det, og giver jeg mine svigerforældre fornøden opvartning og pleje eller om de forlanger dette, holdes en pige til deres opvartning. Adgang til brønd og færdsel i og omkring gården indrømmes aftægtstagerne.

Jeg forpligter mig til at give mine svigerforældre fuldstændig og forsvarlig underhold i huset hos mig, men skulle de finde sig u­ tilfreds hermed da er jeg forpligtet til i stedet at betale dem årlig for livstid den sum 400 kr. skriver fire hundrede kroner, der betales dem skadesløst hvor de måtte tage ophold på deres bopæl med halvdelen hver 1. maj og 1. november, stedse forud forud for ½ år. Når den ene aftægtstager dør afgår en trediedel årlig af anførte pengebeløb.

 

Aftægtstagernes begravelse er jeg forpligtet til at besørge og bekoste på hæderlig og anstændig måde imod at overtage deres efterladenskaber, dog at jeg respekterer hvad de heraf før deres død måtte have bortgivet til andre af deres børn.

 

Af hensyn til fordring af stemplet-papir kapitalliseres aftægten således:

Bolig,opvartning og pleje, eventuelt en pige                          150 kr.

Opholdet                                                                                                 400,-

                                                                                                                    550 kr.

Som fem gange taget udgør                                                        2750 kr.

Begravelsen                                                                                           100 –

I alt                                                                                                        ­ 2850 kr.

 

Den anførte aftægt skal til skadesløs udredes af mig eller anden ejer hæfte på den mig ifølge skøde af dags dato tilhørende ejendom Øster Kvesel matr.nr.l2a i Understed sogns sydvestlige del af hartkorn 1 td. 7 skp. 2 fjk. 2 3/4 alba gammelskat 37 kr. 20 Øre med bygninger, mur- og nagelfast tilbehør, avl, afgrøde og gødning, besætning og inventar, bygningernes og løsørets assurancesummer med prioritet næstefter 2.625 kr., hvoraf 200 kr. er til rente 4 % p.a. I hvilken anledning denne kontrakt bedes ting­lyst som pantebrev. Når de 200 kr. til 4+ % p.a., der er kaution aflyses oprykker aftægten forsåvidt.

Det bemærkes, at ejeren af matr.12b har ret til vej overejendommen og mergelgravning i samme. 1/6 bankhæftelse er indfriet uden aktieret.

 

I søgsmålstilfælde er den hurtige retsforfølgning efter forordning. 25. januar 1828 anvendelig.

Jeg Christen Thomsen tiltræder herved denne kontrakt. Til bekræftelse vidnefast.

Øster Kvesel pr Sæby den 13. februar 1890.

August Thomsen

                 Christen Thomsen

m.f.p.

Til vitterlighed om oplæsning og underskrift.

N. K. Kristiansen.     Anders Pedersen.

 

Jeg underskrevne August Thomsen tilstår herved i anledning af købet af den neden pantsatte ejendom at være bleven skyldig til efternævnte Christen Thomsens børn og svigerbørn, samt børnebørn af Øster Kvesel, nemlig:

til sønnen Jens Peter Christensen                                                                                       300 kr.              

til sønnen Carl Christensen                                                                                                     150 -

til svigersønnen August Johnsen                                                                                          800,-

til afdøde datter Ane Christine Dittmann født Christensen’s børn-

Johanne Sofie Christiane Dittmann                                                                                       200,-

Johannes Adolf Julius Sofus Christian Dittmann                                                               200,-

Alexandra Elisabeth Christiane Frederikke Begitte Dittm.                                             200,-

Augusta Christiane Henriette Christine Vilhelmine Dittm.                                             200,-                   

                                                                                                                    I alt.                                 2.050 kr.                 

 

skriver to tusinde femti kroner.

Kapitalen til de 3 førstnævnte udbetaler jeg skadesløst i den 11. juni eller 11. december termin, der indtræffer ½ år efter at om­ meldte Christen Thomsen og hustru ved døden er afgået.

Kapitalen til Ane Christine Ditmanns børn udbetales først efterhånden som børnene opnår 22 års alderen og bliver disse at forrente fra det tidspunkt, at den længstlevende af ommeldte Christen Thomsen og hustru ved døden er afgået med 4 % pro anna, renten da at erlægge med halvdelen i hver 11. juni og 11. december termin.

De øvrige kapitaler henstår rentefrit til ovennævte udbetalingstid Til sikkerhed for skadesløs betaling af kapital og renter, samt aIle i tilfælde af retsforfølgninger pågående omkostninger pantsætter jeg herved med prioritet næstefter 2.625 kr. (hvoraf 200 kr. til 4~ % p.a.) og aftægt kapitallisseret til 2.850 kr., den mig ifølge skøde af dags dato tilhørende ejendom Øster Kvesel, under matr.nr.12a i Understed sogns sydvestlige del, ansat til hart-­ korn ltd. 7 skp. 2 fjk. 2 3/4 alb., gammelskat 37 kr. 20 øre,

med pastående bygninger, mur-og nagelfast tilbehør, avl, afgrøde og gødning, besætning og inventar, bygningernes og løsørets assurancesum. Når de 200 kr. til rente 4~ % pro anno, der er kaution. aflyses, da oprykker obligationen forsåvidt i panteretten.

Det bemærkes, at ejeren af matr.nr.12b har ret til vej over ejendommen og mergelgravning i samme. 1/6 bankhæftelse er indfriet Uden aktieret. Jeg underkaster mig exekution i pantet uden dom eller forlig efter lov 29. marts 1873 §15 og i tilfælde af søgsmål den hurtige retsforfølgning efter frdn. af 25. januar 1828.

·Til bekræftelse med min underskrift. Øster Kvesel den 13. februar. 1890.

August Thomsen

 

 

Christen Thomsen og Christiane Thomasdatter nåde ikke at komme pa aftægt, for Christiane Thomasdatter døde den 15. januar 1890 og Christen Thomsen den 27. februar s.å., netop pa Dagen da papirerne blev tinglyst, se iøvrigt om arvingerne 11.12.1890-35.

August Thomsen slap således for den tyngende udgift som aftægten ville havde været, men samtidig var han kommet fra asken i  ilden, for nu var de førnævnte arveposter forfalden, dels til udbetaling og dels til forrentning og sandsynligvis for at klare disse poster mageskiftede han den 25. april 1891, skødet tinglyst 30. april s.å. med Jens Christian Eriksen, der havde den noget mindre ejendom Store Strandhaven 0g fik herved en byttesum på 4000 kr.


Øster Kveselhus.

 

matr.nr.12c

Kveselhus eller Øster Kveselhus, som det hed i forrige aarhundre, er udstykket fra gården Øster Kvesel i 1885. Christen Thomsen, Øster Kvesel solgte den 12. november 1885 jorden til sønnen Karl Kristensen for 800 kr. Parcellen fik matr.nr.12c og blev i hartkorn sat til 1 skp. 1 fjk. 1 1/4 a1b. og gammel skatten var 3 kr.21 øre.

Karl Kristensen byggede straks efter og fik skødet tinglyst den 29. august 1886. Han solgte den 29. marts 1894 tilrgen Chr. rgensen fra Sønder Hestvang for 700 kr. og købte derefter en ejendom på Dyrheden i Volstrup sogn.

Jørgen Chr. Jørgensen, der senere havde overtaget Sønder Hestvang og slettet Jørgensen og taget Hestvang i stedet, solgte den 13. december 1917 til Christian Peter Mortensen fra Kvissel for 1.500 kr.

Ejendommen blev herefter i mange år kaldt Rottehuset. Baggrunden her for var ikke at der var rotter i huset, men at da Christian Mortensen i 1917 så på ejendomme og bla. blev forevist Kveselhus, udtalte han nok så overlegent, at et Rottehus var han ikke interesseret i. Men efter at havde set hvad der var på markedet i den prisklasse, bestemte han sig alligevel for Kveselhus og havde med sin ubetænksomme udtalelse - og beboernes velvillige bistand - fået øgenavnet Rot­ Christian.

Christian Mortensen solgte omkring 1930 til sønnen Elius Mortensen og flyttede ind i et lille hus i Karup by, som egentlig hed, men aldrig kaldt Karuphus.

Elius Mortensen solgte den 4. december 1951 til Jens Møller Christensen.