Petershaab.

 

PETERSHÅB
matr. nr. lcg mfl.
Christian Jensen købte den 21. april l900, skødet tinglyst 4. marts 1909, parcellen matr.nr.lcg af Peder Christiansen, Haven, for 340 kr. pr. tønde land. Der var regnet med 14 tønde land, men efter opmålingen blev det kun til lo½ td. land og prisen 3.6o5 kr.70 øre. Grænser imod syd mod Ludvig Lorentzens ejendom, mod øst mod banen og i nord mod fredskoven. Den 27. juni 1912 købtes yderligere parcellen matr. Nr. 1co, og arealet var herefter 15 tønder land.
Christian Jensen indgik den 16. juli l908 en aftale med bygmester Vilh. Hæstrup i Dybvad om opførelse af bygninger på ejendommen og følgende kontrakt blev oprettet:
Byggekontrakt.
Undertegnede bygmester Vilh. Hæstrup af Dybvad forpligter mig herved til for medundertegnede Christian Jensen af Dybvad at opføre en forbygning og en fløjbygning på den parcel Jensen ved købekontrakt af 21. april d.å. har købt af proprietær P. Christiansen, hvilken parcel er en del af Hovedgården ”Haven’ matr. nr. la.  
De nærmere vilkaar er:

Forbygningen skal være 37 alen lang, 12½ alen bred, 3 alen 22’mellem loft og gulv. De 17 alen af længden opføres af mursten fra soklen, indrettes til 3 værelser, entre, køkken med spisekammer, bryggers med bageovn, loft af l+6’høvlede og pløjede brædder, det hele forskalles og pudses, gulv over det hele af høvlede og pløjede 5/4+ 5’brædder, med undtagelse af’ bryggerset, hvor gulvet bliver af støbt beton. Den øvrige mur opføres af kampesten og ler og indrettes tIl vognhus og lade.
af  snedkerarbejdet leverer Hæstrup 8 fag 4 rammers vinduer, 1 fag 2 rammes, 4 loftsvinduer, 1 stk. dobbelt udvendig dør, 1 stk. indvendig 4 fyldings fløjdør, 1 stk. reoldør. køkken og spisekammerindretning, 1 vognport med dør, 1 ladeport og 1 stalddør.
Fløjbygningen skal være 22 alen lang, l2 alen bred, med jernbjælker og murede hvælvinger, indrettes til hestestald, kostald med svinesti, roe rum og hønsehus. l udvendig mur opføres af kampsten og ler i samme højde som forbygningen,  kampstensmuren afpudses med cement og berappes indvendig.

 Om begge bygninger gælder:
Hele taget oplægges af fuldkantede papbord og første sort pap på liste. Alt malerarbejdet, smedearbejde, glas og beslag besørger Hæstrup. Bygherren Christian Jensen leverer alt tømmer fra skoven til bjælker, alle spær og det nødvendige tømmer i laden, endvidere alle de fornødne kampsten samt mursand og ler og transport af alle matrialerne til byggepladsen. Der udover besørger og leverer Hæstrup alt, hvad der hører til bygningernes forsvarlige opførelse, navnlig leverer han også støbegods, dog kun for et beløb af 175 kr.                                                         
Det Hæstrup for det ovenfor betegnede arbejder og leverancer tilkommende vederlag er fastsat til 3.600 kr., skriver tre tusinde seks hundrede kroner, der kontant og skadesløst betales til 11. december termin d.å.
Arbejdet skal fremmes således, at beboelseslejligheden er færdig den 1. september d.å og hele arbejdet til, 1. oktober d.å. og ifalder bygmesteren for hver dag, der hengår udover de nævnte frister an dagmulkt til bygherren, stor 10 kr., dog ikke dersom forsinkelsen skyldes strejke eller forsømmelse fra bygherrens side.

 
Til sikkerhed for promte og skadesløs betaling af det akkorderede vederlag 3.600 kr. meddeler jeg Christian Jensen herved Hæstrup 1’ prioritets panteret i den mig ifølge købekontrakt af 21. april d, å. tilkommende køberet til en parcel 1a ejendommen Haven” matr. Nr. le Hørby sogn og de på parcellen til enhver tid værende bygninger eller bygningsdele med mur og nagelfaste genstande, derunder kakkelovne, komfurer og indmurede kedler, ejendommens besætning og inventar, avl, afgrøde og gødning og i ildebrandstilfælde i bygningerne og løsørets assurancesummer.
I søgsmålstilfælde gælder den hurtige retsforfølgning efter frdn. 25. januar 1828.
Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse.
Omkostningerne ved nærværende kontrakt deles lige.
Dybvad den 14. juli 1908.
                                 Christian Jensen.                Vilh. Hæstrup
Til vitterlighed om underskriftens ægthed og dateringens rigtighed.

                                                        Jacob Jacobsen.

 
Christian Jensen solgte den 2o. juli 1922 til Jens Peter Olesen, Mosens hus, for 27.000 kr. og købte derefter Sønder Haven og samtidig hermed blev navnet “Petershåb” tinglyst på ejendommen.
Jens Peter Olesen solgte i 1945 til Aksel Christensen, der i 1948 solgte til Gerhard Nielsen


Gerhard Nielsen er født 1. juni 1913 i Hørby sogn, søn af Marinus Nielsen, Snedkergården og gift med Erna Marie, født i Voldbro, i Voer sogn den 25. september 1911, datter af Jens Sørensen (senere Broens Mølle).
Gerhard Nielsen solgte i 1979 til Jørgen Chemnitz Jensen, Havens møllegård (en sønnesøn af ejendommens første ejer Christian Jensen), der lagde det meste af jorden til Havens Møllegård og solgte den 26. november 1979, bygningerne med 4.640m2 jord, til Jette Âgård Jensen og Henrik Christensen.

 1955.

Gerhard Nielsen er født i Hørby 1. jun. 1913. Forældre Mathilde og Marinus Nielsen " Snedkergaarden ". Gerhard Nielsen er gift med Erna Marie f. Sørensen i Voer 25. sep. 1911, forældre Kristine og Jens Sørensen " Voldbro " Voer. I ægteskabet 1 barn Allis. Gerhard Nielsen overtog ejendommen i 1948, efter Aksel Christensen der havde ejet den i 3 aar og overtaget den efter Peter Olesen der havde ejet den i 20 aar, areal på 15 tdl. Besætning, 8 køer, 7 ungkreaturer, 2, heste, 3 søer, 200 høns, der leveres ca. 20 svin årligt. Ejendomsskyld 22.000,-. Ejendommen er udstykket 1910 fra Gl. Haven.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Peter Olesen 1886 g Aasted husfader husmand
Karen Olesen 1866 g Hørby husmoder
Hans Olesen 1918 u Lendum søn
Karl Bøjstrup 1890 u Aalborg tjenestekarl
Lavra Dam 1864 E Gærum slægtning aldersrente
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Jensen 1878 g Volstrup husfader landmand
Marie Jensen 1879 g Skæve husmoder
Ingeman Jensen 1903 u Skæve søn
Karen Jensen 1906 u Skæve datter
Elly Jensen 1910 u Hørby datter
Henning Jensen 1913 u Hørby søn
Agnes Jensen 1915 u Hørby datter
Thomas Jensen 1917 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Jensen 1878 g Volstrup husfader husmand
Marie Jensen 1879 g Skæve husmoder
Johanne Jensen 1902 u Skæve datter
Ingeman Jensen 1903 u Skæve søn
Karen Jensen 1906 u Skæve datter
Elly Jensen 1910 u Hørby datter