Lille Estrup.

 

l estrup

LILLE ESTRUP
matr. nr. l5a mfl. sydl.
Lille Estrup blev efter opmålingen til den såkaldte landmålermatrikel i 1682 sat i hartkorn til 5 td. i skp. o fjk. o alb., der efter 1844 matriklen blev sat ned til 4 td. 7 skp. 1 fjk. 1 1/4 alb. og gammel skatten var 33 rd. 25 sk. Gården var ikke navngiven på dette tidspunkt og kun omtalt som ‘en gård i Estrup by”.
Lille Estrup var fæstegård under Haven og var fra senest 1782 fæstet af Peder Jensen. Peder Jensen var søn af Jens Pedersen og Karen Christensdatter i Badskær. Han blev døbt den 2o. januar 1754 og den 4. oktober 1882 blev han trolovet og den 16. december s. å. gift med Johanne Mortensdatter fra St. Rævbak.. Han var ved giftermålet tilsyneladende fæster af ejendommen, der senere blev kaldt Lille Estrup. Hans forældre fik også ophold på gården, hvor faderen var betegnet som daglejer og moderen “spinder og binder”. Peder Jensen døde den 5. maj 1825, 70 år gammel, men da havde sønnen Morten Pedersen overtaget fæstet af gården.
Morten Pedersen blev døbt den 4. februar 1784 og den 21. oktober 1823 blev han gift med Else Axelsdatter. Han blev da omtalt som fæster af et gårdsted i Estrup. Else Axelsdatter var døbt den 17. august 1798 og var datter af Axel Nielsen Kvisthuset, men var opdraget og opholder sig hos Peder Jensen i Estrup og 7 uger efter brylluppet blev sønnen Jens Mortensen født.
Morten Pedersen købte gården til selveje, men hvornår er lidt usikkert. I folketællingslisten fra 1834 står han som fæster, i l84o som gårdmand og i 1845 som selvejer. Han solgte den 15. april 1852 til sønnen Jens Mortensen og kom på aftægt på gården, hvor han døde den 16. november 1868 og Else Axelsdatter døde samme sted den 6. juli 1876. De blev henholdsvis 84 og 77 år gammel.
Jens Mortensen var født den 15. december 1823 og den 7. juli 1854 blev han gift med Else Marie Larsdatter, der var født den 21. august 1831, datter af hùsfæster Lars Christensen i Smågårdene i Skæve sogn og tjente ved giftermålet i Estrup.
Jens Mortensen døde den 26. november 1876, 53 år gammel og enken Else Marie Larsdatter fik adkomst til gården den 12. juli 1877 og solgte den 21. februar 1884 til sønnen Martin Peter Jensen for 13.835 kr. Købesummen skulle berigtiges således:
1. Køberen overtager til forrentning og indfrielse den på ejendom
men hæftende prioritetsgæld (rente 5%.)                                                                  7.000 kr.
2. Livsvarig aftægt til sælger, kapitaliseret til                                                             2.850

De årlige ydelser til Else Marie Larsdatter var følgende
og kapitatværdien beregnet således:
4 tønder rug                                              49 kr.
2 — byg                                                    22 —
1 — malt                                                   11 —
2 — kartofler                                              8 —
70 pund flæsk                                           28 —
70 — kød                                                  28 —
70smør                                                 56—
40 — god ost                                           12 —
8 — uld                                                       8 —
8— hør                                                        3—
30 — fisk                                                    8 —
16 — talg                                                    5 —
12ooo stykker skudtørv                           48 kr.
3 potter nymalket mælk daglig
året rundt                                                   88—
i rede penge årlig                                     6o
                                                          i alt 434 kr.
Bolig og vedligeholdelse                            20 —
Kørsel til kirke m.m.                                     21
                                                                     475 kr.
Som 5 gange taget udgør.                     2.375 kr.
Boligens opførelse                                    425 kr
Begravelse                                                   50
                                     i alt kapitalværd 2.850 kr.
3. At udrede til søsteren Laura Martine Jensen den sum 3.000 kr.
at levere hende en 2 års plag, ansættes til                           400 —
                              3                                                                  140 —
— — —                2 faar                                                            40 —
2 sengsklæder, den ene med fyld og 2 par lagner til
hver                                                                                            l50 —
at bekoste hendes bryllup, hvortil hun har ret til
at indbyde 20 personer                                                         100 —
1 klædeskab                                                                             35 —
at yde hende ophold i et rum, enten helt eller til
forskellige tider                                                                       l2o
                                                                                             3.985 kr.
I alt lig købesummen.                                                      13.835 kr.


Martin Peter Jensen var født den 4. november 1854. Han blev gift med Maren Nielsen fra Bjerget i Torslev sogn, datter af Niels Chr. Andersen og Kirsten Thomasdatter. Den 2. august 1883 købte han Bjerget af sin svigermoder for 35.000 kr., men da det blev bestemt at han skulle overtage fødegården, solgte han Bjerget igen den 26. juni 1884, for samme pris som han betalte.
Martin Peter Jensen var efterhånden kommet til at skylde købmand Christian Waarst i Sæby en efter datidens forhold anseelig sum penge og den 8. marts 1894, mødte kongens foged op på gården og præsenterede ham for følgende regning:
Hr. gårdejer Martin Peter Jensen
til
Christian Waarst
Kolonial — Produkt og Jernhandel
Juli 1. saldo ifølge kontra bog 2.524.o3

rente år af kr. 2.524,-                    75.72
December 31                    i alt 2.631.72

Efter foretagen konference attesteres, at foranstående regning er overensstemmende med de af købmand Christian Waarst af Sæby førte autoriserede håndbøger, journal og hovedbog, nemlig fra i juli 1893, da hovedbogen udviser en saldo af 2.524 kr. o3 øre, til 31 december 1893.
Notarialkontoret, Sæby 23. januar 1894
Chr. Ravnkilde


Martin Peter Jensen blev antruffen og afkrævet det skyldige beløb, som han erklærede sig ude af stand til at betale og henviste til udlæg. Hvorefter Fogeden skred til udlæg i den rekvisenten tilhørende ejendom matr.nr.l5 sydlige del i Hørby sogn, skyldsat for hartkorn 4 td.. 7 kp. 1 fkj. 1 3/4 alb, og gammelskat 33 rd. 25 sk., med påstående bygninger og sammes mur og nagelfaste tilbehør, beholdning af gødning, avl og afgrøde for i alt 20.000 kr.
Martin Peter Jensen klarede skærene i første omgang og den 18. juli 1895 mageskiftede han med Jens Christian Pedersen, Mellergård i Try, men et par år senere gik Mellergård til tvangsaktion.

Jens Christian Pedersen solgte den 22. oktober 19o8 en engparcel matr. nr. l5c til gårdejer Christian Peter Bruun, Dansbjerg for 500 kr. pr. tønde land. Arealet udgjorde efter opmålingen 8 tønde land og prisen var 4o3o kr. 35 øre, men året før var der bleven tilkøbt et lignende areal matr.nr. l4f fra Store Estrup, der da var under udstykning for 4.333 kr. 25 øre, så gårdens areal var stort set det samme som før, ca. 85 tønder land.
Lille Estrup kom den 17. juni 1934 fra Jens Christian Pedersen til Bernhard Christensen ved fogedudlægsskøde.
Bernhard Christensen er født den 11. oktober 19o3 i ”Graverhus” i Volstrup sogn, søn af Søren Chr. Christensen. Ved overtagelsen var der en besætning på 4 heste, 2o køer, 15 ungkreaturer, 10 svin og 5 får. Bernhard Christensen solgte den 24. april 1972 til Erik Jensen.
 

1945.

Bernhardt Christensen er født 11. okt. 1903 i " Graverhus " Volstrup sogn, søn af Søren Chr. Christensen. Gift med Elking f. Rye, født 26. sep. 1907 i Skæve, datter af Hermann Rye. Bernhardt Christensen overtog ejendommen i 1934, med et areal på 85 tdl. Besætning ved overtagelsen 4 heste, 20 køer, 15 ungkreaturer, 10 svin, den er nu 7, heste, 24 køer, 24 ungkreaturer, 30 svin og 4 faar. Bygningerne er opført 1845 0g 1884. Ejendomsskyld 36.000,- Christensen har været på Horne Højskole 1922 - 23 og på Faslev Landbrugsskole 1930 - 31.

 

Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Pedersen 1866 g Torslev husfader gårdejer
Kristine Pedersen 1870 g Hørby husmoder
Alfred Pedersen 1892 u Hørby søn
Aage Pedersen 1894 u Hørby søn
Jens Kristian Pedersen 1896 u Hørby søn
Ejner Pedersen 1898 u Hørby søn
Krista Pedersen 1905 u Hørby datter
Mandrup Pedersen 1910 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Pedersen 1866 g Torslev husfader gårdejer
Kristine Pedersen 1870 g Hørby husmoder
Alfred Pedersen 1892 u Hørby søn
Aage Pedersen 1894 u Hørby søn
Jens Chr. Pedersen 1896 u Hørby søn
Ejner Pedersen 1898 u Hørby søn
Karl Harald Pedersen 1900 u Hørby søn
Krista Pedersen 1905 u Hørby datter
Mandrup Pedersen 1910 u Hørby søn
Signe Pedersen 1881 u Hørby tjenestepige
Alma Pedersen 1897 u Jerslev tjenestepige
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Pedersen 260566 g Torslev husfader gårdejer
Christine Marie Pedersen 210270 g Hørby husmoder
Anders Alfred Pedersen 41092 u Torslev søn
Aage Frants Chr. Pedersen 20394 u Torslev søn
Jens Chr. Pedersen 10196 u Hørby søn
Ejnar Pedersen 70898 u Hørby søn
Harald Pedersen 251100 u Hørby søn
Johannes Chr. Madsen 270887 u Torslev Tjenestekarl
Anders Chr. Christensen 50989 u Torslev Tjenestekarl
Jacobine Severine Christensen 190885 u Torslev tjenestepige
Thea Sophie Christensen 160986 u Torslev tjenestepige
Jens Jensen 171166 u Skæve på ophold landpostbud
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Martin Peter Jensen 35 g Hørby husfader gårdejer
Maren Nielsen 30 g Torslev husmoder
Jens Jensen 5 u Hørby søn
Emma Kirstine Marie Jensen 1 u Hørby datter
Martine Bendine Jensen 12 u Albæk plejedatter
Anne Marie Poulsen 14 u Torslev tjenestepige
Petra Andersen 19 u Torslev tjenestepige
Jacob Chr. Christensen 22 u Skæve tjenestekarl
Christian Peter Sørensen 18 u Hørby tjenestekarl
Anders Chr. Larsen 54 E Skæve daglejer
Else Marie Larsen 58 E Skæve aftægtskone husfaders moder
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Else Marie Larsen 48 E Skæve husmoder gårdejerske
Martin Peter Jensen 25 u Hørby søn gårdbestyrer
Laura Martine Jensen 15 u Hørby datter
Martine Bendine Jensen 2 u Albæk plejebarn
Kristine Pedersdatter 89 E Lendum aftægtskone husmoders moder
Anders Chr. Larsen 44 g Skæve Tjenestekarl
Karen Marie Larsen 22 g Voer tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Mortensen 46 g Hørby husfader gårdejer
Else Marie Larsdatter 38 g Skæve husmoder
Martin Peter Jensen 15 u Hørby søn
Laura Martine Jensen 5 u Hørby datter
Lars Christian Jensen 2 u Hørby søn
Søren Chr. Christensen 50 g Ø.Brønderslev tjenestekarl
Lars Peter Larsen 22 u Skæve tjenestekarl
Caroline Pedersen 20 u Hørby tjenestepige
Anne Margrethe Frederiksen 15 u Hørby tjenestepige
Else Axelsdatter 72 E Hørby aftægtskone husfaders moder
Kristine Pedersdatter 78 E Lendum aftægtskone husmoders moder
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Morten Pedersen 67 g Hørby husfader gårdmand
Else Axelsdatter 51 g Hørby husmoder
Jens Mortensen 27 u Hørby søn
Niels Chr. Hansen 18 u Hørby tjenestekarl
Gjertrud Marie Hansdatter 19 u Hørby tjenestepige
Axel christensen 11 u Hørby tjenestedreng
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Morten Pedersen 62 g Hørby husfader selvejergårdmand
Else Axelsdatter 47 g Hørby husmoder
Jens Mortensen 22 u Hørby søn
Johanne Marie Mortensdatter 18 u Hørby datter
Anne Kirstine Nielsdatter 23 u Hørby tjenestepige
Hans Peter Mathiassen 14 u Hørby Plejebarn s.a. Christiane Hansdatter
Gundestruphus
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Morten Pedersen 57 g Hørby husfader gårdmand
Else Axelsdatter 41 g Hørby husmoder
Jens Mortensen 17 u Hørby søn
Johanne Marie Mortensdatter 13 u Hørby datter
Maren Nielsdatter 25 u tjenestepige
Lars Mortensen 63 g tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Morten Pedersen 51 g Hørby husfader gårdmand, fæster
Else Axelsdatter 35 g Hørby husmoder
Jens Mortensen 11 u Hørby søn
Johanne Marie Mortensen 7 u Hørby datter
Peder Chr. Mortensen 5 u Hørby søn
Mads Christensen 21 u tjenestekarl
Jens Sørensen 18 u tjenestekarl
Anne Marie Axelsdatter 18 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Jensen 50 g husfader gårdbeboer, fæster
Johanne Mortensdatter 40 g husmoder
Morten pedersen 18 u Hørby søn
Jens Pedersen 12 u Hørby søn
Søren Pedersen 9 u Hørby søn
Maren Christensdatter 29 u tjenestepige
Jens Pedersen 80 enke husfaders fader aftægt
Søren Pedersen 35 g inderste daglejer
Marianne jensdatter 40 g inderste husmoder
Lars Sørensen 4 u Hørby deres søn
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Jensen 35 g husfader gårdbeboer, fæster
Johanne Mortensdatter 28 g husmoder
Morten Pedersen 3 u Hørby søn
Jens Eriksen 36 u tjenestekarl
Christen Larsen 10 u tjenestedreng
Mette Christensdatter 26 u tjenestepige
Jens Pedersen 68 g mandens fader daglejer
Karen Christensdatter 68 g mandens moder spinder og binder
Ane Jensdatter 22 u mandens søster